Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції

ОцІнка  кандидата на членство в наглядовІй радІ

 

Першина Г.О., Харківська національна академія міського господарства

 

Перехід до ринкових відносин та активна приватизація спричинили ство- рення   в  Україні   такої   форми   власності,  як  акціонерні   товариства.   Такі товариства   мають   свої   органи   управління   (загальні   збори   акціонерів   – найвищий орган, наглядова (спостережна) рада – контролюючий орган управління та орган захисту прав акціонерів, правління – здійснює управління поточною діяльністю та ревізійна комісія – орган, що контролює фінансово- господарську діяльність правління).

Ціллю дослідження є розгляд такого складного питання, як оцінка канди-

датів на членство в Наглядовій (спостережній) раді.

Аналіз літературних джерел, присвячених корпоративному управлінню та оцінці персоналу виявив, що не існує методик оцінки розроблених спеціально для кандидатів на членство в Наглядовій раді, тому за основу будуть прийняті методики, які успішно застосовуються для оцінки управлінської праці, кандидатів на посаду керівника.

Перед тим, як перейти до безпосереднього аналізу методик оцінки, вияві-

мо критерії підбору та висунення особи кандидатом у члени ради. Згідно зі

ст. 46 ЗУ “Про господарські товариства”, при встановленні критеріїв треба обов'язково враховувати, що рада має складатися з осіб, які володіють необхідними знаннями, навичками та досвідом для виконання своїх функцій. Зважаючи на необхідність здійснення радою загального керівництва та контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства, кожна особа, яка висувається на посаду члена ради, повинна мати на час обрання спеціальну освіту з питань корпоративного управління та володіти базовими навичками фінансового  (економічного)  аналізу  або  набути  їх  під  час  перебування  на посаді. Крім кваліфікації та досвіду кандидатів, при обранні членів ради доцільно враховувати й такі чинники, як репутація та вік кандидата, наявність потенційного конфлікту інтересів, можлива участь кандидата у вирішенні питань,  пов'язаних  із  здійсненням  товариством  зовнішньоекономічної діяльності тощо.

Відповідність кандидата на місце в наглядовій раді вищезазначеним критеріям може бути оцінена за допомогою наступних методик:

- психодіагностичні методики ( оцінка за методом рис; методика Е. Жарі- кова каскадної оцінки і самооцінки керівника; метод оцінки на основі визначення соціонічної типології керівника; методика СМИЛ; тест акцентуації властивостей темпераменту (ТАСТ); запитальник Шмішека-Леонгарда; тести особистості ДМО та ІТО Л.Н. Собчик; тестування на детекторі брехні; тест

ПДО і т.п.);

- експертні оцінки: методика “360 градусів” або кругова.

- функціональна оцінка: оцінка на основі аналізу праці; діагностична система.

Психодіагностичні методики можуть бути застосовані при обрані до складу Наглядової ради особи, що не мала досвіду роботи на будь-якій посаді в

акціонерному товаристві.

Членом Наглядової ради може бути й особа, що працює в компанії на керівній   посаді.   В   цьому   випадку   для   оцінки   кандидата   можуть   бути застосовані методики, засновані на оцінці результатів управлінської праці, а саме експертні оцінки та функціональна оцінка.

Аналіз психодіагностичних методик виявив, що їх потрібно застосовува-

ти при оцінці кандидата на членство до Наглядової ради проте в комбінації і з оцінкою         професійних            знань   та         навичок          особи. Розробляються           задачі  з

вказанням практичних ситуацій, з яких пропонується   визначити найкращий

варіант  розв’язання.  При  оцінці  особи,  що  вже  є  працівником  акціонерного товариства найбільш ефективною буде застосування діагностичної систем.