Банківське право України - Навчальний посібник (Фомін Г.Ф.)

§5. валютний контроль і відповідальність за порушення валютного законодавства

Відомо, що для формування в Україні ринкової економіки необхідне створення механізму державного регулювання валютних відносин, складовою якого є валютний контроль.

Метою валютного контролю є дотримання валютного законодавства при здійсненні операцій з валютними цінностями, а саме: перевірка наявності необхідних ліцензій та дозволів, дотримання правил декларування валютних цінностей, виконання зобов’язань щодо продажу валюти, обґрунтованості платежів, повноти обліку та звітності за валютними операціями, дотримання правил вивезення та ввезення валютних цінностей тощо.

До елементів валютного контролю належать:

ліцензування валютних операцій;

валютні обмеження;

облік валютних операцій.

Відповідно до чинного законодавства Національний банк України видає уповноваженим банкам при дотриманні певних умов ліцензії на здійснення валютних операцій. Міжнародні розрахунки за комерційними угодами здійснюються уповноваженими банками у вільно конвертованій валюті, а також у валюті з обмеженою конвертованістю та валюті клірингу згідно з умовами міжнародних і міжбанківських угод.

Уповноважені банки здійснюють міжнародні розрахунки у формі документарного акредитива, інкасо, банківського переказу та в інших формах. Форми розрахунків визначаються в міжнародних угодах і встановлюються за згодою сторін у міжбанківських кореспондентських угодах уповноважених банків з іноземними банками.

Валютні обмеження являють собою систему економічних та правових заходів, які регламентують операції з національною та іноземною валютою, дорогоцінними металами і т. ін. Головною метою валютних обмежень є регулювання платіжного балансу та курсу національної валюти, сприяння нарощуванню експортного потенціалу, недопущення спекулятивної гри на затриманні надходжень від експорту, зупинення відтоку авуарів резидентів за межі держави.

Юридична сутність валютних обмежень полягає у встановленні обов’язкового нормативу – ризику загальної (довгої чи короткої) валютної позиції банку. Контроль за дотриманням комерційними банками цього нормативу здійснюється НБУ щоденно та щомісячно, а штрафні санкції застосовуються на підставі щомісячної звітності.

Облік валютних операцій в Україні здійснюється на підставі міжнародної системи обліку. Ця система являє собою базу даних, на основі яких складаються звіти, що вміщують інформацію відносно розмірів та структури валютних активів і зобов’язань та ефективності валютних операцій Національного банку України.

Ефективність валютного контролю залежить в основному від якості інформації, якою володіють відповідні уповноважені органи держави, стосовно торговельних потоків та обсягу зобов’язань і боргів як резидентів, так і нерезидентів.

Відповідно до ст. 12 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» органи, що здійснюють валютний контроль, мають право вимагати від резидентів і нерезидентів повну інформацію про здійснення ними валютних операцій, стан банківських рахунків в іноземній валюті у межах повноважень, визначених статтею 13 цього Декрету, а також майно, що підлягає декларуванню.

Органами валютного контролю в Україні є Національний банк України та уповноважені банки, Державна податкова адміністрація, Державний комітет зв’язку та Державна митна служба України.

Головним органом, що здійснює валютний контроль в Україні, є НБУ, якому надано право здійснювати контроль за виконанням правил регулювання валютних операцій, не віднесених до компетенції інших державних органів, та забезпечувати виконання уповноваженими банками функцій щодо здійснення валютного контролю відносно своїх клієнтів.

Уповноважені банки здійснюють контроль за валютними операціями, що проводяться резидентами та нерезидентами через ці банки.

Державна податкова адміністрація України здійснює фінансовий контроль за валютними операціями, які проводяться резидентами і нерезидентами на території України.

Державний комітет зв’язку України контролює додержання правил поштових переказів та пересилання валютних цінностей через митний кордон України, а Державна митна служба України контролює додержання правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України.

Відповідальність за порушення валютного законодавства в Україні регулюється Положенням НБУ «Про валютний контроль» від 08.02.2000 р. зі змінами і доповненнями, яке визначає основні засади здійснення НБУ функцій головного органу валютного контролю згідно з повноваженнями, наданими йому за статтями 7,44 Закону України «Про Національний банк України» та статтями 13,16 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю».

Затверджене Положення визначає основні засади здійснення Національним банком України функцій головного органу валютного контролю в Україні. Згідно з цим Положенням здійснення комерційними банками операцій з валютними цінностями без одержання генеральної ліцензії НБУ тягне за собою накладення штрафу в сумі, еквівалентній вартості зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом НБУ на день здійснення таких операцій.

