Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції

Інтегративна оцІнка  конкурентоспроможностІ пІдприЄмств

 

Соловйова Д.О. Харківська національна академія міського господарства

 

За основними теоріями визначення конкурентоспроможності підприємств розроблено безліч систем оцінки, за якими враховані особливості як внутрішніх бізнес-процесів, так і зовнішнього середовища.   Це, з одного боку, надає можливість провести діагностику підприємства з глибокою деталізацією обставин-факторів, які визначають реальний стан підприємства, з другого — породжує проблему реального виміру і особливо співставлення результатів за різними  методиками  їх  визначення  (в  радіо  електронних  системах  добре відомий факт впливу інструменту виміру на результат виміру процесів).

На основі аналізу огляду публікацій за  даною проблемою дослідження, можна відзначити, що вона є актуальною для більшості вчених-економістів, а саме:  Амоші  А.І.,  Бажала  Ю.Н.,  Борисенко  З.М.,  Бурлаки  Г.Г.,  Бутко  Н., Гейца В.М., Гуменюка Д., Кондрашова О.Н., Мухамедьярова А.М., Чухно А., Яковця Ю.В. і ін.  Так,  Борисенко З.М. акцентує  свою  увагу на міжнародній конкурентній політиці в умовах глобалізації світової економіки.   Бутко Н. досліджує роль інвестицій у підвищенні конкурентоспроможності  економіки і проблему інвестиційної привабливості регіонів.  А дослідження Гуменюка Д. присвячені інноваційно-інвестиційному потенціалу і роллю держави в його формуванні.    Чухно А. висвітлює  конкурентоспроможність    економіки в контексті нової економічної політики в цілому.

Тому необхідність інтегративного підходу до побудови системи оціню-

вання конкурентоспроможності підприємств набуває і практичного і теоретичного значення.

В основу інтегративної         моделі оцінки конкурентоспроможності підпри-

ємств покладено, насамперед, принцип її універсальності до об’єкту дослідження із властивостями саморегулювання за сигналами зворотного зв’язку.