Банківське право України - Навчальний посібник (Фомін Г.Ф.)

§ 5. порядок відкриття поточних рахунків

Поточні рахунки в національній та іноземних валютах відкриваються резидентам України: юридичним особам їх відокремленим підрозділам, фізичним особам та нерезидентам України: юридичним особам – інвесторам, представництвам юридичних осіб в Україні та фізичним особам. Зазначеним особам поточні рахунки відкриваються в будь-яких банках України відповідно до власного вибору та за згодою цих банків після їх ідентифікації і формування справи з юридичного оформлення рахунка для забезпечення своєї господарської діяльності і власних потреб.

Юридичній особі для відкриття поточного рахунка необхідно до установи банку подати такі документи:

заяву про відкриття поточного рахунка встановленого зразка, підписану керівником та головним бухгалтером підприємства;

копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади;

копію належним чином зареєстрованого установчого документа: статуту, засновницького договору, установочного акта чи положення;

копію довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи на податковий облік;

картку із зразками підписів осіб, яким надано право розпоряджатися рахунком і підписанням документів, та відбитка печатки.

Юридичні особи, які використовують найману працю і відповідно до законодавства України є платниками страхових внесків, додатково до вищезазначеного переліку документів мають подати такі:

копію документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України;

копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника страхових внесків.

Фізичній особі – підприємцю для відкриття поточного рахунка необхідно до установи банку подати такі документи:

заяву на відкриття рахунка встановленого зразка, підписану фізичною особою – підприємцем;

копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця уповноваженими органами державної влади України;

копію документа, що підтверджує взяття фізичної особи – підприємця на податковий облік;

копію документа, що підтверджує реєстрацію фізичної особи – підприємця у відповідному органі Пенсійного фонду України;

картку із зразками підписів власника рахунка та довірених осіб і зразок відбитка печатки при її наявності у фізичної особи – підприємця.

Якщо фізична особа – підприємець використовує найману працю, то ця особа під час відкриття поточного рахунка додатково має подати копію документа, що підтверджує реєстрацію фізичної особи у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Цей перелік документів для відкриття рахунків для деяких видів підприємств доповнюється (напр., виробничі кооперації та спільні виробництва подають копію договору про ведення спільної діяльності, орендні підприємства – договір оренди тощо).

У разі відкриття рахунка для формування статутного капіталу новостворюваного банку належить подати такі документи:

заяву про відкриття поточного рахунка встановленого зразка, підписану особою, уповноваженою укладати договори та діяти від імені засновників (учасників) банку;

копію засновницького договору. У разі відкриття рахунка для формування статутного капіталу кооперативного банку замість копії засновницького договору подається витяг з протоколу зборів засновників з рішенням про визначення особи, уповноваженої укладати договори і діяти від імені засновників банку;

картку із зразками підписів особи, уповноваженої укладати договори і діяти від імені засновників банку, і відбитка печатки.

Цей рахунок використовується для акумулювання коштів засновників новостворюваного банку з метою формування статутного капіталу банку до часу їх внесення на накопичувальний рахунок у НБУ або територіальному управлінні НБУ за місцем створення банку.

За поточними рахунками, що відкриваються банками суб’єктам господарювання в національній валюті, здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

Поточний рахунок в іноземній валюті суб’єкту господарювання відкривається для зберігання грошей і проведення розрахунків у межах законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті для здійснення поточних операцій, визначених законодавством України, та для зарахування, використання і погашення кредитів у іноземній валюті.

Фізичній особі поточний рахунок після її ідентифікації відкривається на підставі заяви на відкриття поточного рахунка та картки із зразками підписів, а між фізичною особою і банком укладається договір банківського рахунка.

Фізичним особам, які мають у банку рахунки, можуть відкривати карткові рахунки. Якщо фізична особа уже має в банку рахунок, вона ідентифікована банком і сформована справа з юридичного оформлення, то відкриття такому клієнту карткового рахунка здійснюється шляхом укладання договору на підставі заяви про відкриття поточного рахунка. Коли використання зразка підпису вимагається правилами платіжної системи або є потреба надання права розпоряджатися картковим рахунком іншим особам, то клієнту необхідно надати нову картку із зразками підписів. Операції за картковими рахунками здійснюються з урахуванням особливостей, визначених Постановою Правління НБУ від 27.07.2001 р. «Про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням».

Особливі правила встановлені для відкриття поточних рахунків у національній валюті України іноземним представництвам та представництвам юридичних осіб-нерезидентів: рахунків типу «Н» та рахунків типу «П».

Поточний рахунок типу «Н» у національній валюті відкривається уповноваженим банком таким іноземним представництвам:

офіційним представництвам;

представництвам юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються на території України підприємницькою діяльністю;

представництвам іноземних банків;

організаціям і установам, які згідно з чинними міжнародними договорами України та законодавством України залучаються до здійснення програм або проектів міжнародної допомоги чи міжнародної технічної допомоги;

військовим частинам Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України.

Для відкриття як рахунків типу «Н», так і рахунків типу «П» здійснюється ідентифікація іноземних представництв та осіб, уповноважених розпоряджатися цими рахунками, а між банком та іноземними представництвами укладається у письмовій формі договір банківського рахунка.

Для відкриття офіційному представництву поточного рахунка типу «Н» у національній валюті до уповноваженого банку слід подати такі документи:

ваяву офіційного представництва про відкриття поточного рахунка відповідного зразка;

копію посвідчення МЗС України про акредитацію представництва на території України;

картку із зразками підписів і відбитка печатки офіційного представництва.

Якщо офіційне представництво використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником страхових внесків, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати такі:

копію документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України;

копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника страхових внесків.

Ці вимоги також стосуються представництва іноземного банку, якщо воно використовує найману працю і є платником страхових внесків.