Здійснення резидентами і нерезидентами операцій з валютними цінностями, що потребують отримання ліцензії НБУ, без одержання індивідуальної ліцензії НБУ тягне за собою накладення штрафу в сумі, еквівалентній сумі зазначених валютних цінностей, перерахованій у гривні за обмінним курсом НБУ на день здійснення таких операцій, за винятком:

вивезення, переказування і пересилання на межі України фізичними особами – резидентами іноземної валюти на суму, що визначається НБУ;

вивезення, переказування і пересилання за межі України фізичними особами – резидентами і нерезидентами іноземної валюти, яка була раніше ввезена ними в Україну на законних підставах;

платежів в іноземній валюті, що здійснюються резидентами за межі України на виконання зобов’язань у цій валюті перед нерезидентами щодо оплати продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших майнових прав, за винятком оплати валютних цінностей;

платежів в іноземній валюті за межі України у вигляді відсотків за кредити, доходу від іноземних інвестицій;

вивезення за межі України іноземної інвестиції в іноземній валюті, раніше здійсненої на території України, в разі припинення інвестиційної діяльності;

відкриття фізичними особами – резидентами рахунків у іноземній валюті на час їх перебування за кордоном;

відкриття кореспондентських рахунків уповноваженими банками за межами України;

відкриття в закордонних банках рахунків у іноземній валюті дипломатичними, консульськими, торговельними та іншими офіційними представництвами України за кордоном, які мають імунітет і дипломатичні привілеї, а також філіями та представництвами підприємств і організацій України за кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності.

Торгівля іноземною валютою банками і іншими кредитно-фінансовими установами без одержання ліцензії НБУ або з порушенням порядку та умов торгівлі валютними цінностями на міжбанківському валютному ринку України, встановлених НБУ, тягне за собою накладення штрафу в сумі, еквівалентній сумі зазначених валютних цінностей, перерахованій у гривні за обмінним курсом НБУ на день здійснення таких операцій, з виключенням банку з Державного реєстру банків або без такого виключення.

Невиконання уповноваженими банками зобов’язань щодо купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням і за рахунок резидентів з метою забезпечення виконання зобов’язань резидентів, а також щодо здійснення уповноваженими банками контролю за валютними операціями, що проводяться резидентами і нерезидентами через ці банки, тягне за собою позбавлення генеральної ліцензії Національного банку України на право здійснення валютних операцій або накладення штрафу у розмірі 25 відсотків від суми іноземної валюти, що була зафіксована у дорученні резидента, чи у розмірі 25 \% від суми валютних операцій, здійснених резидентами і нерезидентами через ці банки з порушенням чинного законодавства.

Здійснення розрахунків між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту в іноземній валюті без участі уповноваженого банку або здійснення розрахунків між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України без отримання індивідуальної ліцензії НБУ тягне за собою накладення штрафу на резидента (нерезидента) у розмірі, еквівалентному сумі валютних цінностей, що використовувалися при розрахунках, перерахованій у гривні за обмінним курсом НБУ на день здійснення таких операцій.

Невиконання резидентами вимог щодо порядку і термінів декларування валютних цінностей та іншого майна тягне за собою відповідальність у вигляді накладення штрафу: за порушення термінів декларування – у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожен день порушення та у розмірі двадцяти – за порушення порядку декларування.

Порушенням порядку декларування є подання недостовірної інформації або перекручування даних, що відображаються у відповідній декларації, якщо такі дії свідчать про приховування резидентами валютних цінностей та майна, що знаходяться за межами України.

Несвоєчасне подання, приховування або перекручування встановленої Національним банком України звітності про валютні операції тягне за собою накладення штрафу у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Підставою для застосування Національним банком України і його регіональними управліннями наведених вище санкцій можуть бути матеріали перевірок, які здійснюють уповноважені працівники: центрального апарату та регіональних управлінь НБУ; державних органів валютного контролю; державних контролюючих і правоохоронних органів, які не належать до органів валютного контролю.

Матеріали про порушення валютного законодавства, залежно від суми штрафу, розглядають та приймають рішення про застосування санкцій:

до 10.0 тисяч доларів США – начальники регіональних управлінь НБУ;

від 10.0 до 50 тисяч доларів США – директор Департаменту валютного регулювання НБУ;

від 50.0 до 100.0 тисяч доларів США – Голова НБУ та його заступники.

Санкції у вигляді позбавлення ліцензії, виключення з Державного реєстру банків, застосування штрафу, що перевищує суму, еквівалентну 100 тисячам доларів США, застосовуються виключно на підставі постанови Правління НБУ.

