Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції

ОсновнІ результати дослІдження процедури впровадження системи ключових показникІв дІяльностІ як Інструменту контролІнгу в управлІннІ торговельними мережами

 

Тарасюк М.В., Київський національний торговельно-економічний університет

 

За результатами проведеного дослідження встановлено, що жодний із досліджених підходів до впровадження системи збалансованих показників не може бути в існуючому вигляді застосований до торговельних мереж, оскільки, по-перше, вони не узгоджуються із структурно-логічною послідовністю впровадження контролінгу, дублюють її етапи, а по-друге¸ не враховують особливості діяльності  суб’єктів мережевого торговельного бізнесу.

Оскільки структурно-логічна послідовність впровадження контролінгу в управління торговельними мережами поруч з етапом обґрунтування системи

ключових показників-індикаторів включає етапи створення служби контролін- гу, започаткування проведення освітньо-роз’яснювальної роботи, проведення вхідної діагностики, розробки пропозицій щодо удосконалення управління, створення комплексної системи інформаційного забезпечення, формування пакета внутрішньої звітності, розробки та затвердження внутрішньо- корпоративних регламентів, проведення тестування результатів впровадження,

розробки коригуючих заходів відповідних етапів впровадження контролінгу в управління торговельною мережею, введення в дію та інші. Отже, впроваджен- ня  системи  ключових  показників  діяльності  торговельних  мереж  є  одним з етапів впровадження контролінгу в управління суб’єктами торговельними мережами,  а  його  підетапи,  задля  забезпечення  найбільшої  ефективності процесу впровадження, не повинні дублюватися.

Процес розробки та впровадження системи ключових показників діяльності є

складовою структурно-логічної послідовності впровадження контролінгу в управління торговельними мережами та передбачає реалізацію таких підетапів:

—  встановлення факторів, що здійснюють переважний вплив на резуль- тати діяльності, дані про стан яких складають основу інформаційних потреб менеджерів  для  забезпечення  найбільшої  ефективності  управління  на  всіх рівнях;

—  кількісна  інтерпретація  визначених  факторів,  тобто  безпосередня розробка ключових показників (індикаторів) торговельної мережі;

—  обґрунтування системи ключових показників діяльності торговельної мережі відповідно до визначених раніше вимог;

—  каскадування  розробленої  системи  індикаторів,  тобто  визначення менеджерів, відповідальних за певні ключові показники.

Всі інші заходи з впровадження системи ключових показників діяльності, реалізація яких необхідна для ефективного функціонування такої системи (проведення вихідного аналізу, інтеграція з усіма функціями управління, коригування системи інформаційного забезпечення, проведення роз’яснювальної роботи, автоматизація, апробація і коригування системи та інші), в умовах інтеграції з процесом впровадження контролінгу в управління торговельними мережами повинні бути реалізовані в ході практичного втілення останнього.