Для відкриття представництву іноземного банку поточного рахунка типу «Н» до уповноваженого банку слід подати такі документи:

заяву представника про відкриття поточного рахунка відповідного зразка;

копію легалізованого або посвідченого шляхом проставлення апостиля положення про представництво банку;

копію легалізованої або посвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на виконання представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні;

копію свідоцтва про державну реєстрацію представництва іноземного банку в НБУ;

картку із зразками підписів і відбитка печатки.

Відкриття поточного рахунка типу «П» у національній валюті постійному представництву здійснюється після ідентифікації постійного представництва та осіб, уповноважених розпоряджатися рахунком на підставі таких документів:

клопотання юридичної особи-нерезидента про відкриття постійному представництву поточного рахунка;

заяви про відкриття поточного рахунка;

копії легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, якій належить постійне представництво;

копії документа, що підтверджує взяття постійного представництва на податковий облік;

копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на здійснення представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні;

копії дозволу центрального банку відповідної країни на відкриття поточного рахунка типу «П» у національній валюті постійному представництву на території України;

картки із зразками підписів і відбитка печатки.

Якщо постійне представництво використовує найману працю, то воно додатково до вищеназваного переліку документів має подати копії документів, що підтверджують реєстрацію постійного представництва у відповідному органі Пенсійного фонду України і органі Соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Відкриття поточного рахунка в національній або іноземній валюті нерезиденту-інвестору здійснюється після ідентифікації його та уповноважених від нього осіб розпоряджатися цим рахунком на підставі документів, які особисто подають уповноваженим банку розпорядники рахунка:

заяви на відкриття поточного рахунку, в якій обов’язково зазначається, що рахунок відкривається з метою здійснення інвестицій в Україну;

копії легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. Від іноземного інвестора – фізичної особи цей документ не вимагається;

копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім’я особи, яка має право відкривати або розпоряджатися рахунком;

картки із зразками підписів і відбитка печатки або картки зі зразками підписів.

Якщо нерезидент-інвестор є учасником угоди про розподіл продукції, то додатково додається копія документа, що підтверджує взяття нерезидента-інвестора на податковий облік.

Для забезпечення таких видів діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво, та інших видів спільної діяльності за участю нерезидентів-інвесторів, які здійснюються на підставі договорів (контрактів) без утворення юридичної особи, у банку відкривається поточний рахунок у національній або іноземній валюті для ведення обліку коштів за цими договорами (контрактами) на підставі таких документів:

заяви про відкриття поточного рахунка, засвідченої підписом особи, якій на підставі довіреності надано право розпорядчого підпису під час проведення операцій за цим рахунком;

копії договору (контракту) про ведення спільної діяльності;

копії документа про реєстрацію договору (контракту) про ведення спільної діяльності;

копії легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. Від іноземного інвестора – фізичної особи цей документ не вимагається;

копії документа, що підтверджує взяття на облік в органі податкової служби договору про спільну діяльність без створення юридичної особи;

рішення учасників договору про визначення осіб, яким надається право розпорядчого підпису під час проведення операцій за цим рахунком, що оформлюється у формі довіреності;

картки із зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунком, і відбитка печатки учасника договору, якому за довіреністю всіх учасників договору про сумісну діяльність надано право розпорядчого підпису під час проведення операцій за цими розрахунками.

Уповноважений працівник банку ідентифікує осіб, які мають право розпоряджатися рахунком.

 

Контрольні запитання

В чому полягають відмінності банківського вкладу від банківського рахунка?

За якими ознаками поділяються вклади?

Які істотні, звичайні та випадкові умови можуть бути складовими депозитного договору?

На яких підставах та яким юридичним і фізичним особам в Україні відкриваються банківські рахунки?

Які підстави для ідентифікації клієнтів банку – фізичних осіб при відкритті банківських рахунків?

Який порядок відкриття банком поточного рахунка юридичній особі, та чим він регламентується?

 

Нормативно-правові акти та література

Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 р.

Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. зі змінами та доповненнями // www.rada.gov.ua

Закон України «Про банки та банківську діяльність» від 7.12.2000р. зі змінами та доповненнями // www.rada.gov.ua

Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» // ВВР України. – 2002. – № 16. – Ст. 114.

Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами» від 3.12.2003 р.: Постанова Правління НБУ № 516 // Вісник НБУ. – Вип. 2 (95). – С. 93-99.

Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах» від 12.11.2003 р.: Постанова Правління НБУ № 492 // Вісник НБУ. – Вип. 2 (95). – С. 4-70.

Агарков М. М. Основы банковского права: Курс лекций. Учение о ценных бумагах. Изд. 2-е. – М.: БЕК, 1994. – 276 с.

Банківське право України / За заг. ред. Селіванова А. О; – К., 2000. – 384 с.

Банківські операції / За ред. А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

Ефимова Л.Г. Банковское право – М.: БЕК, – 1994. – 360 с.

Качан О. О. Банківське право – К.: Школа, 2004. – 328 с.

Костюченко О. А. Банківське право: Підручник. – К.: АСК, 2003. – 928с.

Орлюк О. П. Банківське право. − К.: Юрінком Інтер, 2005. – 376 с.

Брагинский М.И., Ветрянский В.В. Договорное право: Общие положения – М.: Статут, 1998. – 682 с.

Брагинский М. И., Ветрянский В. В. Договорное право. Книга 5. − М.: Статут, 2006. − 576с.

Гавалда К., Стуфле Ж. Банковское право (учреждения – счета– операции - услуги) / Пер с фр. / Под ред. В. Я Лисняка. – М.: Статут, 1996. − 278с.

Олейник О. М. Основы банковского права: Курс лекций. – М.: Юрист, 1999. – 424с.