Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції

Розробка та впровадження корпоративних стандартІв як складова забезпечення ефективностІ дІяльностІ пІдприЄмства

 

Василик С.К., Рац О.М., Харківський національний економічний університет

 

Розглядаються напрямки, сфери і об’єкти, що підлягають стандартизації на підприємствах, форми представлення корпоративних стандартів. Обґрунто- вується необхідність впровадження єдиного координуючого органу, відповідального за розробку і впровадження корпоративних стандартів. Узагальнюються результати впровадження корпоративних стандартів.

Характерними рисами економіки нового століття є стрімкий розвиток інформаційних технологій і економіки знань. Саме знання стають основою і

сутністю бізнесмоделей фірм, визначають їх унікальність. Сукупність таких знань   має   бути   оформлена   належним   чином   у   вигляді   корпоративних стандартів. Корпоративні стандарти повинні розроблятися до повторюваних процесів і дій, а також сфер, які є ключовими для компанії. Стандарти мають узагальнювати найкращу практику діяльності компанії.

Для визначення об’єктів, що підлягають стандартизації необхідно дослі- джувати діяльність компанії, виявити конкурентні переваги. Стандарти мають бути спрямовані на розвиток конкурентних переваг, а система стандартів в цілому має відповідати стратегії організації.

Форма представлення стандартів може бути різноманітною – шаблони документів, інструкції і інструктивні матеріали, відеоматеріали. В компанії Toyota    використання    відеофільмів    для    навчання    персоналу   дозволило

скоротити його термін вдвічі.

Наявність якісних стандартів забезпечуватиме ефективність діяльності організації тільки при їх впровадженні. Доцільно, щоб розробку і впровадження стандартів координував єдиний підрозділ, умовно відділ розвитку. Безумовно, необхідність стандартів може виникати в різних підрозділах на різних етапах виробництва  або  просування  продукції.  Разом  з  тим  єдиний  внутрішній

координатор, маючи досвід розробки і базу стандартів може суттєво скоротити термін їх впровадження при забезпеченні якості і дотриманні вимог. Успіх впровадження корпоративних стандартів в значній мірі залежить від постійної підтримки і в певних випадках від безпосередньої участі керівників і власників компанії. Найбільш ефективною ця робота може бути організованою в форматі єдиного координуючого центру – розробника стандартів. Необхідність єдиного органу і  участь вищого керівництва обумовлюється і тим, що корпоративні

стандарти є важливою складовою корпоративної культури підприємства. При розробці стандартів їх проекти можуть розміщатися у внутрішньокорпоратив- ній мережі для обговорення, зауважень і узгодження, що суттєво скоротить витрати часу нарад або взагалі виключить необхідність їх проведення.

Впровадження стандартів має знизити витрати на управління за рахунок типізації  повторюваних  робіт  і  процедур,  а  також  створити  основу,  єдині

принципи для прийняття рішень. Крім того, організація роботи за стандартами є запорукою побудови системи менеджменту якості в організаціях виробничої і невиробничої сфери. Використання стандартів сприяє підвищенню і вирівнюванню загального рівня культури, прискорення адаптації нових співробітників, зниження конфліктності, прогнозованості виробничої поведінки співробітників.

Організація  єдиної схеми  розробки і  впровадження  стандартів формує

чітку і міцну корпоративну культуру, і дозволяє зменшити невизначеність в умовах швидкомінливого зовнішнього середовища.