Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції

АнотацІя

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКВИКОНКОМ

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ І АУДИТОРІВ УКРАЇНИ ВИДАВНИЧО-КОНСАЛТИНГОВА КОРПОРАЦІЯ

“ФАКТОР”

 

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

ТОВ “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “ГОБУС”

 

ФОНД ІНТЕНСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МІКРОЕКОНОМІКИ

 

DE PAUL UNIVERSITY (CHICAGO)

 

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

“ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ І ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА”

 

МАТЕРІАЛИ міжнародної науково-практичної конференції

 

Харків – 2009

УДК 658.114

 

Обліково-аналітичне і фінансове  забезпечення корпоративного управ- ління: міжнародний досвід та вітчизняна практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. –  Харків: ХНАМГ, 2009. – 138 с.

 

Розглядаються питання обліково-аналітичного і фінансового забезпе- чення   корпоративного   управління   з   огляду   на   міжнародний   досвід   та вітчизняну практику.

 

Збірник тез приверне увагу як науковців так і обліково-фінансових пра- цівників, бухгалтерів, економістів, аудиторів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

Редакційна колегія:    В.Т. Семенов, М.С. Золотов,

Т.В.Момот, Н.Є.Лелюк, І.А.Краївська

 

 

2

 

© Харківська національна академія міського господарства, 2009

Редакційна колегія

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ Голова організаційного комітету:

 

Шутенко Леонід Миколайович

 

ректор Харківської національної академії міського господарства, д.т.н., професор

 

Заступники голови організаційного комітету:

 

Семенов Владлен Трохимович – проректор з наукової роботи Харківсь-

 

кої національної академії міського господарства, к.архіт.н, професор;

 

Пан   Микола   Павлович   –  проректор  з  науково-педагогічної  роботи

 

Харківської національної академії міського господарства, к.т.н., доцент;

 

Голов Сергій Федорович – президент Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України, завідувач кафедри еккаунтингу МІМ-Київ, член Міжнародної асоціації фахівців у галузі освіти та досліджень з бухгалтерського обліку, член Європейської асоціації бухгалтерів, к.е.н.;

Михайленко Галина Володимирівна - заступник начальника Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації;

Політучий  Сергій Якович – президент Видавничо-консалтингової кор-

 

порації “Фактор”, к.е.н., доцент;

 

Швець Віктор Григорович – завідувач кафедри обліку та аудиту Київсь-

 

кого національного університету ім. Тараса Шевченка, д.е.н., професор;

 

Жиляєв Ігор Борисович  – заступник завідуючого секретаріату Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України, д. е.н., професор;

Keith M. Howe – Department of Finance Dr. William M. Scholl Professor of

 

Finance, De Paul University, Chicago, USA.

Члени організаційного комітету:

 

Тищенко  Олександр  Миколайович  —  заступник  директора  Науково-

 

дослідного центру індустріальних проблем розвитку, д.е.н., професор;

 

Момот Тетяна Валеріївна – завідувач кафедри обліку і аудиту Харків-

 

ської національної академії міського господарства, д.е.н., професор;

 

Онищенко Володимир Олександрович — ректор Полтавського націона- льного технічного університету ім. Ю.Кондратюка, голова Ради ректорів ВНЗ Полтавського регіону, д.е.н., професор;

Онищук Ігор Георгійович — директор Науково-дослідного та проектно-

 

вишукувального         інституту        «НДІпроектреконструкція»,  (Київський     філіал)

 

к.е.н.;

 

Лобанов  Олександр  Анатолійович  –  директор  видавничого  будинку

 

«Фактор»;

 

Чалий  Іван Григорович – голова аудиторського комітету Фонду інтенси-

 

вних технологій мікроекономіки;

 

Харламова Олена Вікторівна – голова Харківського територіального відділення Федерації професійних   бухгалтерів і аудиторів України, к.е.н., доцент;

Гордієнко Наталія Іванівна – професор кафедри обліку і аудиту Харків- ської національної академії міського господарства, к.е.н., професор, член методичної ради регіонального відділення аудиторської палати України у Харківській області, член Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України;

Золотов  Михайло  Сергійович – начальник науково-дослідного сектору

 

Харківської національної академії міського господарства, к.т.н., професор;

 

Соловйов Олександр Васильович – декан факультету економіки і підпри- ємництва Харківської національної академії міського господарства, к.е.н., професор;

Лелюк Наталія Євгенівна – доцент кафедри обліку і аудиту Харківської національної академії міського господарства, к.е.н., доцент;

Краївська Інна Анатоліївна – старший викладач кафедри обліку і аудиту

 

Харківської національної академії міського господарства.