Указом Президента України від 27.06.1999 р. «Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства» передбачено, що за одержання кредитів та позик резидентами в іноземній валюті від нерезидентів без реєстрації договорів до резидентів застосовуються штрафи у сумі, еквівалентній одному відсотку розміру одержаного кредиту чи позики з подальшою реєстрацією зазначених договорів.

Адміністративна відповідальність за порушення валютного законодавства настає у відповідності до ст. 162 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Нею зазначено, що незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави, якщо вартість предмета незаконної операції не перевищує двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі до п’ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати із конфіскацією валютних цінностей.

Кримінальна відповідальність за порушення валютного законодавства застосовується у відповідності до ст. ст. 199, 207, 208 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ст. 199-1 КК України виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у виді банкнот чи металевої валюти, іноземної валюти, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи у великому розмірі (двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян), караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років. Якщо раніше названі дії вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі (чотириста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян), то вони караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Ст. 207 КК України визначає, що умисне ухилення службових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності або осіб, які здійснюють господарську діяльність без створення юридичної особи, від повернення в Україну у передбачені законом строки виручки в іноземній валюті від реалізації на експорт товарів (робіт, послуг) або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, а також умисне приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей карається штрафом від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також умисне ухилення від повернення виручки в іноземній валюті, товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, або умисне приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей у великих розмірах (тисячу і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян) караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на строк до трьох років.

Якщо раніше названі дії вчинені в особливо великих розмірах (три тисячі і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян), то вони караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Кримінальна відповідальність настає також за незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків.

Ст. 208 КК України визначає, що незаконне, з порушенням встановленого законом порядку відкриття або використання за межами України валютних рахунків фізичних осіб, вчинене громадянином України, що постійно проживає на її території, а так само валютних рахунків юридичних осіб, що діють на території України, вчинене службовою особою підприємства, установи чи організації або за її дорученням іншою особою, а також вчинення зазначених дій особою, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, караються штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років з конфіскацією валютних цінностей, що знаходяться на зазначених вище рахунках. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією валютних цінностей, що знаходяться на зазначених вище рахунках.

 

Контрольні запитання

Що слід розуміти під валютою України та іноземною валютою?

З якою метою та яким чином здійснюється ліцензування валютних операцій?

Які документи подають до НБУ комерційні банки для відкриття кореспондентських рахунків?

Що означає поняття «валютний ринок» і які його основні функції?

Які органи в Україні здійснюють валютне регулювання та валютний контроль?

Яка відповідальність настає за порушення валютного законодавства?

 

Нормативно-правові акти та література

Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. зі змінами та доповненнями // www.rada.gov.ua

Закон України «Про банки та банківську діяльність» від 7.12.2000р. зі змінами та доповненнями // www.rada.gov.ua

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом» від 28.11.2002 р. // www.rada.gov.ua

Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті « від 23.09.94 р. // www.rada.gov.ua

Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» від 20.09.01 р. // www.rada.gov.ua

Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» // ВВР України. – 2002. – № 16. – Ст. 114.

Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 5.04.2001р. // ВВР. – 2001. – №24. – Ст. 128.

Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України від 18.03.99р.: Постанова Правління НБУ № 127 // Вісник НБУ. – Вип.1 (91). – С. 26-37.

Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України від 12.12.2002р.: Постанова Правління НБУ № 502 // Вісник НБУ. – Вип. 4 (94). – С. 18-33.

Про систему валютного регулювання і валютного контролю від 19.02.93р.: Декрет КМУ.

Положення про Державний департамент фінансового моніторингу» від 18.02.02р.: Постанова Кабінету Міністрів України № 194.

Агарков М. М. Основы банковского права: Курс лекцій. Учение о ценных бумагах. Изд. 2-е. – М.: БЕК, 1994. – 276 с.

Банківське право України / За заг. ред. Селіванова А. О; – К., 2000. – 384 с.

Банківські операції / За ред. А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

Ефимова Л. Г. Банковское право – М.: БЕК, 1994. – 360 с.

Качан О. О. Банківське право – К.: Школа, 2004. – 328 с.

Костюченко О.А. Банківське право: Підручник. – К.: АСК, 2003. – 928 с.

Орлюк О. П. Банківське право. − К.: Юрінком Інтер, 2005. – 376 с.

Гавалда К., Стуфле Ж. Банковское право (учреждения – счета– операции – услуги) / Пер с фр. / Под ред. В. Я Лисняка. – М.: Статут, 1996. − 278 с.

Ерпилева А. Ю. Международное банковское право – М.: БЕК, 1998. − 249 с.

Орлюк О. П. Теоретичні питання банківського права та банківського законодавства. − К.: Юрінком Інтер, 2003. – 104 с.

Олейник О. М. Основы банковского права: Курс лекций. – М.: Юрист, 1999. – 424 с.