Банківське право України - Навчальний посібник (Фомін Г.Ф.)

Додаток 3

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР №

м. Полтава          «__» _______200__р.

 

Полтавський акціонерний банк «Полтава-банк», названий далі «Банк», в особі голови Правління Некрасова Олександра Васильовича, діючого на підставі статуту, з одного боку, та ______, названий далі «Позичальник», в особі ___________, діючого на підставі ____________________________, з другого боку, уклали цей договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Банк надає в користування Позичальнику кредит для виконання Позичальником заходів щодо____________________ в сумі_________(__) гри. на умовах, визначених цим договором.

 

2. ЦІНА ДОГОВОРУ

2.1.    За користування кредитом Позичальник протягом строку користування кредитом, зазначеного в п. 4.2 цього договору, сплачує Банку проценти з розрахунку___(_____) процентів річних.

Нарахування процентів проводиться Банком щомісячно 20 числа (метод «факт/факт»), за грудень місяць - з розрахунку по 31 грудня включно. За погашеними кредитами нарахування процентів проводиться не пізніше слідуючого робочого дня за днем погашення.

Сплата процентів проводиться Позичальником щомісячно не пізніше останнього робочого дня кожного місяця в порядку, передбаченому п. 3.2 «д» цього договору.

2.2.    Процентна ставка-за користування кредитом, зазначена в п.2.1 цього договорузбільшується пропорційно зростанню облікової процентної ставки Національного банку України. Банк і Позичальник переглядають умови цього договору, що стосуються розміру процентної ставки за користування кредитом, про що укладають додаткову угоду до цього договору.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1.    Права та обов’язки Банку:

а)       перерахувати суму зазначеного в п. 1.1 кредиту на поточний або інший зазначений Позичальником рахунок протягом______(____) днів з дня вступу цього договору в силу;

б)      вимагати від Позичальника надання Банку на його розсуд слідуючої документації: балансу та фінансового звіту (ф.2) Позичальника на останню звітну дату, документів бухгалтерського обліку Позичальника, належним чином завіреної картки із зразками підписів, копій установчих документів, договорів, довідки банку про заборгованість за кредитами, наданими цим банком, документів, що підтверджують надходження на розрахунковий рахунок Позичальника грошових коштів;

в)      періодично в особі уповноважених працівників Банку проводити документальні і рахункові перевірки забезпеченості кредиту, заходу, що кредитується, цільового використання кредиту, стану бухгалтерського обліку і звітності Позичальника;

г)       списати суму заборгованості та (або) нараховані по ній проценти з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також сто процентів річних з простроченої суми з поточного або іншого рахунка Позичальника, якщо Позичальник в термін, зазначений в п. 3.2 «г» цього договору, не розрахується з Банком по позичковій заборгованості та (або) нарахованих у відповідності з п. 2.1 цього договору на неї процентах у порядку, зазначеному в п. 3.2 «д» цього договору;

д)      стягнути у судовому порядку з Позичальника суму кредиту та (або) нарахованих процентів у разі несвоєчасного повернення кредиту або несвоєчасної сплати процентів з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також сто процентів річних з простроченої суми, штрафу у разі невиконання обов’язків, передбачених п. 3.2 «в» цього договору.

3.2.    Права та обов’язки Позичальника:

а)       протягом 24 годин з моменту підписання цього договору проінформувати Банк про реквізити поточного або іншого рахунка, на який Банк у відповідності з п.п. 1.1 та 3.1 «а» цього договору зобов’язаний перерахувати Позичальнику суму кредиту;

б)      перерахувати Банку проценти за користування кредитом у відповідності з умовами цього договору;

в)      використовувати кредит на заходи, зазначені в п. 1.1 цього договору;

г)       погасити наданий Банком кредит, зазначений в п. 1.1 цього договору, «__» _____________ 200_ р.;

д) погасити кредит та проценти зі свого поточного або будь-якого іншого рахунка, або, за узгодженням з Банком, іншим, не забороненим чинним законодавством України шляхом;

е)       не залучати кредитів інших банків, термін погашення яких спливає до строку, вказаного в п. 3.2 «г» цього договору;

є)       зобов’язується на письмову вимогу Банку протягом двох днів з моменту отримання цієї вимоги, надати Банку документацію, вказану у письмовій вимозі та зазначену в п. 3.1 «б» цього договору.

 

4. СТРОКИ ДОГОВОРУ

4.1.    Цей договір набуває чинності з моменту укладення та діє до строку, вказаного в п. 3.2 «г».

4.2.    Строк користування кредитом обчислюється з моменту списання суми кредиту, зазначеної в п. 1.1 цього договору, з рахунка Банку до терміну, зазначеного в п. 4.1 цього договору.

4.3.    В разі недосягнення сторонами угоди, зазначеної в п. 2.2 цього договору, дія договору припиняється.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторони цього договору несуть передбачену чинним законодавством України відповідальність за збитки (прямі збитки та упущену вигоду), завдані один одному невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань по цьому договору.

5.2. При порушенні строків повернення наданого кредиту або неповного повернення суми кредиту Позичальник сплачує Банку суму боргу з урахуванням встановленого Індексу інфляції за весь час прострочення, а також сто процентів річних з простроченої суми.

5.3. При порушенні строків погашення нарахованих процентів або при неповній сплаті нарахованих процентів Позичальник сплачує Банку суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також сто процентів річних з простроченої суми.

5.4. При використанні Позичальником суми кредиту на заходи, не зазначені в п. 1.1 цього договору, Позичальник сплачує Банку штраф в розмірі 25 (двадцять п’ять) відсотків від суми коштів, використаних не за цільовим призначенням.

 

6. ІНШІ УМОВИ

6.1.    Спори між сторонами цього договору вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Цей договір складений у 2 (двох) екземплярах, що мають рівну юридичну силу, і зберігаються по одному екземпляру у кожної з сторін цього договору.

Сторони цього договору зобов’язуються терміново сповіщати одна одну про зміну своїх юридичних адрес і реквізитів.

 

7.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПО ЦЬОМУ ДОГОВОРУ

7.1. Забезпеченням зобов’язань по цьому договору є___________________.

7.2. Документи, що встановлюють забезпечення, є додатком до цього договору.

 

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

БАНК: Акціонерний банк «Полтава-банк», 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, к.р. № 1200-71, МФО331047

 

ПОЗИЧАЛЬНИК:

 

Паспортні дані: Керівника:

 

Головного бухгалтера:

 

Банк:_________О.В. Некрасов      Позичальник:______________

    м.п.                                                                  м.п.