Екологічне право України - Навчальний посібник (К. А. Рябець)

§ 4. юридична відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд

На  підставі  ст.  64  Закону   України   «Про  природно-

заповідний  фонд  України»  порушення  законодавства України  про природно-заповідний фонд тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну  або криміналь- ну відповідальність.

Відповідальність   за   порушення    законодавства   про природно-заповідний фонд несуть особи, винні у:

1)         нецільовому   використанні територій       та         об’єктів природно-заповідного фонду,  порушенні  вимог  про-

ектів  створення  та  організації   територій   природно- заповідного фонду;

2)         здійсненні  в  межах  територій  та  об’єктів  природно- заповідного  фонду, їх охоронних  зон забороненої  гос- подарської діяльності;

3)         організації    на   територіях    та   об’єктах   природно- заповідного фонду, в їх охоронних зонах господарської діяльності без попереднього проведення екологічної експертизи або з порушенням її висновків;

4)         невжитті  заходів щодо попередження і ліквідації  еко- логічних наслідків аварій та іншого шкідливого впливу на території та об’єкти природно-заповідного фонду;

5)         порушенні  строків  і порядку  розгляду  клопотань  про створення територій  та об’єктів природно-заповідного фонду;

6)         порушенні   вимог  щодо  використання  територій   та об’єктів природно-заповідного фонду;

7)         перевищенні  допустимих  хімічних,  фізичних,  біотич- них та інших впливів і антропогенних навантажень, порушенні вимог наданих дозволів на використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

8)         псуванні,  пошкодженні  чи знищенні  природних  комп- лексів територій та об’єктів природно-заповідного фон- ду та зарезервованих для включення до його складу;

9)                     самочинній  зміні меж, відведенні територій та об’єктів природно-заповідного фонду для інших потреб. Законодавством України  може  бути  встановлена від-

повідальність   і  за  інші   порушення   законодавства  про природно-заповідний фонд.

Владні  приписи  органів  вищої  ланки  є обов’язковими для виконання органами нижчої ланки і в разі невиконан- ня чи неналежного  виконання їх реалізація  досягається  че- рез застосування примусових заходів. Зокрема, начальник Державної  служби  заповідної  справи  притягає  до дисци-

плінарної  відповідальності  керівників структурних під- розділів та інших працівників служби1. За вчинення дисци- плінарних проступків  до вказаного  виду відповідальності притягаються також працівники зоопарків,  ботанічних  са- дів та ін. Зазначене здійснюється на підставі норм Кодексу законів про працю України.

Адміністративна відповідальність у галузі  охорони та  використання природно-заповідного фонду  визначена за наступні правопорушення: самовільне випалювання рос- линності  або її залишків  (ч. 2 ст. 771  КУпАП);  порушення порядку  придбання чи збуту об’єктів тваринного  або рос- линного  світу,  правил  утримання диких  тварин  у неволі або в напіввільних умовах (ч. 2 ст. 881  КУпАП);  порушен- ня правил  охорони  та використання територій  та об’єктів природно-заповідного фонду (ст. 91 КУпАП).

Цивільно-правова відповідальність за порушення  за- конодавства про природно-заповідний фонд має вияв у від- шкодуванні  шкоди.  Розміри шкоди,  заподіяної  внаслідок порушення  законодавства про природно-заповідний фонд, визначаються на основі кадастрової  еколого-економічної оцінки включених до його складу територій та об’єктів, що проводиться відповідно до Закону України «Про природно- заповідний  фонд України»,  та спеціальних такс, які за- тверджуються Кабінетом Міністрів України  (ст. 65 Закону України  «Про природно-заповідний фонд України»).

Згідно  з  п.  1  постанови   Кабінету  Міністрів   України

«Про затвердження такс для обчислення  розміру  відшко- дування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронно- го законодавства у межах територій  та об’єктів природно- заповідного фонду України» від 21 квітня 1998 року № 5212

Кабінет  Міністрів  України  постановив  затвердити  такси

1 Гетьман В. Заповідна справа потребує управління // Науковий світ. – 2005. – № 1. – С. 30.

2 Офіційний вісник України. – 1998. – № 16. – Ст. 600.

для обчислення  розміру відшкодування шкоди, заподіяної природним  комплексам територій  та об’єктів природно- заповідного  фонду юридичними і фізичними особами вна- слідок: незаконної  рубки або пошкодження деревних видів рослин  і таких, що мають здерев’яніле  стебло, до ступеня припинення росту; пошкодження деревних  видів рослин  і таких, що мають здерев’яніле  стебло, до ступеня  неприпи- нення росту; знищення  або пошкодження лісових культур, молодняку природного  походження,  самосіву  на площах, призначених для лісовідновлення, сіянців і саджанців у розсадниках та на плантаціях, газонів і квітників; знищення або пошкодження трав’яного  покриву;  незаконного  збору (або знищення) дикорослих  нижчих і вищих трав’янистих рослин,  їх квітів  і плодів,  ягід, горіхів, лікарської  та тех- нічної сировини, живиці та інших деревних соків, лісової підстилки,  другорядних лісових матеріалів, грибів; неза- конного добування чи знищення  тварин, пошкодження або знищення  їх жител, місць перебування і розмноження; по- шкодження карстово-спелеологічних, геологічних та гідро- логічних об’єктів; проїзду транспорту, прольоту та посадки літальних  апаратів; самовільного  використання їх земель; знищення  або пошкодження інформаційно-охоронних та інших  знаків;  знищення  або пошкодження осушувальних канав, дренажних і протиерозійних систем, шляхів, рекреа- ційних об’єктів та інших споруд.

Кримінальна відповідальність у галузі  охорони  та використання територій  і об’єктів природно-заповідного фонду  передбачена  за: порушення   правил  охорони  надр (ч. 2 ст. 240 КК України); незаконну  порубку  лісу (ст. 246

КК України); незаконне  полювання  (ст. 248 КК України); умисне знищення  або пошкодження територій,  взятих  під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду (ст. 252 КК України).

Контрольні питання

1.         Дайте  характеристику природно-заповідному фонду як об’єкта правової охорони.

2.         Якими   нормативно-правовими  актами   здійснюєть- ся регулювання використання територій  та об’єктів природно-заповідного фонду?

3.         Назвіть  спеціально  уповноважений орган державного управління в галузі організації, охорони та викорис- тання природно-заповідного фонду.

4.         Відповідно  до яких  нормативно-правових актів  здій- снюється ведення Державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду?

5.         Які  види  юридичної  відповідальності застосовують- ся за порушення  норм законодавства про природно- заповідний  фонд?