Банківське право України - Навчальний посібник (Фомін Г.Ф.)

§4. порядок відкриття депозитних рахунків

Суб’єкти господарювання, нерезиденти-інвестори, іноземні представництва і фізичні особи мають право відкривати рахунки для забезпечення своєї господарської діяльності і власних потреб у будь-яких банках України відповідно до власного вибору.

Для відкриття депозитних та поточних рахунків банки зобов’язані ідентифікувати клієнтів, які відкривають рахунки, а також осіб, уповноважених діяти від їх імені. Ідентифікація здійснюється на підставі законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» та нормативно-правових актів НБУ – Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу.

Підставою для ідентифікації клієнта – фізичної особи, яка відкриває рахунок, та особи, яка уповноважена діяти від імені клієнта, є такі документи:

для громадян України, які:

постійно проживають в Україні, – паспорт громадянина України, для малолітніх осіб та неповнолітніх осіб, яким не виповнилося 16 років, – свідоцтво про народження;

виїжджають на постійне місце проживання за кордон, – паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відповідною відміткою про виїзд на постійне місце проживання за кордон;

постійно проживають за кордоном, – паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

б) для іноземних громадян, які:

постійно проживають в Україні, – паспортний документ з відміткою про наявність дозволу на постійне проживання;

 прибули в Україну для працевлаштування на визначений термін, – паспортний документ з відміткою про наявність дозволу на працевлаштування;

тимчасово перебувають в Україні, – паспортний документ. Паспортний документ іноземця, який навчається в навчальному закладі України не менш як протягом одного року, має містити відмітку про навчання;

в) для осіб без громадянства, які:

постійно проживають в Україні, - посвідка на постійне проживання;

прибули в Україну для працевлаштування на визначений термін, - паспортний документ з відміткою про наявність дозволу на працевлаштування;

тимчасово перебувають в Україні, - паспортний документ. Паспортний документ особи без громадянства, яка навчається в навчальному закладі України не менш як протягом одного року, має містити відмітку про навчання;

г) для біженців – посвідчення біженця.

Фізичні особи–резиденти, крім паспорта або документа, що його замінює, додатково мають пред’явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків.

Ідентифікацію фізичної особи, якій відкривається депозитний або поточний рахунок, уповноважений працівник банку підтверджує у присутності цієї особи копіюванням сторінок паспорта або документа, що його замінює, а також документа, що засвідчує присвоєння фізичній особі-резиденту ідентифікаційного номера платника податків. Ці копії посвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та фізичної особи, якій відкривають рахунок, як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунка.

Особи, які мають право першого та другого підписів, особисто подають до банку документи, які необхідні для відкриття депозитних та поточних рахунків юридичних осіб і відокремлених підрозділів. Уповноважений працівник ідентифікує цих осіб та підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням відповідних документів.

У разі укладання договору банківського вкладу або договору банківського рахунка на користь третьої сторони, а також під час укладення договору з юридичною особою про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб для здійснення деяких виплат банк ідентифікує особу, що відкриває рахунок, а особу, на користь якої укладено договір і відкрито рахунок, – під час подання цією особою до банку першої вимоги скористатися цим рахунком.

Банк має право витребувати від клієнта інші документи і відомості, потрібні для з’ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану.

У разі наявності під час здійснення ідентифікації клієнта мотивованої підозри щодо надання ним недостовірної інформації про себе або навмисного надання недостовірної інформації, з метою введення в оману, інформація про відкриття банківського рахунка такій особі надається до спеціального уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу.

Після ідентифікації клієнта формується справа з юридичного оформлення депозитного або поточного рахунка.

Депозитні рахунки в національній та іноземних валютах відкриваються:

суб’єктам господарювання – юридичним особам-резидентам, їх відокремленим підрозділам, фізичним особам-підприємцям;

фізичним особам – резидентам та нерезидентам;

іноземним представництвам;

нерезидентам – інвесторам.

Якщо юридична особа не має рахунків у цьому банку, то депозитний рахунок відкривається за умови подання нею таких нотаріально засвідчених документів:

копії свідоцтва про державну реєстрацію;

копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту, засновницького договору, установчого акта, положення);

копії довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

копії документа, що підтверджує взяття юридичної особи на податковий облік.

Юридична особа, яка використовує найману працю і є платником страхових внесків, додатково до цих документів подає копію документа про повідомлення нею органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру відкрити депозитний рахунок.

Відокремленому підрозділу, який має рахунки у цьому банку, депозитний рахунок відкривається за умови подання ним таких документів:

клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації до банку про відкриття рахунка із зазначенням юридичної особи, її ідентифікаційного коду, номера поточного рахунка та назви банку, в якому він відкритий, а також назви органу державної податкової служби, де юридична особа перебуває на обліку;

копії належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ;

копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади;

копії документа, що підтверджує взяття відокремленого підрозділу на податковий облік;

копії довідки про внесення відокремленого підрозділу до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Фізичній особі – підприємцю, який не має рахунків у цьому банку, депозитний рахунок відкривається за умови надання ним таких документів:

копії свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця;

копії документа, що підтверджує взяття фізичної особи – підприємця на податковий облік.

Фізична особа – підприємець, який використовує найману працю і є платником страхових внесків, додатково до цих документів подає копію документа про повідомлення ним органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру відкрити депозитний рахунок, засвідчений в установленому порядку.

