Екологічне право України - Навчальний посібник (К. А. Рябець)

§ 3. кримінальна відповідальність за екологічні злочини

Кримінальна відповідальність встановлена  за най- більш соціально небезпечні діяння в галузі екології, які перед- бачені Кримінальним кодексом України.

Екологічні злочини – передбачені кримінальним законом суспільно  небезпечні діяння,  які посягають на навколишнє

природне середовище чи його окремі сфери (повітря,  землю, надра, води тощо)1.

У науці кримінального права немає єдиного розуміння кри- мінальної відповідальності:  одні автори ототожнюють її з кри- мінальним  покаранням; другі характеризують кримінальну відповідальність як певного роду обов’язок особи, що вчинила злочин; треті розглядають її як конкретні кримінально-правові відносини;  четверті  розуміють  кримінальну відповідальність як реалізацію санкції кримінально-правової норми тощо.

У  Кримінальному кодексі  України   екологічні  злочи- ни (рис. 9.3)  виділені  в самостійну  групу, якій  присвяче- ний окремий VIII розділ Особливої частини, що має назву

«Злочини проти  довкілля». Він вміщує  у собі 19 складів екологічних злочинів (ст. 236-254).

Доречно підкреслити, що нормативне виділення  в Осо- бливій  частині Кримінального кодексу  України  самостій- ного VIII  розділу «Злочини проти довкілля» є вагомим свідченням  удосконалення кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища2.

Окрім того, екологічні злочини вміщуються  в низці роз- ділів  Особливої частини  Кримінального кодексу  України: розділ ІХ – «Злочини проти громадської  безпеки» (ст. 265-

268), розділ Х – «Злочини проти безпеки виробництва» (ст.

274), розділ ХІІ – «Злочини проти громадського порядку та моральності»  (ст. 299), розділ ХХ – «Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку» (ст. 441).

У вигляді покарання за екологічні злочини застосовуєть- ся штраф, позбавлення права займатися певним видом діяль- ності чи займати відповідну посаду, виправні роботи, арешт, обмеження волі, позбавлення волі на визначений строк.

1    Поліщук   Г.  Кримінально-правова характеристика злочинів проти довкілля  // Право України. – 2003. – № 3. – С. 80.

2 Корнякова Т. Об’єкт посягання і система злочинів у сфері навколиш- нього природного середовища // Право України. – 2009. – № 2. – С. 121.

 

Кримінальні екологічні злочини

Розділ VIII Особливої частини Криміналь- ного кодексу України:

- порушення  правил  екологічної  безпеки

(ст. 236);

- невжиття  заходів   щодо  ліквідації   на- слідків   екологічного   забруднення  (ст.

237);

- приховування  або  перекручення  відо- мостей про екологічний стан або захво- рюваність населення (ст. 238);

- забруднення або псування земель (ст. 239);

- порушення правил охорони надр (ст. 240);

- забруднення атмосферного  повітря  (ст.

241);

- порушення правил охорони вод (ст. 242);

- забруднення моря (ст. 243);

- порушення   законодавства  про  конти- нентальний шельф України  (ст. 244);

- знищення  або пошкодження лісових ма- сивів (ст. 245);

- незаконна порубка лісу (ст. 246);

- порушення   законодавства  про   захист рослин (ст. 247);

- незаконне полювання  (ст. 248);

- незаконне   зайняття рибним,  звіриним або іншим водним добувним промислом (ст. 249);

- проведення  вибухових робіт з порушен- ням правил охорони рибних запасів (ст.

250);

- порушення ветеринарних правил (ст. 251);

- умисне знищення  або пошкодження те- риторій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду (ст. 252);

- проектування  чи  експлуатація  споруд без систем захисту довкілля  (ст. 253);

- безгосподарське   використання  земель

(ст. 254)

Розділ  ІХ  Особливої  части- ни Кримінального кодексу України:

- незаконне    поводження  з радіоактивними       матеріа- лами (ст. 265);

- погроза    вчинити    викра- дання або використати ра- діоактивні   матеріали   (ст.

266);

- порушення   правил   пово- дження з вибуховими,  лег- козаймистими та їдкими речовинами або радіоак- тивними   матеріалами (ст.

267);

- незаконне  ввезення  на те- риторію  України   відходів і вторинної  сировини  (ст.

268)

Розділ  Х  Особливої  части- ни Кримінального кодексу України:

порушення правил ядерної або радіаційної безпеки (ст. 274)

Розділ ХІІ Особливої части- ни Кримінального кодексу України:

жорстоке поводження з тва- ринами (ст. 299)

Розділ ХХ Особливої части- ни Кримінального кодексу України:

екоцид (ст. 441)

 

Рис. 9.3. Кримінальні екологічні злочини