Банківське право України - Навчальний посібник (Фомін Г.Ф.)

Додаток 1

ДОГОВІР

БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ

(для юридичних осіб)

м._____      «_____» ________________________р.

 

Банк____________________________________________________________________,

названий у подальшому «Банк», в особі__________________________________

_____________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі Статуту, і______________________________________________

(повна назва юридичної особи)

названий в подальшому «Вкладник», в особі_____________________________

_________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі______________________________________________________,

уклали договір про наступне:

1. Вкладник не пізніше «__» ___ р. перераховує Банку на рахунок

(реквізити )

на вклад грошову суму розміром_______________________________грн.

(цифрами і прописом)

2. Банк приймає на вклад грошові кошти, що поступили від Вкладника, у розмірі____________________________________________грн.

(цифрами і прописом)

і зобов’язується повернути суму внеску та нараховані на неї відсотки на умовах і в порядку, передбаченому Договором на першу вимогу Вкладника.

3. Строк розміщення вкладу встановлюється_________________________

місяців з дня, наступного за днем зарахування грошей Вкладника на його рахунок на вклад.

Вклад відкривається на підставі банківських правил, встановлених для вкладів даного виду, і при зарахуванні обумовленої суми на вклад.

5. Відсотки на вклад нараховуються із розрахунку_________________\%

річних на строк розміщення вкладу з дня, наступного за днем надходження суми вкладу в Банк, до дня, попереднього дню її списання з рахунка Вкладника.

6. При поверненні вкладу виплачуються усі нараховані на цей момент відсотки.

7. Відсотки на суму вкладу виплачуються Вкладнику на його вимогу щоквартально або при закритті вкладу (або його пролонгації).

8. Не затребувані у встановлений строк проценти збільшують суму вкладу, на яку нараховуються відсотки.

9. Якщо Вкладник не затребував повернення суми строквого вкладу по закінченні строку Договору, Договір вважається пролонгованим на попередніх умовах.

10. Встановлені Сторонами в п. 5 Договору розміри відсотків по строковому вкладу не можуть бути зменшені Банком в односторонньому порядку.

11. Розмір процентної ставки може бути змінений відповідно з прийняттям Національним Банком України або іншими державними органами рішень, які прямо вказують урегулювати процентні ставки за вкладами юридичних осіб.

12. Спосіб забезпечення Банком повернення вкладу Вкладнику визначається цим Договором.

13. У випадках, коли будь-який інший вклад до затребування забирається Вкладником за його вимогою до закінчення строку, відсотки по ньому виплачуються:

– розмір відсотків залишається незмінним, якщо вклад пролежав не менше ніж______________місяців.

ПРАВА БАНКУ

14.     Банк має право змінювати розмір відсотків, що виплачуються по вкладах до затребування.

ОБОВ’ЯЗКИ БАНКУ

Прийняти вклад і зберігати грошові кошти Вкладника.

Забезпечити повернення вкладу способом, передбаченим цим Договором.

Банк зобов’язаний надати Вкладнику інформацію про забезпеченість повернення вкладу.

Оформити вклад і видати підтвердження про одержання грошей від Вкладника.

Виконувати в межах коштів, що знаходяться на вкладі, вказання Вкладника про перерахування грошових коштів тільки на його рахунки.

ПРАВА ВКЛАДНИКА

Розпоряджатись вкладом.

Одержувати по вкладу доход у вигляді відсотків.

У випадку невиконання Банком зобов’язань по забезпеченню повернення вкладу, а також при втраті забезпечення або погіршенні його умов Вкладник має право вимагати від Банку негайного повернення суми вкладу, уплати відсотків на неї, що визначаються відповідно до ____, і відшкодування збитків.

ОБОВ’ЯЗКИ ВКЛАДНИКА

Перерахувати на вклад кошти у сумі _______________________грн.

                     (цифрами і прописом)

не пізніше «  « ____________________ р.

24. Не перераховувати грошових коштів, які знаходяться на вкладі, іншим особам.

25. Повідомити Банк про продовження строку, передбаченого п.2 Договору за______календарних днів до його закінчення і оформити додаток до Договору про його пролонгацію.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БАНКУ

26.     У випадку несвоєчасного повернення вкладу та нарахованих по ньому відсотків Банк виплачує Вкладнику неустойку (у вигляді пені) у розмірі______________за кожний день прострочення від усієї утриманої суми, починаючи з дня, наступного за днем закінчення строку розміщення.

ІНШІ УМОВИ

Договір вступає в силу з дня, наступного за днем зарахування перерахованої Вкладником грошової суми на свій рахунок на вклад і діє до моменту повернення вкладу, відсотків (штрафних санкцій), нарахованих по ньому.

Зміни і доповнення до Договору вносяться за згодою сторін і оформлюються доповненням до нього.

Додаткові умови

 Всі спори вирішуються у встановленому законом порядку.

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Банк:                             Вкладник

 

Підписи:

 

Банк:________________________________Вкладник:__________________

         М. П.              М.П.