Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції

ОрганІзацІя ефективноЇ системи внутрІшнього контролю правлІння ІнвестицІями на пІдприЄмствІ

 

Шаровська Т.С., Одеський державний економічний університет

 

Ефективна система внутрішньогосподарського контролю дозволяє керів- ництву впевнитись, що діяльність підприємства знаходиться у відповідності з вимогами   чинного   законодавства,   затвердженою   політикою   та   іншими

директивно-нормативними документами підприємства. На даний час в Україні система  внутрішньогосподарського  контролю  з  боку  законодавчих  органів влади не регулюється і не контролюється, у результаті чого підприємства самостійно повинні організовувати та якісно розвивати існуючу систему контролю.

Більш детальному розгляду піддаються питання структури внутрішнього-

сподарського контролю, поєднання внутрішньогосподарського контролю з обліком  і  аналізом,  невизнання  його  як  самостійної  функції  управління,

ототожнення внутрішньогосподарського та внутрішньовиробничого контролю,

відсутність чітких акцентів щодо принципів, на основі яких він має створюва- тись, невідповідність об’єктів і параметрів контролю тощо. Існуючі моделі побудови та методики здійснення внутрішньогосподарського контролю потребують більш досконалого наукового обґрунтування.

Метою даного дослідження є обґрунтування теоретичних положень та розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення організації і методики внутрішньогосподарського контролю інвестиційної діяльності для потреб системи управління підприємством.

Використовуючи досвід іноземних досліджень, розроблених нормативів у сфері внутрішнього контролю можна сформувати головні задачі контролю інвестиційної політики, що здійснюється на підприємстві:

— аналіз побудови системи обліку на підприємстві (вивчення облікової та іншої документації, що стосується обліку операцій з інвестиційними ресурсами);

— вивчення  інформації  про  інвестиційну  діяльність,  представлену  в бухгалтерському та управлінському обліку;

— аналіз правильності і ефективності прийнятих рішень на різних рівнях

системи управління підприємством;

— забезпечення відповідності прийнятих рішень інвестиційній стратегії підприємства;

— оцінка якості наявної облікової та проектної інформації;

— розробка інвестиційної тактики;

— проведення стратегічного аналізу і контролю;

— формування  інформаційної  бази  для  прогнозування  інвестиційної діяльності.

Застосування комплексного підходу дозволяє обґрунтувати основні вимо-

ги, що висуваються до організації ефективної системи внутрішнього контролю управління інвестиціями на підприємстві:

— адекватність організаційної структури системи внутрішнього контро-

лю (організаційна структура системи внутрішнього контролю повинна відповідати розмірам та ступеню складності підприємства);

— регламентація внутрішнього контролю (ефективність функціонування

системи контролю знаходиться у прямій залежності від дотримання регламенту внутрішнього контролю);

— інформаційна безпека та захист інформації (особиста відповідальність суб’єктів внутрішнього контролю щодо забезпечення схоронності но- сія та конфіденційності інформації).