Банківське право України - Навчальний посібник (Фомін Г.Ф.)

Додаток 2

ДОГОВІР №__

на здійснення розрахунково-касового обслуговування

м. Мелітополь                   «___»  ___________________________2000 р.

 

АБ «АвтоЗАЗбанк» в особі директора Мелітопольської філії Голіченко Ірини Веніамінівни, що діє на підставі Положення про філію та доручення, далі - Банк, з одного боку, і_________________________________________________

в особі_______________________________________________________________________________,

що діє на підставі_______________________________________________________________,

далі - Клієнт, з другого боку, уклали цей договір про наступне:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. Банк відкриває Клієнту___________________________рахунок відповідно до Інструкції НБУ «Про порядок відкриття, введення та закриття рахунків в національній та іноземних валютах» та здійснює його розрахунково-касове обслуговування.

II. ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

 

2.1.    Банк має право:

Користуватися коштами Клієнта, які зберігаються на рахунку, гарантуючи їх наявність і проведення операцій відповідно до нормативних актів Національного банку України, чинного законодавства України.

У разі оформлення Клієнтом розрахункових документів з порушенням чинного законодавства та нормативних актів Національного банку України мотивовано, з посиланням на підстави, передбачені чинним законодавством України, повернути Клієнту в день їх отримання.

Відмовляти Клієнту у видачі готівки на різні потреби у разі неподання ним попередньо заявки на отримання готівки, а також касових заявок.

Здійснювати безспірне стягнення та безакцептне списання коштів з рахунка Клієнта у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Отримувати від Клієнта плату за надані послуги.

Проводити перевірку касової дисципліни Клієнта.

Транспортування готівкових коштів проводити відповідно до діючих нормативних актів.

 

2.2.    Клієнт має право:

Самостійно розпоряджатись коштами на своєму рахунку з дотриманням вимог чинного законодавства, за винятком безспірного стягнення та безакцептного списання коштів.

Отримувати готівкові кошти у межах касової заявки на отримання готівки і за умови наявності коштів на поточному рахунку у випадках, передбачених діючим законодавством.

Вимагати своєчасного та повного здійснення розрахунків та інших, обумовлених цим договором, послуг.

 

2.3.    Банк бере на себе зобов’язання:

Належним чином виконувати умови цього договору.

Своєчасно здійснювати розрахункові операції відповідно до Інструкції N7 НБУ «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України».

Забезпечувати своєчасне зарахування коштів на рахунок Клієнта.

Здійснювати приймання та видачу готівки відповідно до чинного законодавства та нормативних актів Національного банку України.

Видавати за вимогою Клієнта виписку з рахунка з наданням необхідних документів.

Гарантувати таємницю операцій за рахунком Клієнта. Без згоди Клієнта довідки з питань проведення операцій на рахунку третім особам можуть бути надані лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Надавати консультації Клієнту з питань застосування банківського законодавства та порядку здійснення розрахунків, своєчасно інформувати про зміни в банківському законодавстві.

Проводити нарахування відсотків за залишками вільних коштів на рахунку Клієнта у розмірі, оговореному в діючих тарифах Банку, і зараховувати їх на рахунок Клієнта в термін не пізніше останнього дня поточного місяця.

 

2.4. Клієнт бере на себе зобов’язання:

2.4.1. Виконувати вимоги діючих інструкцій, правил, інших нормативних актів Національного банку України.

Дотримуватись принципів організацій і безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів та документообігу, що впроваджені в господарський оборот України, та встановлених Правил порядку ведення касових операцій в народному господарстві України.

Узгоджувати строки видачі заробітної плати з Банком і дотримуватися їх.

Не пізніше наступного дня після отримання виписок з рахунка та інших документів повідомляти Банк про всі помічені в цих документах неточності чи помилки або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за рахунком.

Повідомляти Банк про зарахування на рахунок Клієнта коштів, що йому не належать, і в 5-денний строк від дня надходження коштів на рахунок подати Банку платіжне доручення на перерахування коштів власнику.

