Екологічне право України - Навчальний посібник (К. А. Рябець)

§ 3. захист права власності на природні  ресурси

Положення про захист і охорону права власності на при- родні ресурси закріплені на конституційному рівні, а також в цивільному  та екологічному  законодавстві.

Захист права власності на природні ресурси – це су- купність передбачених законодавством засобів, що застосо- вуються у зв’язку із вчиненням правопорушення  щодо права

власності, з метою відновлення та охорони майнових інтер- есів власника природних ресурсів.

Згідно  з ч. 4 ст. 13 Конституції України  держава забез- печує захист прав усіх суб’єктів права власності  і господа- рювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб’єкти права власності рівні перед законом.

Ніхто   не  може  бути  протиправно  позбавлений  пра- ва власності. Право приватної власності є непорушним. Примусове  відчуження  об’єктів права приватної  власнос- ті може бути застосоване лише як виняток з мотивів сус- пільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодуван- ня їх вартості. Примусове  відчуження  таких об’єктів з на- ступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного  чи надзвичайного стану. Конфіс- кація майна може бути застосована  виключно  за рішенням суду у випадках,  обсязі та порядку,  встановлених законом (ст. 41 Конституції України).

Різновидом цивільних прав є право  власності  на при- родні ресурси. Кожна  особа має право на захист свого ци- вільного права у разі його порушення, невизнання або оспо- рювання (ч. 1 ст. 15 Цивільного кодексу України).

Серед посягань на право власності на природні ресурси необхідно  розрізняти порушення  суб’єктивних  прав влас- ника (права  володіння,  права користування і права роз- порядження) і заподіяння шкоди, збитків  самим об’єктам права власності1.

Відповідно  до ст. 16 Цивільного кодексу  України  спо- собами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути:

1)  визнання права; 2)  визнання правочину  недійсним;  3)

припинення дії, яка порушує  право; 4) відновлення стано-

1   Екологічне   право  України:  Підручник для  студентів  юрид. навч. закладів  / А.П. Гетьман, М.В. Шульга,  В.К. Попов  та ін.; За ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги. – Х.: Право, 2006. – С. 109.

вища, яке існувало  до порушення;  5) примусове  виконан- ня обов’язку в натурі; 6) зміна правовідношення; 7) припи- нення правовідношення; 8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; 9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

Суд може захистити  цивільне  право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

У юридичній літературі залежно від характеру посяган- ня на права власника і змісту захисту, який надається  влас- нику, виділяють речові та зобов’язально-правові цивільно- правові засоби захисту.

До речових позовів належать:

-           вимоги про витребування майна власником  із чужого незаконного володіння  (віндикаційний позов);

-           вимоги власника щодо усунення порушень права влас-

ності, які  не пов’язані  з володінням  (негаторний по- зов);

-           вимоги власника  про визнання права власності.

Зобов’язально-правові позови  базуються  як  правило,

на договорах, але можуть ґрунтуватися і на позадоговірних зобов’язаннях.  До зобов’язально-правових позовів належать позови:

-           про визнання правочинів  недійсними;

-           відшкодування збитків, які настали внаслідок  невико- нання чи неналежного  виконання договору;

-           повернення  речей, які були надані у володіння  (за до-

говором застави, перевезення);

-           повернення   безпідставно   набутого   чи   збереженого майна та ін.1.

1 Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2006. – С. 171-172.

Контрольні питання

1.         Розкрийте  визначення поняття   «право  власності  на природні ресурси.

2.         У чому полягає  зміст права власності  на природні  ре- сурси?

3.         Які є форми права власності на природні ресурси?

4.         Сформулюйте  поняття    підстав   виникнення   права власності на природні ресурси.

5.         Охарактеризуйте підстави виникнення права власнос- ті на природні ресурси.

6.         Розкрийте сутність поняття підстав припинення права власності на природні ресурси.

7.         Назвіть  особливості  підстав  припинення права  влас- ності на природні ресурси.

8.         У чому полягає захист права власності на природні ре- сурси?