Банківське право України - Навчальний посібник (Фомін Г.Ф.)

§3. фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу

Визначення доходів, джерелом яких є незаконний обіг наркотиків, незаконна підприємницька діяльність, торгівля зброєю та людьми, підпільний гральний бізнес, можливе лише за допомогою постійно діючої системи заходів спеціалізованих органів з аналізу інформації щодо фінансових операцій, тобто здійснення фінансового моніторингу.

Відповідно до ст.11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» фінансова операція підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу, якщо сума, на яку вона провадиться, дорівнює чи перевищує 80 000 грн. або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 80 000 грн., та має одну або більше нижчезазначених ознак:

переказ грошових коштів на анонімний (номерний) рахунок за кордон і надходження грошових коштів з анонімного (номерного) рахунка з-за кордону, а також переказ коштів на рахунок, відкритий у фінансовій установі в офшорній зоні;

купівля (продаж) чеків, дорожніх чеків або інших подібних платіжних засобів за готівку;

зарахування або переказ грошових коштів, надання або отримання кредиту, проведення фінансових операцій з цінними паперами у випадку, коли хоча б одна із сторін є фізичною або юридичною особою, що має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місце знаходження в країні, яка не бере участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванні тероризму, або однією зі сторін є особа, що має рахунок у банку, зареєстрованому у вищезазначеній країні;

переказ грошей у готівковій формі за кордон з вимогою видати одержувачу кошти готівкою;

зарахування коштів у готівковій формі з їх подальшим переказом того самого або наступного операційного дня іншій особі;

зарахування грошових коштів на рахунок чи списання грошових коштів з рахунка юридичної особи, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня її реєстрації, або зарахування грошових коштів на рахунок чи списання грошових коштів з рахунка юридичної особи у випадку, якщо операція на зазначеному рахунку не провадиться з моменту його відкриття;

відкриття рахунка з внесенням на нього коштів на користь третьої особи;

переказ особою, за відсутності зовнішньоекономічного контракту, коштів за кордон;

обмін банкнот на банкноти іншого номіналу;

проведення фінансових операцій з цінними паперами на пред’явника, не розміщеними в депозитаріях;

придбання особою за готівку цінних паперів;

виплата фізичній особі страхового відшкодування або отримання страхової премії;

виплата особі виграшу в лотерею, в казино або іншому гральному закладі;

розміщення дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та інших цінностей в ломбард.

У ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» внутрішній фінансовий моніторинг визначено як діяльність суб’єктів первинного фінансового моніторингу по виявленню фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, та інших фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією доходів.

Фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо вона має одну або більше еижчезазначених ознак:

має заплутаний або незвичний характер, не має очевидного економічного сенсу або очевидної корисливої мети, зокрема:

прийняття суб’єктом первинного фінансового моніторингу коштів від особи, яка пропонує або погоджується на отримання процентів за депозитом нижчих за процентну ставку, що встановлена у банку на поточний момент, або сплату комісій у розмірах, більших ніж визначені суб’єктом фінансового моніторингу за тотожними вкладами або операціями на поточний момент;

наполягання особи провести операцію за правилами, відмінними від встановлених щодо таких операцій за змістом або строками її проведення;

внесення особою у раніше узгоджену схему проведення операції безпосередньо перед початком її реалізації значних змін, що особливо стосується напрямку руху грошових коштів або іншого майна;

надання особою інформації, яку неможливо перевірити;

відмова в наданні особою відомостей, передбачених законодавством та відповідними внутрішніми документами суб’єкта первинного фінансового моніторингу;

прийняття суб’єктом первинного фінансового моніторингу коштів або платіжних документів до їх оплати від особи, яка здійснює неодноразовий обмін цінних паперів на інші цінні папери протягом поточного року без отримання або надання грошових компенсацій, пов’язаних з таким обміном;

настання страхового випадку протягом короткого періоду, який визначається спеціально уповноваженим органом державної влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, після укладення страхової угоди;

невідповідність фінансової операції діяльності юридичної особи, що встановлена статутними документами цієї особи, зокрема:

не пов’язане з діяльністю особи істотне збільшення залишку на рахунку, який згодом перераховується іншому суб’єкту первинного фінансового моніторингу або використовується з метою купівлі іноземної валюти, цінних паперів на пред’явника;

відсутність зв’язку між характером і родом діяльності особи і послугами, за якими особа звертається до суб’єкта первинного фінансового моніторингу;

в результаті представлення чеків, емітованих банкам-нерезидентам, на інкасо, якщо така діяльність не відповідає діяльності особи, відомій суб’єкту первинного фінансового моніторингу;

зарахування на рахунок особи значної кількості платежів від фізичних осіб на суму, що перевищує 80 тис. грн., у т.ч. через касу суб’єкта первинного фінансового моніторингу, якщо діяльність особи не пов’язана з наданням послуг населенню, збором обов’язкових або добровільних платежів;

істотне збільшення частки готівки, що надходить на рахунок особи, якщо звичайними для основної діяльності особи є розрахунки в безготівковій формі;

розміщення на рахунках значної суми готівкових коштів особою, яка за рівнем доходу чи сферою діяльності не може здійснювати фінансову операцію на таку суму;

разовий продаж (купівля) особою великого пакета цінних паперів, що вільно не обертаються на організованому ринку за умови, що особа не є професійним учасником ринку цінних паперів;

виявлення неодноразового здійснення фінансових операцій, характер яких дає підстави вважати, що метою їх здійснення є уникнення процедур обов’язкового фінансового моніторингу, зокрема:

регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї або більшої частини суми протягом одного операційного або наступного дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб’єкта первинного фінансового моніторингу, або на користь третьої особи;

передавання особою доручення про здійснення фінансової операції через представника (посередника), якщо він виконує доручення особи без встановлення прямого контакту з суб’єктом первинного фінансового моніторингу.

Внутрішній фінансовий моніторинг може здійснюватися й щодо інших фінансових операцій, коли у суб’єкта первинного фінансового моніторингу виникають підстави вважати, що фінансова операція проводиться з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.