Екологічне право України - Навчальний посібник (К. А. Рябець)

§ 5. дисциплінарна відповідальність в галузі екології

Дисциплінарна відповідальність за екологічні пра- вопорушення застосовується у разі вчинення посадовими особами дисциплінарних проступків, тобто у випадку  неви- конання чи неналежного виконання  ними своїх трудових  та професійних обов’язків, що безпосередньо пов’язані зі сферою екології. Винні особи притягаються до дисциплінарної відпо- відальності  відповідно  до норм Кодексу  законів  про працю України, статуту, правил внутрішнього  розпорядку тощо.

Суб’єктами дисциплінарної відповідальності можуть бути працівники, посадові особи, керівники  підприємств і організацій, які відповідають за стан довкілля.

Особливістю дисциплінарної відповідальності є те, між правопорушником та органом (посадовою особою), яка на- кладає стягнення  діють службові відносини.

За  порушення  трудової  дисципліни до працівника за- стосовується догана або звільнення з посади. Працівники, які займають виборні посади, можуть бути звільнені тільки за рішенням  органу, який їх обрав, і лише з підстав, перед- бачених законодавством.

Обов’язкові умови порядку застосування дисциплінарного стягнення в галузі екології

виявлення дисциплінарного проступку

отримання від порушника  письмового пояснення

додержання строків накладення дисциплінарного стягнення

видання власником наказу чи розпорядження про застосу- вання дисциплінарного стягнення

доведення наказу (розпорядження) під розписку до відома працівника

Рис. 9.6. Обов’язкові умови порядку застосування дисциплінарного стягнення в галузі екології

Відповідно  до ч. 7 ст. 68 Закону  України  «Про  охоро- ну навколишнього природного  середовища»  посадові осо- би та спеціалісти,  винні в порушенні  вимог щодо охорони навколишнього природного  середовища  та використання природних  ресурсів,  забезпечення екологічної  безпеки  за поданням державних органів охорони навколишнього при- родного середовища  згідно з рішеннями їх управлінських органів позбавляються премій за основними  результатами господарської діяльності повністю або частково.

Дисциплінарне  стягнення   застосовується  власником або уповноваженим ним органом безпосередньо  за вияв- ленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від ро- боти у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебу- вання його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення  не може бути накладене  піз- ніше шести місяців з дня вчинення  проступку.

До порядку  застосування дисциплінарного стягнення  в галузі екології встановлені обов’язкові умови (рис. 9.6).