Екологічне право України - Навчальний посібник (К. А. Рябець)

§ 6. юридична відповідальність за порушення земельного законодавства

У  галузі  земельних  відносин  громадяни  та  юридичні

особи несуть цивільну,  адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законодавства за такі пору- шення:

1)    укладення угод з порушенням земельного законодавства;

2)    самовільне зайняття земельних ділянок;

3)         псування сільськогосподарських угідь та інших земель, їх забруднення хімічними  та радіоактивними речови- нами і стічними водами, засмічення  промисловими, побутовими та іншими відходами;

4)         розміщення, проектування, будівництво,   введення  в дію об’єктів, що негативно впливають  на стан земель;

5)         невиконання вимог щодо використання земель  за ці- льовим призначенням;

6)         порушення строків повернення  тимчасово займаних зе- мель або невиконання обов’язків щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;

7)    знищення  межових знаків;

8)         приховування від обліку і реєстрації  та перекручення даних про стан земель, розміри та кількість  земельних ділянок;

9)         непроведення рекультивації порушених земель;

10) знищення  або пошкодження протиерозійних і гідро- технічних споруд, захисних насаджень;

11)  невиконання умов знімання,  збереження  і нанесення родючого шару ґрунту;

12)  самовільне відхилення від проектів землеустрою;

13)  ухилення  від державної  реєстрації  земельних  ділянок та подання недостовірної  інформації  щодо них;

14)  порушення  строків розгляду  заяв щодо відведення  зе- мельних ділянок.

Законом може  бути  встановлено відповідальність і за інші порушення земельного законодавства (ст. 211 Земель- ного кодексу України).

Основною формою цивільної відповідальності в галу- зі охорони, раціонального використання та відтворен- ня земель є відшкодування збитків.

Згідно зі ст. 156 Земельного кодексу України власникам землі та землекористувачам відшкодовуються збитки, за- подіяні внаслідок:

а)         вилучення (викупу)  сільськогосподарських угідь, лі- сових земель  та чагарників  для потреб, не пов’язаних із сільськогосподарським і лісогосподарським вироб- ництвом;

б)         тимчасового зайняття сільськогосподарських угідь, лі- сових земель та чагарників для інших видів викорис- тання;

в)         встановлення обмежень  щодо  використання  земель- них ділянок;

г)         погіршення  якості  ґрунтового  покриву  та  інших  ко- рисних  властивостей сільськогосподарських угідь, лі- сових земель та чагарників;

ґ)         приведення сільськогосподарських угідь,  лісових  зе- мель та чагарників  у непридатний для  використання стан;

д)         неодержання доходів  за час тимчасового  невикорис- тання земельної ділянки.

Відшкодування збитків власникам землі та землекорис- тувачам здійснюють органи виконавчої влади, органи міс- цевого самоврядування, громадяни  та юридичні особи, які використовують земельні ділянки, а також органи виконав- чої влади, органи місцевого самоврядування, громадяни  та юридичні особи, діяльність  яких обмежує права власників і землекористувачів або погіршує  якість  земель, розташо- ваних у зоні їх впливу,  в тому числі внаслідок  хімічного і радіоактивного забруднення території, засмічення  промис- ловими, побутовими та іншими відходами і стічними вода- ми.

Порядок  визначення та відшкодування збитків власни- кам землі і землекористувачам встановлюється Кабінетом Міністрів України  (ст. 157 Земельного кодексу України).

Адміністративно-правова відповідальність за пору- шення  земельного законодавства  встановлюється широ- ким колом державних  органів, які здійснюють  регулюючу і правоохоронну діяльність.  На підставі  Кодексу  України про адміністративні правопорушення адміністративна відповідальність в галузі  земельних  відносин  наступає  за наступні правопорушення: псування  і забруднення сіль- ськогосподарських та інших земель (ст. 52); порушення правил використання земель (ст. 53); самовільне  зайняття земельної  ділянки  (ст. 531); перекручення або приховуван- ня даних державного  земельного  кадастру  (ст. 532); знят- тя та перенесення ґрунтового  покриву  земельних  ділянок без спеціального дозволу (ст. 533); порушення строків по- вернення  тимчасово  зайнятих земель або неприведення їх у стан, придатний для використання за призначенням (ст.

54); самовільне  відхилення від проектів  землеустрою  (ст.

55); знищення  межових знаків (ст. 56).

Кримінальна відповідальність за порушення земель- ного  законодавства настає  у разі вчинення  дій, що зазі- хають на встановлений земельний правопорядок і являють собою суспільну  небезпеку1.  Такими  діями Кримінальним кодексом України  визначено: забруднення або псування земель  (ст. 239)  та безгосподарське  використання земель (ст. 254).

Дисциплінарна відповідальність за земельні пра- вопорушення не передбачена Земельним кодексом України. Проте на практиці посадові особи (найчастіше працівники сільського господарства), які мають профе- сійну правосуб’єктність у земельній  галузі та при цьому порушують норми земельного законодавства, притяга- ються до дисциплінарної відповідальності. Зазначене здійснюється відповідно до вимог Кодексу законів про працю України.

Контрольні питання

1.         У чому полягає сутність права землекористування?

2.         Розкрийте поняття  права постійного користування зе- мельною ділянкою.

3.         Дайте  визначення поняттю  «право  оренди  земельної ділянки».

4.         Сформулюйте особливості  права суборенди земельної ділянки.

5.         У чому полягає зміст права земельного сервітуту?

6.         Що є об’єктом права власності  на землю та права зем- лекористування?

7.         Назвіть  суб’єкти  права  власності  на  землю  та права землекористування.

1   Вівчаренко  О. Юридична  відповідальність за порушення  га- рантій права власності на землю в Україні // Право України. – 2008.

– № 8. – С. 81.

8.         Які права та обов’язки власників  земельних  ділянок  і суб’єктів орендного права землекористування закрі- плені у законодавстві України?

9.         Охарактеризуйте  правові  основи  охорони  та  раціо- нального використання земель.

10.  У чому полягає зміст поняття  «управління в галузі зе- мельних відносин»?

11.  Викладіть  органи  управління в земельній  галузі та їх повноваження.

12.  Які види юридичної  відповідальності за земельні про- типравні діяння визначені законодавством України?