Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції

МетодологІя облІку І аналІзу  логІстичних витрат  в глобальних ланцюгах фІнансово-виробничих вІдносин

 

Щолокова   Т.В.,   Східноукраїнський  національний  університет   ім.   В.Даля м. Луганськ

 

У запропонованій роботі здійснено теоретичне обґрунтування й вирішен- ня актуального науково-практичного завдання щодо формування універсальної логістичної системи на основі логістичної ERC-концепції в межах дії критерію мінімальності загальних затрат ресурсів (факторів виробництва) підприємства. Основні висновки та результати, які здобуто в ході проведених досліджень, зводяться до наступного:

1. Серед загальних принципів організації і функціонування логістичних систем, таких, як принцип ієрархічної систематизації, принцип мінімальності

сукупних  витрат,  принцип  TMQ,  основним  і  регулюючим  принципом  є принцип рефлексивності – принцип відповідності локальним і глобальним законам рівноваги в економіці, що робить певним і передбачуваним функціонування мікрологістичних систем, забезпечує можливість моделювання логістичних операцій і їхнього обслуговування за допомогою комп’ютерних технологій.

2. Розроблена економіко-математична модель універсальної логістичної системи у формі глобального ланцюга фінансово-виробничих відносин з використанням інтегральних рівнянь беллмановського типу, в межах якої відбувається контроль рівня запасів у будь-який момент часу та проводиться оцінка витрат підприємства при розміщенні та функціонуванні логістичної системи.

3. Розроблена TVS – методологія інженерінгу діаграм глобальних ланцю-

гів та управління логістичними витратами і створено апарат обліку, аналізу й кількісної оцінки загальних логістичних витрат, пов’язаних з конкретними логістичними процесами.