Екологічне право України - Навчальний посібник (К. А. Рябець)

АнотацІя

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

К. А. Рябець

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ

“Центр учбової літератури”

2009

 

УДК 349.6(477)(075.8) ББК 67.407(4Укр)

Р 98

Гриф  надано Міністерством освіти  і науки України (Лист №  1.4/18-Г-2927.1 від 30.12.2008 р.)

Рецензенти:

В.І. Курило – доктор юридичних наук, професор, академік АН ВО Укра- їни, декан юридичного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України;

О.О.  Майданник – доктор юридичних  наук, доцент, професор  юридич- ного факультету Національного університету  біоресурсів і природокористу- вання України;

В.В.  Молдован – кандидат  юридичних  наук, професор,  професор  юри- дичного факультету Київського національного університету ім. Т.Шевченка

К. А. Рябець

Р 98     Екологічне  право України: Навчальний посібник. – К.: Центр учбо- вої літератури, 2009. – 438 с.

ISBN 978-966-364-909-2

У посібнику  на основі досягнень еколого-правової науки, сучасного екологічного законодавства України та практики його застосування висвіт- люються основні питання  навчального курсу екологічного права України.

Для  студентів,  аспірантів,  наукових  працівників, викладачів,  екологів та практичних працівників, усіх хто цікавиться питаннями екологічного права.

УДК  349.6(477)(075.8) ББК 67.407(4Укр)

ISBN 978-966-364-909-2       ©  К.А. Рябець, 2009

© Центр учбової літератури, 2009