Не пізніше останнього дня поточного місяця здійснювати оплату за виконані Банком операції та надані послуги. Повідомити в письмовій формі у тижневий строк про зміни юридичної адреси.

 

III. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

За несвоєчасне (пізніше наступного дня після отримання відповідного документа) чи неправильне списання з вини Банку суми з рахунка Клієнта, а також за несвоєчасне чи неправильне зарахування суми, яка належить власнику рахунка, Банк сплачує Клієнту пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України (що діяла у період, за який сплачується пеня) від несвоєчасно або неправильно зарахованої (списаної) суми за кожний день прострочення.

Клієнт за неповідомлення Банку протягом 5 днів після отримання виписки з рахунка про помилково зараховані на його рахунок суми сплачує Банку за кожний день прострочення пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України (що діяла у період, за який сплачується пеня) від неправильно зарахованої на рахунок суми, що йому не належить.

3.3. За неодержання Клієнтом замовленої готівки з вини Банку або Клієнта винна сторона сплачує 1\% від замовленої суми.

3.4. За несвоєчасну сплату послуг Банку Клієнт сплачує йому пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення.

 

IV. ФОРМИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Клієнт застосовує форми розрахунків, передбачені п.6 Інструкції N7 НБУ «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України.»

4.2. Оплата за касове обслуговування здійснюється відповідно до порядку організації розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів у день отримання з каси банку готівки.

 

V. «ФОРС – МАЖОР»

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього договору, якщо це невиконання стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю невиконуючої сторони. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадянські безпорядки і таке інше (далі «форс-мажор»), але не обмежуються ними. Період звільнення від відповідальності діє з моменту оголошення невиконуючою стороною «форс-мажору» і закінчується чи закінчився 6, якби невиконуюча сторона вжила заходів, які вона і справді могла вжити для виходу з «форс-мажору». «Форс-мажор» автоматично продовжує термін виконання зобов’язань на весь період його дії та ліквідації наслідків. Про настання «форс-мажорних» обставин сторони мають інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть більше ніж 6 місяців, то кожна із сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за цим договором, і в такому разі жодна із сторін не матиме права на відшкодування другою стороною можливих збитків.

 

VI. ПОРЯДОК ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

Сторона, яка вважає за необхідне змінити чи розірвати договір, надсилає пропозиції про це другій стороні за договором.

Сторона, що одержала зміни та доповнення чи пропозицію про розірвання договору, повинна відповісти на неї не пізніше 20 днів після отримання пропозиції. Якщо сторони не досягли згоди щодо розірвання договору, а також у разі неотримання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, зацікавлена сторона має право передати спір на вирішення суду, арбітражного суду (у разі, якщо стороною договору є фізична особа, порядок внесення змін та доповнень до договору чи його розірвання встановлюється сторонами при укладенні договору).

 

VII. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

7.1. Спори, що виникають протягом дії договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди спірні питання вирішуються в судовому порядку згідно з діючим законодавством України.

 

VIII. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

IX. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Укладений договір набуває чинності з моменту його підписання і діє невизначений строк. Кожна із сторін має право розірвати договір, попере­дивши іншу сторону в письмовій формі за два місяці.

 

X. ПОРЯДОК ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ

10.1. Якщо протягом 12 місяців з дня відкриття рахунку або протягом 6 місяців від дати останньої операції по рахунка Клієнта не здійснюються операції, Банк має право порушити питання про закриття рахунка і розірвання договору.

10.2. Клієнт має право порушити питання про закриття рахунка і розірвання договору у разі відсутності коштів на кореспондентському рахунка Банку, а також в інших випадках, передбачених нормативними документами України.

10.3.  Після закриття рахунка залишок на ньому має бути перерахований на інший рахунок.

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН:

«Клієнт»

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

 

«Банк»

МФ АБ «АвтоЗАЗбанку»

72319 м.Мелітополь

вул.Кірова,40

Кореспондентський

рахунок: і 2 0 0 6 1 0 4 4 0 0

в обласному

управлінні Національного

банку України МФО 313281

тел. 6-34-34

факс. 6-34-45

Директор філії

 

І.В. Голіченко