Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції

Проблеми перебудови стратегІЇ господарського облІку для ефективного функцІонування в кризових  умовах

 

Лазаренко Д.О., Слов’янський державний педагогічний університет

 

Вітчизняні підприємства зараз перебувають на шляху адаптації до євро- пейських і світових умов господарювання. Складні мікроекономічні процеси що   відбуваються   на   підприємствах   ускладнюються   умовами   глобальної

фінансової кризи. Факт непідготовленості більшості сучасних товаровиробни- ків до існування в нових економічних умовах не викликає сумніву. Обговорен- ня цих питань має з науково-практичного погляду допомогти суб’єктам переглянути процес господарювання у відповідності до кризових умов.

Потреба  переосмислення  і  перебудови  стратегії  господарського  обліку для ефективного функціонування в умовах світової організації торгівлі стоїть перед   обліковцями   всіх   суб’єктів   господарювання   незалежно   від   галузі

діяльності.   Найбільш   чутливо   етап   входження   до   національного   ринку іноземних товаровиробників з багаторічним досвідом існування на світових ринках відчуватимуть вітчизняні виробники та сфера торгівлі. У таких умовах необхідні відповідні кроки щодо вивчення позитивного міжнародного досвіду й оперативного впровадження його в практику вітчизняного підприємництва.

Кожний суб’єкт, що здійснює певну господарську діяльність, сьогодні

виглядає як автономна мікроекономічна господарська одиниця зі специфічни- ми, тільки їй властивими економічними характеристиками та юридичними формами. Однією з таких форм є модель організації бухгалтерського обліку, яка формується на підприємстві і затверджується власником або уповноваже- ною особою.

Специфіка економічних відносин у нашій країні, нестабільність зовніш-

нього середовища, інфляція, що зростає зумовлюють необхідність особливих управлінських дій для ефективного управління підприємством. У таких умовах

забезпечення   управлінських   функцій   залежить   від   рівня   інформаційного

забезпечення, що надається обліковою системою.

Ефективне управління внутрішньогосподарськими процесами сучасного підприємства залежить від своєчасних, цілеспрямованих і, головне, обґрунто- ваних   рішень,   що   потребують   використання   різноманітної   господарської

інформації. Регулярне одержання такої інформації, її вірогідність і дохідливість багато в чому залежить від сформованої облікової політики на мікроекономіч- ному рівні.

Вимоги нормативних актів в області бухгалтерського обліку потребують від суб'єкта господарювання з року в рік додержання незмінних правил, що дозволяє зіставляти фінансову інформацію за різні періоди й аналізувати майновий та фінансовий стан підприємства.

Для формування сучасної облікової політики необхідно аналізувати різні мікроекономічні показники. Розвиток інформаційних технологій дозволяє створювати управлінські інформаційні системи, які б сприяли підвищенню ефективності управлінських рішень. Використання інформації управлінського обліку орієнтує керівництво на перспективу згідно зі стратегією розвитку.