Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції

ЗарубІжний  та  вІтчизняний  досвІд   реалІзацІЇ  грошово-кредитноЇ полІтики в умовах кризи

 

Грицюк Н.О Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

 

В умовах складної макроекономічної ситуації та впливу світової фінан- сової кризи грошово-кредитна політика в 2008 р. була спрямована на виконання основної функції Національного банку України – забезпечення стабільності національної грошової одиниці. З початку 2008 р. Національний банк України в контексті здійснення антиінфляційних заходів продовжував проводити процентну політику, спрямовану на підвищення вартості національної валюти та  вживав  заходів  щодо  стимулювання  позитивних  зрушень  у  структурі активно-пасивних операцій банків.

Розглянемо основні кроки до яких вдалися найбільші центральні банки світу для подолання негативних наслідків в економіці.

Банк Англії з метою виведення країни з економічної кризи зменшив офіційні банківські  ставки  з рефінансування  комерційних  банків з 2,5 \% до

1,0 \%,  поетапно     зменшуючи  щоразу  на  0,5 \%.     Також  комітет  з  питань грошово-кредитної політики прийшов до висновку, що подальше зниження ставки до 0,5 \% є виправданим. Водночас темпи інфляції скорочуються – в грудні на 3,2 \%, в січні на 4,1 \%.

Федеральний комітет відкритого ринку      в США знизив відсоток на ці-

льові федеральні кошти до 0,25. Також високу увагу приділятимуть операціям на відкритому ринку та інших заходів з підтримки фінансових ринків і стимулювання економіки. Крім того, Комітет готовий розширювати закупівлі довгострокових боргових цінних паперів Казначейства. В США очікують поступове відновлення економічної активності.

Політика правління Банку Японії вирішила встановити наступні орієн-

тири для грошового ринку:

— відсоткова ставка за кредитах овернайт на рівні близько 0,1 \%;

— здійснюватиме прямі закупівлі дебіторської заборгованість і векселів на відкритому ринку на суму 3 трильйона єн;

— Центральний банк Російської Федерації з метою подолання наслідків фінансової кризи вдався до наступних дій:

— ставка рефінансування комерційних банків збільшена до 13 \%;

— норматив обов’язкового резервування з метою підтримки ліквідності банківського сектору був зменшеним до 0,5 \%.

У 2009 році макроекономічні умови проведення грошово-кредитної по- літики значно ускладнилися з огляду на розгортання рецесивних процесів в реальному секторі, продовження падіння внутрішнього попиту і обмеження доступу до зовнішніх і внутрішніх джерел фінансування.

Засобом стабілізації економіки України є емісія грошей, до якої, на сьо- годнішній день вдалися більшість країн світу. Припустимо, якщо додаткову суму грошей не витрачати на покриття дефіциту бюджету і не стимулювати попит, а направити їх на виробництво додаткового продукту. Цим самим ми піднімемо  пропозицію  вітчизняних  товарів.  Так,  поки  певна  сума  грошей пройде шлях і опиниться у споживача підприємство зможе пройти повний цикл виробництва і поставити продукцію на ринок, тим самим забезпечити товарами

додаткову суму грошей яка появиться у споживача.

Щоб правильно використати емісійні кошти доцільно скористатися дос- відом запропонованим Японським банком у частині прямих закупівель дебіторської заборгованість і векселів на відкритому ринку підприємств, які не можуть погасити свої зобов’язання самостійно. В даному випадку держава бере на себе частину ризиків і сприяє тим самим зростанню обсягів ВВП.