Якщо депозитний рахунок відкривається суб’єктом господарювання, який уже має в цьому банку поточний рахунок, тобто коли банком здійснено ідентифікацію клієнта і сформовано справу з юридичного оформлення рахунка, то депозитний рахунок відкривається на підставі договору банківського вкладу.

Кошти на депозитний рахунок суб’єкта господарювання перераховуються з його поточного рахунка і після настання строку їх повернення повертаються на поточний рахунок суб’єкта господарювання. Проведення розрахункових операцій і видача коштів готівкою з депозитного рахунка суб’єкта господарювання забороняється.

Фізичній особі, яка не має рахунків у цьому банку, відкриття депозитного рахунка здійснюється після їх ідентифікації і укладення в письмовій формі договору банківського вкладу. Після цього фізична особа вносить або перераховує з іншого власного рахунка кошти на депозитний рахунок.

На підтвердження укладення договору банківського вкладу і внесення грошових коштів на депозитний рахунок банк видає фізичній особі ощадну книжку або інший документ, що її замінює. В ощадній книжці зазначається назва і місцезнаходження банку, номер депозитного рахунка, усі грошові суми, зараховані та списані з рахунка, а також залишок грошових коштів на рахунку на час пред’явлення ощадної книжки банку.

Фізична особа може відкривати депозитний рахунок на користь третьої особи після відповідної ідентифікації фізичної особи шляхом укладення договору банківського вкладу.

У разі відкриття депозитного рахунка на користь третьої особи ця особа набуває прав вкладника з часу подання нею до банку першої вимоги, що випливає з прав вкладника, або вираження нею іншим способом наміру скористатися такими правами, оскільки до набуття особою цих прав вкладника ці права належать особі, яка відкрила депозитний рахунок.

Відкриття депозитного рахунка однією фізичною особою на ім’я іншої фізичної особи може здійснюватися на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку. Уповноважений працівник банку ідентифікує відповідним чином довірену особу.

У разі укладення договору банківського вкладу з наданням вкладнику ощадної книжки видача коштів з депозитного рахунка, виплата процентів за вкладами і виконання розпоряджень вкладника про перерахування грошових коштів з депозитного рахунка іншим способом здійснюється банком за умови пред’явлення ощадної книжки.

Кошти на депозитні рахунки фізичних осіб можуть бути внесені готівкою, перераховані з іншого власного депозитного або поточного рахунка. Після закінчення строку або настання інших обставин, визначених законодавством України чи договором банківського вкладу, кошти з депозитного рахунка повертаються власнику шляхом видачі готівкою або перерахування на власний поточний або інший депозитний рахунок.

Нараховані проценти за депозитами фізичних осіб відповідно до умов договору банківського вкладу можуть перераховуватися на їх поточні рахунки або зараховуватися на поповнення депозиту чи виплачуватися фізичним особам готівкою.

Іноземному представництву, яке не має рахунків у даному банку, депозитний рахунок відкривається після відповідної ідентифікації іноземного представництва і фізичної особи, яка відкриває депозитний рахунок, на підставі таких документів:

копії документа, що підтверджує реєстрацію (акредитацію) іноземного представництва в уповноваженому органі виконавчої влади України;

копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на здійснення представницьких функцій.

Якщо іноземне представництво використовує найману працю і є платником страхових внесків, додатково до цих документів подає копію документа про повідомлення нею органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру відкрити депозитний рахунок.

Якщо в укладеному договорі банківського вкладу передбачено перерахування коштів з рахунка після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення клієнта, під час відкриття депозитного рахунка іноземне представництво додатково має подати картку із зразками підписів і відбитка печатки, посвідчену в установленому порядку.

Кошти на депозитні рахунки іноземного представництва перераховуються з поточного рахунка, відкритого в уповноваженому банку, і повертаються на поточний рахунок. Проведення розрахункових операцій та видача коштів готівкою з депозитного рахунка іноземного представництва забороняється. Нараховані проценти за депозитами іноземних представництв відповідно до умов договору банківського вкладу можуть перераховуватися на поточний рахунок або зараховуватися на поповнення депозиту.

Зарахування та списання коштів з поточних рахунків, що відкриваються для забезпечення спільного виробництва, виробничої кооперації та інших видів спільної діяльності за участю нерезидентів-інвесторів без утворення юридичної особи, мають здійснюватися виключно на цілі, передбачені договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність, включаючи і розподіл прибутків між сторонами угоди.

Закриття поточних рахунків в установах банків здійснюється у таких випадках:

на підставі заяви клієнта;

на підставі рішення органу, на який законом покладено функції щодо ліквідації або реорганізації юридичної особи;

на підставі рішення суду або господарського суду про ліквідацію суб’єкта господарювання;

на інших підставах, передбачених законодавством України або договором між банком і клієнтом.

У разі закриття поточного або депозитного рахунка суб’єкта господарювання банк протягом трьох робочих днів з дня закриття рахунка, включаючи день закриття рахунка, повідомляє про це відповідний орган державної податкової служби. Отримання органом державної податкової служби такого повідомлення підтверджується відповідним файлом-квитанцією, що надсилається до банку і зберігається на паперовому носії в справі з юридичного оформлення рахунка.

Справа з юридичного оформлення рахунка залишається в банку і зберігається ним протягом 5 років після закриття рахунка.