Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції

До питання методики проведення аналІзу зобов’язань

 

Сафарова   А.Т.,  Волинський національний університет  імені  Лесі  Українки,

м. Луцьк

 

Значний вплив на фінансовий стан підприємства справляють склад і структура позикових коштів, тобто співвідношення довгострокових, середньострокових і короткострокових фінансових зобов’язань.

Залучення позикових коштів в оборот підприємства сприяє тимчасовому поліпшенню фінансового стану за умови, що вони не заморожуються на тривалий час в обороті і вчасно повертаються. В іншому випадку може виникнути прострочена кредиторська заборгованість, що в остаточному підсумку призводить до виплати штрафів і погіршення фінансового стану.

Савицька Г.В. і Тарасенко Н.В. пропонують в процесі аналізу зобов’язань вивчити склад, давність появи кредиторської заборгованості, наявність, частоту

і причини утворення простроченої заборгованості постачальникам ресурсів, персоналу підприємства з оплати праці, бюджету, визначити суму виплачених за прострочення платежів у формі пені. Для цього можна використати дані фінансової звітності, а також дані первинного й аналітичного бухгалтерського обліку.

Для  аналізу  зобов’язань  Савицька  Г.В.  пропонує  обчислити  середню

тривалість використання кредиторської заборгованості в обороті підприємства, оцінити якість кредиторської заборгованості за допомогою розрахунку коефіцієнта оборотності і тривалості заборгованості за виданими векселями, порівняти суму дебіторської і кредиторської заборгованості .

Тарасенко Н.В. у ході аналізу позикового капіталу рекомендує вивчити, які зміни відбулися в динаміці та структурі позикового капіталу, причини цих змін і дати їм оцінку. Пропонує також визначити питому вагу кредиторської

заборгованості в сумі поточних активів та проводити оцінку оборотності кредиторської заборгованості за показниками тривалості періоду погашення кредиторської заборгованості, швидкості обороту, відношення середнього розміру кредиторської заборгованості до виторгу від реалізації, а також визначення ефекту фінансового важеля .

Мних Є.В. пропонує, аналізуючи кредиторську заборгованість, особливу

увагу   звернути   на   зміни   її   обсягу,   структури,   оборотності   та   терміни погашення, тобто необхідно виділяти невиправдану заборгованість і причини її утворення.

Підтримуючи погляди цих учених-економістів і розвиваючи їх ідеї, вва- жаємо, що у процесі аналізу зобов’язань необхідно вивчити склад, наявність, частоту, давність і причини виникнення заборгованості. На основі структури

кредиторської заборгованості можна створити економетричну модель та визначити коефіцієнти еластичності впливу факторів на показник. Важливим моментом при цьому є врахування впливу інфляції, яка призводить до витрачання вартості заборгованості.