Екологічне право України - Навчальний посібник (К. А. Рябець)

Вступ

Державна екологічна політика є важливою складовою за- гальнодержавної політики.  Вона тісно пов’язана з економіч- ною, соціальною,  культурною та іншими  сферами  життєді- яльності суспільства. Важливим засобом реалізації державної політики  в сфері  екології  є створення дієвої та ефективної нормативно-правової бази, спроможної забезпечити ефектив- не функціонування екологічного правопорядку.

Конституція України  заклала  фундаментальні принципи діяльності  держави, спрямовані  на стимулювання охорони довкілля, ефективного природокористування та утвердження екологічної  безпеки. Відповідно до ст. 16 Конституції Украї- ни від 28 червня 1996 року забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, по- долання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави.

Але, незважаючи на зазначене вище, нині роль навко- лишнього  природного  середовища  в житті  людей  має да- леко неадекватну оцінку. Відносини людини з природою стрімко і невпинно погіршуються. Знесилене довкілля  вже не в змозі протистояти технічному прогресу та хижацькому прагненню до надприбутків.

Погіршення якості навколишнього природного середовища та нераціональне використання природних  ресурсів викликано низкою різноманітних екологічних проблем, однією з основних, на нашу думку, є збільшення чисельності  випадків порушення норм Конституції України та екологічного законодавства.

Вихід з даної проблеми  ми вбачаємо в підвищені  рівня екологічної правосвідомості. Високий рівень екологічної освіти та культури  – це не лише загальна потреба суспіль- ства, а й вимога національного законодавства.

Екологічне  право України

Відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів Укра- їни «Український прорив: для людей, а не політиків» від 16 січня

2008 року гармонійний розвиток  людини, можливий за умови формування громадянського суспільства,  забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, свободи віросповідання, свободи слова, задоволення культурно-духовних потреб, високо- якісної освіти та науки, сучасної медицини, безпечного довкілля, реалізації права на працю та гарантій соціального захисту.

Формування екологічної  правосвідомості у сучасності має бути найголовнішим завданням еколого-правової осві- ти, яка є необхідним елементом культури людини. Право громадян на освіту, в тому числі еколого-правову, закріплено Конституцією України, законодавством України про освіту, Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» та іншими нормативно-правовими актами.

У сучасних умовах формування державності  та правової системи України  актуального значення  набуває підготовка екологічно  грамотних  фахівців-правознавців. Вивчення  сту- дентами  юридичних  спеціальностей навчальної  дисципліни

«Екологічне право України» є важливим елементом комплек- сної системи юридичної освіти. Завдяки саме цій дисципліні формується екологічна правосвідомість,  набуваються  вміння щодо практичної реалізації норм екологічного законодавства.

У навчальному посібнику відповідно до навчальної про- грами викладено  повний курс екологічного права України з урахуванням змін і доповнень  до чинного  екологічного законодавства, нових  підходів  у регулюванні  екологічних відносин,  висвітлені  проблеми  законодавчого забезпечен- ня охорони навколишнього природного середовища, раціо- нального використання та відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної  безпеки,  визначено  роль і місце екологічного права серед інших галузей права.

За своєю структурою навчальний посібник складається з Загальної, Особливої та Спеціальної частин.

Вступ

У Загальній частині розглянуті питання предмету, методів, принципів та системи екологічного права; джерел екологічного права; управління природокористуванням та охороною довкіл- ля; екологічних прав та обов’язків громадян; права власності на природні  ресурси в Україні; права природокористування (за- гальні положення); правового забезпечення екологічної без- пеки; економіко-правового механізму  природокористування і охорони навколишнього природного середовища; відповідаль- ності за порушення екологічного законодавства.

Спеціальна частина вміщує у собі положення щодо пра- ва землекористування; правового  регулювання викорис- тання та охорони вод; права користування надрами; права користування рослинним світом; права користування тва- ринним  світом; права користування природно-заповідним фондом України; правового регулювання використання та охорони рекреаційних,  курортних і лікувально-оздоровчих зон; правового  регулювання охорони  атмосферного  пові- тря; правової охорони навколишнього природного  серед- овища в населених  пунктах, сільському  господарстві,  про- мисловості, на транспорті  і в атомній енергетиці.

Особлива  частина присвячена питанням  міжнародного екологічного права.

У цілому метою навчального посібника «Екологічне пра- во України»  є окрім  опанування студентами  поглиблених правових екологічних знань також набуття навичок й уміння на практиці застосовувати чинні норми і вимоги екологічно- го законодавства. Це сприятиме наведенню та дотриманню екологічного  правопорядку, попередженню можливих еко- логічних катастроф,  допомозі у ліквідації наслідків Чор- нобильської катастрофи та інших  негативних  екологічних явищ, забезпеченню  конституційного права громадян на безпечне довкілля  й продукти харчування  та побуту.

 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА