Банківське право України - Навчальний посібник (Фомін Г.Ф.)

§2. органи управління комерційного банку

Ефективна діяльність комерційного банку значною мірою зумовлена його організаційною структурою. В практиці банківської діяльності існує функціональна структура та спеціалізована за видами виконання банківських операцій і послуг. Більшість сучасних банків застосовують змішану організаційну структуру управління.

В організаційній структурі банку реалізується його завдання, безпосередньо пов’язане з виконанням банком основних операцій та послуг. Кількість відділів банку залежить від багатьох факторів: розміру і характеру діяльності банку, обсягів та складності банківських операцій та різноманітності послуг, що надаються клієнтам банку.

Організаційна структура комерційного банку регламентується його статутом.

Органами управління банку є загальні збори учасників, спостережна рада, правління банку.

Вищим органом правління банку є загальні збори учасників, які скликаються для вирішення таких питань:

визначення основних напрямків діяльності банку та затвердження звітів про їх виконання;

внесення змін та доповнення до статуту банку;

зміни розміру статутного капіталу банку;

призначення та звільнення голів і членів спостережної ради банку, ревізійної комісії;

затвердження річних результатів діяльності банку;

затвердження звітів та висновків ревізійної комісії та зовнішнього аудитора;

розподілу прибутку;

припинення діяльності банку, призначення ліквідатора, затвердження ліквідаційного балансу.

Загальне керівництво діяльністю банку здійснює спостережна рада банку, яка має такі повноваження:

призначає і звільнює голову та членів правління банку;

контролює діяльність правління банку;

призначає зовнішнього аудитора;

приймає рішення щодо покриття збитків та ін.

Спостережна рада банку обирається загальними зборами учасників з числа учасників банків або їх представників, а повноваження та порядок визначаються статутом банку чи положенням про раду банку, що затверджуються загальними зборами учасників банку.

Керівництво поточною діяльністю комерційного банку здійснює правління, яке є виконавчим органом банку. Правління підзвітне загальним зборам учасників і спостережній раді банку. Правління банку діє на підставі положення, що затверджується загальними зборами чи спостережною радою банку.

Правління банку має такі повноваження:

організовує виконання рішень загальних зборів і спостережної ради банку;

організує розрахунково-касове і кредитне обслуговування, зберігання грошей і цінностей банку, обліку і звітності, роботи з цінними паперами, вирішує інші питання діяльності банку;

контролює додержання законодавства банком та його установами;

розглядає матеріали ревізій, перевірок, а також звіти керівників установ банку і приймає щодо них рішення та ін.

Голова правління банку керує роботою виконавчого органу та має право представляти банк без доручення.

Органами контролю банку є ревізійна комісія та внутрішній аудит банку. Ревізійна комісія обирається загальними зборами учасників банку з числа учасників або їх представників. Ревізійна комісія підзвітна загальним зборам учасників банку.

Ревізійна комісія контролює додержання банком законодавства України і нормативно-правових актів НБУ, розглядає звіти внутрішніх та зовнішніх аудиторів і готує відповідні пропозиції загальним зборам учасників.

Повноваження ревізійної комісії банку визначаються статутом банку, а порядок її роботи – положенням про ревізійну комісію, що затверджується загальними зборами учасників банку.

Керівниками банку є голова, його заступники та члени ради банку, голова, його заступники та члени правління, головний бухгалтер, його заступник, керівники відокремлених структурних підрозділів банку. Керівниками мають бути дієздатні фізичні особи, які відповідають таким вимогам:

наявність вищої економічної, юридичної освіти чи освіти у галузі управління (ця вимога не стосується членів спостережної ради банку);

стаж роботи у банківській системі за відповідним фахом не менше трьох років (ця вимога не стосується членів спостережної ради банку);

бездоганна ділова репутація.

Керівники банку під час виконання своїх обов’язків зобов’язані діяти на користь банку та клієнтів і ставити інтереси банку вище власних.

З метою управління ризиками банки створюють постійно діючі відповідні структури:

підрозділ з питань аналізу та управління ризиками, що має відповідати за становлення лімітів щодо окремих операцій, лімітів ризиків контрпартнерів структури балансу банку;

кредитний комітет, який щомісячно оцінює якість активів банку та готує пропозиції щодо формування резервів на покриття можливих збитків від їх знецінення;

комітет з питань управління активами та пасивами, який щомісячно розглядає собівартість пасивів та прибутковість активів і приймає рішення щодо політики відсоткової маржі, розглядає питання відповідності строковості активів та пасивів та надає відповідним підрозділам банку рекомендації щодо усунення розбіжностей у часі, що виникають;

тарифний комітет, який щомісячно аналізує співвідношення послуг та ринкової конкурентоспроможності діючих тарифів, відповідає за політику банку з питання операційних доходів.

Банки створюють службу внутрішнього аудиту, яка є органом оперативного контролю спостережної ради, підпорядковується спостережній раді і діє на підставі положення, затвердженого нею. Служба внутрішнього аудиту уповноважена:

наглядати за поточною діяльністю банку, контролювати дотримання законів, нормативно-правових актів НБУ та рішень управління банку;

перевіряти результати поточної фінансової діяльності банку, надавати спостережній раді висновки та пропозиції за результатами перевірок та виконувати інші функції, пов’язані з наглядом та контролем за діяльністю банку.