Екологічне право України - Навчальний посібник (К. А. Рябець)

§ 2. види права природокористування

Право природокористування класифікується залежно від підстав виникнення, об’єктів, строків, способів виник- нення (рис. 6.1).

Використання природних ресурсів в Україні відповідно до підстав виникнення здійснюється в порядку загального і спеціального використання  природних  ресурсів (ст. 38 За- кону України «Про охорону навколишнього природного середовища»).

Право на використання природних  ресурсів обумовле- не нерозривним зв’язком людини та природи називають правом  загального природокористування. В його основі лежить природне право людини на задоволення своїх жит- тєво необхідних  потреб та на здорове і безпечне  довкілля. Тому реалізація  такого права не вимагає дозволу держави, чи уповноважених її органів. Крім зазначеного, особли- вістю права  загального  природокористування є його без- оплатність.

 

Види права природокористування залежно від критеріїв поділу

за підставами виникнення

право загального природо- користу- вання

право спе- ціального природо- користу- вання

 

за об’єктами

право зем- лекористу- вання

право лісо- користу- вання

право ко- ристуван- ня рослин- ним світом (нелісово- го похо- дження)

 

за строками

постійне тимчасове

коротко-

строкове (до 5 років)

довго- строкове (до 50 років)

за способами виникнення

право пер- винного природо- користу- вання

право вто- ринного природо- користу- вання

 

право надрокористування

право водокористування

право користування тва- ринним світом

право користування ат- мосферним  повітрям

право користування об’єктами природно- заповідного фонду

Рис. 6.1. Види права природокористування залежно від крите- ріїв поділу

Право  спеціального природокористування передбачає дозвільний порядок  використання природних  ресурсів  та виділення  в натурі (на місцевості) визначеної частини при- родного ресурсу. У порядку спеціального використання природних   ресурсів  громадянам,  підприємствам, устано- вам  і організаціям надаються  у володіння,  користування або оренду природні ресурси на підставі спеціальних до- зволів, зареєстрованих у встановленому порядку,  за плату для здійснення виробничої  та іншої діяльності.

Класифікація   права   природокористування   залежно від об’єкта  обумовлена  специфікою використання відпо- відного природного ресурсу: землі, лісу, рослинного світу (нелісового  походження), надр, води, фауни, атмосферного повітря тощо.

Строки права природокористування залежать  від виду природного ресурсу та визначені правовими  нормами природоресурсового законодавства.

Відповідно до способів виникнення право природоко- ристування поділяється на первинне  та вторинне. Напри- клад, на підставі ст. 42 Водного кодексу України  водоко- ристувачі можуть бути первинними і вторинними.

Первинні водокористувачі – це ті, що мають власні водо- забірні споруди і відповідне обладнання  для забору води.

Вторинні водокористувачі (абоненти) – це ті, що не ма- ють власних водозабірних  споруд і отримують воду з водо- забірних  споруд первинних  водокористувачів та скидають стічні води в їх системи на умовах, що встановлюються між ними.