Банківське право України - Навчальний посібник (Фомін Г.Ф.)

Вступ

Формування правової держави, побудованої на пріоритеті прав і свобод громадян і рівності всіх форм власності, передбачає визначення правових основ функціонування банківської системи України в умовах її постійного реформування.

В наш час навряд чи потрібні докази того, що банки та інші кредитні установи відіграють важливу роль в налагодженні та розвитку економіки, досягненні її високої ефективності. Банки виконують посередницькі операції між суб’єктами підприємницької діяльності, вони покликані сприяти оптимізації розміщення грошових коштів, успішному кредитуванню бізнесу, активному використанню вкладів юридичних та фізичних осіб, веденню рахунків тощо. Банківська діяльність стає важливою частиною професії, оволодіння якою є предметом життєвої необхідності не тільки для тих, хто працює в банках, але й тих, праця кого залежить від банків і пов’язана з ними. Предмет банківського права опинився в епіцентрі наукових дискусій, став важливою навчальною дисципліною для юристів та інших фахівців. Воно все частіше розглядається як самостійна галузь права, що має комплексний характер.

Практичне значення банківського права в Україні зростає у зв’язку з тим, що в підприємницькій діяльності сьогодні беруть участь мільйони людей. А її здійснення пов’язане з обов’язковим відкриттям банківських рахунків з метою використання безготівкових розрахунків між суб’єктами підприємницької діяльності. Велика кількість людей, які працюють в державному та приватному секторах, залежить від стану банківської системи та законності банківської діяльності.

На сьогодні в українських банках склалася певна система безпеки їх діяльності, яка забезпечує реалізацію комерційних інтересів банків. Однак останнім часом банківська діяльність стала об’єктом злочинних посягань: напрацьовано багато схем по відмиванню «брудних» грошей; точиться дискусія навколо банківської таємниці тощо.

Все це перетворює банківське право в одну з найнеобхідніших галузей національного права. Основи банківського права тепер необхідно знати не тільки юристу, але й керівнику підприємства, приватному підприємцю, менеджеру, працівнику податкової служби.

Коло питань, що викладаються в навчальному посібнику, який складається із загальної та особливої частин, побудоване таким чином, щоб дати цілісне уявлення про банківське право, його склад та основні інститути. Зміст і форма викладення матеріалу навчального посібника зумовлені його спрямованістю на фахівців, для яких банківське право і банківська справа не є основною сферою діяльності, але значною мірою пов’язані з нею. Перш за все це стосується спеціалістів, зайнятих у системі правоохоронної діяльності.

Під час написання посібника автори мали на меті якомога стисліше і доступніше викласти основні поняття банківського права, а також звернути увагу на особливості прояву та розвитку банківських правовідносин в Україні і в інших державах. Оскільки банківська система України зараз перебуває в стадії реформування та активного розвитку, ряд понять (кредит, банківська діяльність) не мають однозначного визначення в нормативно-правових актах. У зв’язку з цим при підготовці навчального посібника ми орієнтувалися на терміни, наведені в законах України «Про Національний банк України» (від 20.05.1999 р.) і «Про банки та банківську діяльність» (від 7.12.2000 р.), розуміючи, що в сучасних умовах банківське законодавство в Україні удосконалюється у зв’язку з:

зростанням ролі безготівкових розрахунків замість попередньої сплати та натурального товарообміну;

– відокремленням грошей, цінних паперів, валютних цінностей, яке змінює ризик їх крадіжки ризиком інфляції чи банкрутства;

розвитком комп’ютерних технологій, що супроводжують грошовий обіг.

Автор усвідомлює, що ознайомлення з банківським правом, його ґрунтовне вивчення пов’язані з багатьма труднощами, серед яких наявність великої кількості нормативно-правових актів, які часто змінюються та уточнюються і не завжди узгоджуються між собою. А правовідносини у сфері банківської діяльності базуються на нормах адміністративного, фінансового, цивільного та кримінального права, що необхідно враховувати під час вивчення банківського права. Все це ускладнює вивчення, як навчального, так і нормативного матеріалу цієї галузі (підгалузі) права, яка перебуває у стані свого визначення, як складової частини національного права України. Посібник дозволяє ознайомитися з основними положеннями загальної та особливої частин навчального курсу, пізнати закономірності банківського права на основі нормативних актів, які використовуються в Україні.