Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції

До питання дІяльностІ кредитних спІлок пІд час кризи

 

Малова А.Р., Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

 

Сучасний стан економіки України характеризується спадом промислово- го виробництва, нестабільністю курсу національної валюти, зменшенням робочих місць, зниженням рівня життя населення. Головною причиною такої ситуації є світова економічна криза.

На сьогоднішній день для більшості українців кредитні спілки залишили-

ся чи не єдиним джерелом здобуття позикових коштів. Перевага даних фінансових установ у тому, що вони не здійснюють операцій, які стали причиною кризових явищ в світі, а саме:

— операції з цінними паперами;

— операції з іноземною валютою;

— операції на фондовому ринку;

— операції пов’язані з фінансуванням житлового будівництва.

В Україні працюють і певні ризиковані для громадян союзи так звані фінансові піраміди на кшталт “Еліта-центру” чи кредитної спілки “Всеукраїн- ський кредит” або King Capital, які працюють поза законом. Нині ще існують проблемні кредитні союзи, що можуть завдавати фінансової шкоди громадянам. Із 800 наявних спілок сумнівних фінансових установ – близько десяти. Але

кредитні союзи залишаються єдиним фінансовим інститутом, який продовжує кредитувати населення.

Більшість кредитних спілок невеликі за розмірами. Вони часто створю- ються у невеликих містечках та селах, де банків ще не дуже багато, та виникають при великих підприємствах. Вони обмежені у значних коштах. Максимальна сума кредиту − це 10 відсотків від активів кредитного союзу в одні руки. А також не видають іпотечних кредитів, кредитів на автомобілі і

спеціалізуються в основному на споживчому кредитуванні фізичних осіб. Тому відсотки за кредитами є нижчими ніж у банку, а на сьогодні, у зв’язку з фінансовою кризою, на ринку споживчого кредитування у них не залишилось конкурентів. Але одночасно паніка серед населення не дає можливості для залучення коштів. В зв’язку з цим кредитні спілки будуть консолідуватись, щоб спільно  побороти  негативні  явища  фінансової  кризи.  Згодом  можна  буде

говорити і про об’єднання коштів для захисту вкладів. Криза сприятиме тому,

що спілки входитимуть до програми об’єднання коштів і гарантування вкладів

За наявності державної підтримки, кредитні союзи могли б надати креди- ти набагато більшій кількості населення, а також фермерам для яких настали важкі часи і тим самим підвищити якість сільськогосподарської продукції. За рахунок цього відбулося б зростання експорту і збільшилися надходження до бюджету.

Кредитні спілки мають достатній запас розвитку, але для цього треба вирішити комплекс взаємопов’язаних питань, які включають, зокрема:

—        створення сприятливого податкового середовища для некомерцій-

них фінансових установ;

—        фінансова підтримка держави;

—        чітке визначення статусу неприбутковості на законодавчому рівні;

—        підтримка та розвиток супутніх видів бізнесу, що зменшують ризи-

ки кредитування;

—  прискорення процесу прийняття та виконання судових рішень, створення у ході судової реформи механізмів, що сприяють спрощенню цього процесу для невеликих позовних сум;

—        створення ліберальної та заохочувальної системи моніторингу дрі-

бних підприємницьких структур, що сприяла б їх зростанню та оздоровленню.