Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції

Нова парадигма  корпоративного управлІння системою винагороди вищого  керІвництва акцІонерних товариств

 

Соловйова О.Є., Харківська національна академія міського господарства

 

Новий підхід   до процесу організаційних змін полягає у еволюції від підвищення системи якості до системи управління удосконаленням та змінам на засадах концепції універсальної системи показників діяльності (Total Perfomance  Scoreard,  TРS),  основа  якої  –  особисте  бачення  співробітником свого  майбутнього  та  майбутнього  організації  (тобто  відправною  точкою відліку концепції є цілі особистості). Такий підхід посилює лояльність людей до організації, а також підсилює відчуття задоволеності і мотивації до роботи. Формулу TРS можна подати у вигляді:

TРS = процес безперервного [ удосконалення + розвитку + навчання]

До основних елементів TРS доцільно віднести такі:

— особиста система збалансованих показників;

— організаційна система збалансованих показників;

— всебічний менеджмент на основі якості;

— управління результативністю та управління компетенціями;

— цикл інтуїтивного навчання (навчання на практиці).

На базі інтегрованої теорії TРS розроблено організаційно-економічний механізм мотивації керівників вищої ланки акціонерних товариств, яким передбачено трансмісію між системою показників підрозділів і команд з індивідуальним планом роботи співробітника за відповідними рівнями каскадування процесів: стратегічний рівень; тактичний рівень; операційний рівень; персональний рівень. За чотирма аспектами – фінансовим, клієнтським, внутрішніх бізнес-процесів, навчання визначаються персональні цілі співробітника, показники результативності та цільові їх значення до розробки шкали оплати праці менеджерів корпорацій.