Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції

ІнформацІйний контролІнг як Інструмент забезпечення якІсноЇ ІнформацІйноЇ пІдтримки на пІдприЄмствІ

 

Дрей В.В., Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Сучасні умови функціонування підприємств в Україні зумовлюють особ- ливу необхідність в обґрунтованості прийнятих управлінських рішень. Постійні кризові явища, політична та економічна нестабільність, висока залежність від економічних подій у світі суттєво впливають на ефективність діяльності будь- яких підприємств, та вимагають від керівників швидкого реагування на зміни та прийняття  кваліфікованих,  раціональних,  оперативних  та  обґрунтованих рішень. В таких умовах питання створення ефективної системи контролю та управління інформаційними потоками на підприємстві набуває пріоритетного значення в загальній системі управління підприємством. Вирішення завдань оптимізації системи інформаційних потоків на підприємстві ми пропонуємо за допомогою інформаційного контролінгу.

Інформаційний контролінг – це напрямок контролінгу, який передбачає скоординовану дію планування, аналізу та контролю ефективності використан-

ня інформаційних ресурсів, рівня інформаційного забезпечення, ефективності впровадження та існування інформаційної системи на підприємстві.

Контролер, який виконує функції інформаційного контролінгу повинен:

а) створювати інформаційну достатність, слідкувати за раціональною інформаційною насиченістю;

б) забезпечувати безперебійну доставку інформації;

в) створювати оптимальний алгоритм формування, руху інформації в документах, інформаційній базі даних, між окремими користувачами;

г)  забезпечувати  ефективність  використання  інформаційних  систем  та

технологій.

Ефективне функціонування інформаційного контролінгу на підприємстві можна забезпечити шляхом створення в загальній організаційній структурі підприємства   єдиного   центра   управління   інформацією,   який   має   бути

посередником між виробником та споживачем інформації. Єдиний центр управління інформацією має слідкувати за оптимальністю інформаційного забезпечення та ефективним впливом використаної інформації на загальний результат діяльності підприємства. Подальші дослідження слід направити на розробку методичних принципів оцінки якісних характеристик інформації.