Банківське право України - Навчальний посібник (Фомін Г.Ф.)

§2. ліцензування валютних операцій

З метою підвищення безпеки та фінансової стабільності банківської системи, забезпечення захисту законних інтересів вкладників і клієнтів банків відповідно до ст. 19 Закону України «Про банки і банківську діяльність», Положення НБУ «Про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій» та Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» Національний банк України надає комерційним банкам ліцензії на здійснення валютних операцій.

Ліцензування здійснюється з метою недопущення на ринок валютних послуг комерційних банків, умови діяльності яких не відповідають встановленим НБУ обов’язковим вимогам, а діяльність яких загрожує інтересам їх клієнтів. У згаданому Положенні НБУ ліцензування визначається як порядок видачі банкам дозволу на здійснення окремих чи всіх банківських операцій, якщо умови діяльності комерційних банків відповідають чинному законодавству України та нормативним актам НБУ, а їх діяльність не загрожує інтересам їх клієнтів. Щоб отримати відповідну ліцензію, банк повинен мати професійно придатних керівних осіб банку, кандидатури яких відповідають встановленим Національним банком кваліфікаційним вимогам щодо освіти, досвіду роботи та ділової репутації. На ці керівні посади не можуть бути призначені особи, які притягувалися до кримінальної відповідальності або були звільнені за вимогою НБУ. Умовою отримання ліцензії є наявність відповідних внутрішніх документів, що регламентують здійснення банком діяльності, яка ліцензується НБУ, забезпеченість відповідними приміщеннями, необхідною комп’ютерною технікою, програмними продуктами та сучасними засобами зв’язку.

Відповідно до ст. 5 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» Національний банк видає індивідуальні та генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, які підпадають під режим ліцензування.

Генеральні ліцензії видаються комерційним банкам та іншим кредитно-фінансовим установам України на здійснення валютних операцій, що не потребують індивідуальної ліцензії, на весь період дії режиму валютного регулювання. Пунктом 2.2 глави 2 Положення НБУ «Про порядок видачі банком банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій» передбачено, що за наявності банківської ліцензії та за умови отримання письмового дозволу Національного банку банки мають право здійснювати такі операції з валютними цінностями:

ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів–нерезидентів – у грошовій одиниці України;

неторговельні операції з валютними цінностями;

ведення кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів в іноземній валюті;

ведення кореспондентських рахунків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій з ними;

відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій з ними;

залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

валютні операції на міжнародних ринках;

операції з банківськими металами на валютному ринку України;

операції з банківськими металами на міжнародних ринках.

Уповноважені банки, що одержали генеральну ліцензію НБУ на здійснення операцій, пов’язаних з торгівлею іноземною валютою, мають право відкривати на території України пункти обміну іноземних валют, у тому числі на підставі агентських угод з іншими юридичними особами-резидентами.

Індивідуальні ліцензії видаються резидентам і нерезидентам на здійснення разової валютної операції на період, необхідний для здійснення такої операції. Індивідуальної ліцензії потребують такі операції:

а) вивезення, переказування і пересилання за межі України валютних цінностей на умовах, визначених НБУ;

б) ввезення, переказування, пересилання в Україну валюти на умовах, визначених НБУ;

в) надання і одержання резидентами кредитів в іноземній валюті, якщо терміни і суми таких кредитів перевищують встановлені законодавством межі;

г) використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави;

д) розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах за межами України, за винятком:

відкриття фізичними особами-резидентами рахунків в іноземній валюті на час їх перебування за кордоном;

відкриття кореспондентських рахунків уповноваженими банками;

відкриття рахунків в іноземній валюті резидентами – дипломатичними, консульськими, торговими та іншими офіційними представництвами України за кордоном, які користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, а також філіями і представництвами підприємств і організацій України за кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності;

е) здійснення інвестицій за кордон, у тому числі шляхом придбання цінних паперів, за винятком цінних паперів або інших корпоративних прав, отриманих фізичними особами-резидентами як дарунок або у спадщину.

Одержання індивідуальної ліцензії однією із сторін валютної операції згідно з п. 5 ст. 5 Декрету Кабінету Міністрів «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» означає також дозвіл на її здійснення іншою стороною або третьою особою, яка має відношення до цієї операції, якщо інше не передбачено умовами індивідуальної ліцензії.

Ліцензію Національного банку України на право здійснення операцій з валютними цінностями можуть отримувати банки, які здійснюють свої операції на території України не менше як один рік, з розміром статутного фонду та власних коштів, що встановлюються НБУ.

Валютні операції здійснюються, як правило, на провідних валютних біржах світу – в Нью-Йорку, Токіо, Лондоні, Парижі, Цюриху, Брюсселі і т.д.

Валютними біржами користуються банки країн усього світу, в яких законодавством дозволена торгівля валютою. В Україні діє Українська міжбанківська валютна біржа та Кримська міжбанківська валютна біржа.

У відповідності з Правилами здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України уповноважені банки здійснюють операції купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України, тобто між собою. А до суб’єктів цього ринку належать:

Національний банк України;

уповноважені комерційні банки, які отримали ліцензію НБУ на право здійснення операцій з валютними цінностями;

валютні біржі.

Суб’єкти міжбанківського валютного ринку України мають право купувати іноземну валюту для власних потреб за дорученням клієнтів з метою перерахування іноземної валюти за межі України та в інших випадках, що не суперечать чинному законодавству України.

Усі валютні операції з іноземними валютами першої групи Класифікатора іноземних валют Національного банку України та операції з купівлі-продажу безготівкових іноземних валют за гривні за рахунок власних коштів уповноважених банків і кредитно-фінансових установ здійснюються на умовах «тод», «том» або «спот». Для забезпечення роботи власних кас уповноваженим банкам і кредитно-фінансовим установам дозволяється купівля готівкових іноземних валют за безготівкові та готівкові іноземні валюти тієї ж групи Класифікатора іноземних валют НБУ та безготівкові і готівкові гривні за угодами «тод», «том» або «спот». Національним банком України визначено перелік необхідних документів, які повинні підготувати суб’єкти для купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку України.

Суб’єкти міжбанківського валютного ринку України здійснюють на цьому ринку операції з купівлі-продажу іноземних валют за вільним договірним курсом купівлі та продажу за кожною операцією без обмеження розміру маржі між курсами купівлі та продажу і комісійної винагороди. Вони несуть повну відповідальність як агенти валютного контролю за наявність усіх документів, які передбачені Правилами здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України. У разі виявлення порушень з боку уповноваженого банку він несе відповідальність згідно зі ст. 16 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», а саме позбавлення ліцензії на право здійснення операцій з валютними цінностями.