Банківське право України - Навчальний посібник (Фомін Г.Ф.)

Аннотация

 

Міністерство внутрішніх справ України

Харківський національний університет внутрішніх справ

 

Г. Ф. Фомін

 

Банківське право України

 

Навчальний посібник

 

Харків

2008

 

УДК 347 734 (477)

ББК 67.9 (4УКР) 302. 4

Ф76

 

Затверджено до друку

Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ

7 вересня 2007 р.,

протокол № 11

Рекомендовано до друку Методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ 18 липня 2007 р., протокол № 9

Рецензенти:

В. В. Сергієнко – канд. юрид. наук, завідуючий кафедрою правового забезпечення економіки Харківського національного економічного університету;

Ю. І. Чалий –     канд. юрид. наук, доц. кафедри цивільного права Національного університету внутрішніх справ.

Фомін Г.Ф.

Ф76  Банківське право України: Навч. посібник. – Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 360 с.

ISBN 978-966-610-166-5

У навчальному посібнику, підготовленому відповідно до програми курсу банківського права, аналізується банківське законодавство як сучасна галузь у системі національного права України. Розглядається предмет, метод і джерела банківського права, визначено правове становище Національного банку України і комерційних банків щодо здійснення операцій із залучення вкладів та відкриття банківських рахунків, розрахунково-касових та кредитних операцій, операцій з цінними паперами та валютних операцій. Обґрунтовано правові заходи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Для курсантів, слухачів і студентів вищих юридичних навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями банківського права.

ISBN 978-966-610-166-5

 

УДК 347 734 (477)

ББК 67.9 (4УКР) 302. 4

© Г. Ф. Фомін, 2008

© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2008

© Артеменко Р. І., дизайн обкладинки, 2008