Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції

Забезпечення ІнформацІЄю процесу управлІння соцІально-економІчним розвитком пІдприЄмства

 

Гречишкіна   О.О.  Східноукраїнський національний  університет   ім.  В.  Даля,

м. Луганськ

 

В  умовах  економічної  кризи  особливо  важливою  є  проблема  якісного інформаційного   забезпечення            управління  соціально-економічним розвитком

 

 

 

 

Мета

Керуюча система підприємства

Прийняття відповідного ріше- ння на стратегічному, тактич- ному чи оперативному рівні

 

Підвищення рівня соціально-

економічного розвитку

 

 

 

 

Аналітично- інформаційний відділ

 

Збір інформації

 

Аналіз даних

 

Критерії відбору

 

Зовнішня інформація

 

Внутрішня інформація

 

 

 

Формування результатів

 

Варіанти розв’язання проблеми

Збільшення обсягів виробництва

 

Зміна маркетингової та цінової політики

 

Використання  інноваційних  технологій для збільшення економічності виробництва

 

Підвищення гнучкості і різноманітності форма матеріальної винагороди персоналу

 

Підвищення професійної кваліфікації працівників

 

 

 

118

 

Вирішення житлово-побутових проблем працівників та ін.

 

Керована система підприємства

Рис. 1. Схема руху інформаційних потоків в процесі управління соціаль-

но-економічним розвитком підприємства

підприємства, оскільки ті процеси, що відбуваються в Україні і в світі, потребують швидкого та гнучкого реагування на зміни у зовнішньому середовищі, яке може   бути забезпечене раціонально побудованою системою

інформаційних потоків на підприємстві. На сьогоднішній день проблема інформаційного забезпечення управління соціально-економічним розвитком підприємства ще мало досліджена, оскільки існуючі підходи здебільшого зосереджені на інформаційному забезпеченні управління підприємством в цілому.

Інформаційне  забезпечення  управління  соціально-економічним  розвит-

ком підприємства можна визначити як комплекс заходів, засобів і методів, який забезпечує систему управління соціально-економічним розвитком необхідною

інформацією  шляхом  збору,  реєстрації,  передачі,  зберігання,  опрацювання  і

надання інформації для прийняття необхідних управлінських рішень.

Джерела інформаційного забезпечення управління соціально- економічними результатами діяльності підприємства можна умовно групувати на зовнішні та внутрішні. З точки зору впливу (прямо чи опосередковано) та

значущості інформації в управлінні соціально-економічним розвитком підприємства  всі  інформаційні   джерела  можна  розділити   на  первинну  і вторинну інформацію.

Процес  руху  інформаційних           потоків  під     час       управління     соціально-

економічним розвитком можна представити наступним чином (рис. 1).

Запропонована схема руху інформаційних потоків дозволить створити на підприємстві  цілісну  систему  інформаційного  забезпечення,  орієнтовану  на

ефективне управління соціально-економічним розвитком підприємства.