Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції

Переваги впровадження комп’ютерних технологІй процесу бухгалтерського облІку

 

Бочуля Т.В., Харківський державний університет харчування та торгівлі

 

На сьогодні, у процесі діяльності акціонерних товариств особливе місце займає  функціонування  автоматизованої  системи  обліку.  У  практичну діяльність підприємства доцільно впроваджувати різні інформаційні технології. Для забезпечення процесу бухгалтерського обліку можна використовувати: універсальні комп’ютерні системи («1С: Бухгалтерія», «Парус» «Галактика»), окремі  модулі  комп’ютерних  систем  («Цінні  папери»,  «Парус-Бухгалтерія»

«Фінансовий та бухгалтерський облік»), а також окремі автоматизовані робочі місця.

Налагодження комп’ютерного підходу в системі бухгалтерського обліку має важливе значення для потреб управління. Для цього необхідно поєднати

облікові процедури з автоматизованою системою підприємства. Це позитивно позначиться на загальній системі корпоративного управління акціонерного товариства. Автоматизація процесу діяльності надає органам управління можливість отримати гарантію досягнення визначальних цілей стратегічного розвитку: ефективність діяльності, надійність компанії, стійкість, інвестиційна привабливість.

Впровадження  програмних  продуктів  не  передбачає  змін  принципів

ведення бухгалтерського обліку. Удосконалюється процес збору та обробки інформації, що позитивно позначається на процесі управління.

Застосування комп’ютерних технологій підвищує зручність роботи з робочим планом рахунків шляхом введення записів щодо первісного документу одночасно у декількох робочих планах рахунків.

В  автоматизованій  системі  обліку  розширюються  можливості  ведення

аналітичного обліку. Можливим є застосування декількох розрізів аналітичного обліку за кожним синтетичним рахунком.

Впровадження комп’ютерного бухгалтерського обліку суттєво підвищує оперативність звітних даних. Для складання звітності бухгалтер використовує мінімальну кількість часу. Тобто комп’ютерна програма є інструментом, який

прискорює та спрощує роботу бухгалтера. Це є основним інтересом органів управління під час впровадження автоматизованої системи.

Використання комп’ютерних програм обліку забезпечує покращення контролю правильності, законності та доцільності бухгалтерських операцій. Цього можна досягнути шляхом попереднього програмування відповідних алгоритмів, призначенням яких є контроль та перевірка.

Також  органи  управління  акціонерного  товариства  можуть  прийняти

рішення про розробку спеціальної комп’ютерної програми, орієнтованої на потреби конкретного підприємства. У такому випадку товариство може отримати найбільший економічний та корпоративний ефект. Розроблена програма включатиме взаємодію трьох основних суб’єктів програмування: керівника, бухгалтера та програміста. Вплив кожного суб’єкта є визначальним для ефективності розробленої програми – позитивний ефект від впровадження комп’ютерної програми залежить від їхньої взаємодії. Розроблена програма матиме найбільшу відповідність характерним особливостям акціонерного товариства у порівнянні з іншими програмними продуктами, представленими на ринку. Але розробка спеціальної комп’ютерної програми потребує додаткових матеріальних витрат.

Таким чином, впровадження комп’ютерних технологій ведення бухгал-

терського обліку має ряд суттєвих переваг. Кожна з них направлена на забезпечення ефективного управління та прийняття оптимальних управлінських

рішень. Тобто шляхом застосування автоматизованих систем бухгалтерського

обліку можна досягти стратегічного розвитку підприємства.