Екологічне право України - Навчальний посібник (К. А. Рябець)

Рекомендована література

1.         Андрейцев  В.І. Екологічне  право: Курс  лекцій:  Навч. посібник для юридичних  факультетів вузів. – К.: Вен- турі, 1996. – 208 с.

2.         Баб’як О.С., Біленчук П.Д., Чирва О.Ю. Екологічне пра- во України: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2000. – 216 с.

3.         Балюк Г.І. Екологічне право України: Конспект лекцій у схемах (Загальна і Особлива  частини):  Навч. посіб- ник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 192 с.

4.         Гетьман  А.П., Здоровко Л.М.  Регіональний екологіч- ний контроль: теорія правового регулювання: Моно- графія.  – К.: Інститут  законод. передбачень  і правової експертизи,  2004. – 216 с.

5.         Джигирей В.С.  Екологія   та  охорона  навколишнього природного середовища. – К.: Знання, 2000. – 203 с.

6.         Дмитренко  І.А. Екологічне  право України: Підручник.

– К.: Юрінком Інтер, 2001. – 352 с.

7.         Добровольський В.В. Екологічні  знання:  Навч. посіб- ник. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 340 с.

8.         Екологічне  право України. Академічний  курс: Підруч- ник / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: ТОВ «Вид- во «Юридична думка», 2005. – 848 с.

9.         Екологічне  право  України:  Підручник для  студентів юрид. вищ. навч. закладів / А.П. Гетьман, М.В. Шульга, В.К. Попов та ін.; За ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шуль- ги. – Х.: Право, 2006. – 384 с.

10.  Екологічне   управління:  Підручник  / В.Я.  Шевчук, Ю.М.  Саталкін,  Г.О. Білявський та ін. – К.: Либідь,

2004. – 432 с.

11. Законодавство України  про державний  контроль  за використанням та охороною земель: Зб. нормат.-прав.

актів: Станом на 30 березня 2007 р. / Уклад.: В.І. Кури- ло та ін. – К.: Магістр – ХХІ ст., 2007. – 384 с.

12.  Законодавство України  про землю: Земельний кодекс України.  Нормативно-правові акти  з  земельних   пи- тань. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 352 с.

13.  Ільницька Н.В.  Основи  екологічного  права.  – Львів,

1997. – 124 с.

14.  Кобецька  Н.Р.  Екологічне  право  України:  Навч.  по- сіб. / Н.Р.Кобецька. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 352 с.

15.  Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін  С.В. Еко- логічне  право: Навч.  посібник.  – 3-е вид. – К.: Центр навчальної  літератури, 2006. – 224 с.

16.  Корнєєв  Ю.В., Мацелик М.О. Земельне право: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 240 с.

17.   Корсак  К.В., Плахотнік О.В. Основи  екології: Навч. по- сіб. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: МАУП, 2002. – 296 с.

18.  Костицький В.В. Екологія  перехідного  періоду: дер- жава, право, економіка (економіко-правовий меха- нізм охорони навколишнього природного середови- ща в Україні). – 2-ге вид. – К.: Укр. інф.-прав. центр,

2001. – 390 с.

19.  Курило В.І., Моторіна Т.С. Основи земельного права України:  Навч. посіб. / За  заг. ред. В.З. Янчука.  – К.: Магістр-ХХI сторіччя, 2006. – 160 с.

20.  Курило  В.І. Адміністративні правочини  у сільському господарстві України: сучасна парадигма: Монографія

/ За заг. ред. В.К. Шкарупи. – К.: Магістр – ХХІ сторіч- чя, 2007. – 312 с.

21. Лазор О.Я. Державне  управління у сфері реалізації екологічної  політики  в Україні: організаційно-правові засади: Монографія. – Львів: Ліга-Прес,  2003. – 542 с.

22.   Малишко М.І. Екологічне право України: Навч. посібник.

– К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2001. – 392 с.

Рекомендована література

23.  Мачуська І.Б. Земельне право: Навч. посіб. – К.: КНЕУ,

2007. – 280 с.

24. Науково-практичний коментар  Земельного кодексу України  / Кол.  авт.: Л.О.  Бондар,  А.П. Гетьман,  В.Г. Гончаренко  та ін.; За  заг. ред. В.В. Медведчука.  – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 654 с.

25.  Природноресурсове право  України:  Навч.  посіб. / За ред. І.І. Каракаша. – К.: Істина, 2005. – 376 с.

26.  Рябець  К.А. Адміністративні правовідносини в галузі екології: актуальні  проблеми:  Монографія / К.А. Ря- бець; за заг. ред. В.І. Курила. – К., 2008. – 180 с.

27.   Семчик  В.І. Земельне право України:  Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, М.В. Шульга. – К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2008. – 600 с.

28.  Стійкий екологічно безпечний розвиток і Україна: Навч. посіб. / Ф.В. Вольвач, М.І. Дробноход, В.Г. Дюканов та ін.; За ред. М.І. Дробнохода. – К.: МАУП, 2002. – 104 с.

29.  Тищенко  Г.В. Екологічне  право: Навч. посібник  для студентів  юрид. вузів та факультетів. – К.: ТП Пресс,

2003. – 256 с.

30.  Шеремет  А.П. Земельне право  України:  Навчаль- ний  посібник.  – К.: Центр  навчальної  літератури,

2005. – 632 с.