Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції

ПроблемнІ аспекти облІково-ІнформацІйного забезпечення корпоративного управлІння

 

Брадул О.М., Київський національний торговельно-економічний університет

 

Практичні і теоретичні питання організації бухгалтерського обліку на базі ЕОМ достатньо широко висвітлені в спеціальній літературі останніх десятиліть. Проте, в ній односторонньо висвітлюються окремі теоретичні і методологічні положення практичної організації бухгалтерського обліку в умовах АСУ.

Наявність  і  функціонування  великої  кількості  корпоративних  підпри-

ємств з різним рівнем комп’ютеризації облікової інформації і оснащеності обчислювальною технікою і програмними продуктами, вимагають розробки і

застосування різних за змістом організаційних форм і методів комп’ютеризації

обліку.

Істотним недоліком існуючих корпоративних систем обробки облікових даних є: по-перше, відсутність системного, комплексного підходу до теоретичних і методологічних проблем обліку діяльності; по-друге, не врахування специфіки організаційної та виробничої структури корпорацій.

Крім цього, в економічній літературі виділяють ще декілька проблем існуючих корпоративних систем (технічні, облікові та інші). Все це вимагає включення всіх бізнес-процесів в комп’ютерну інформаційну систему обліку, в якій потрібно змінити формати і типи даних внутрішньої звітності, оператив- ність отримання даних і підвищити їх достовірність.

До складу вже зазначених проблем слід віднести фінансові проблеми і

проблеми пов’язані з оперативністю отримання інформації.

Фінансові проблеми. Аналіз вартості корпоративних інформаційних сис- тем показує, що їхня вартість в середньому складає близько 50 тис. доларів та додаткові витрати на налагодження системи і підготовку фахівців.

Оперативність надходження інформації. Пов’язана з використанням різних операційних систем, що не інтегровані між собою і не підтримуються

потужним сервером. На корпоративних підприємствах України бухгалтерський облік  до  останнього  часу  традиційно  виконує  задачі  формування  зведених даних з розрахунку на порівняно тривалий звітний період: місяць, квартал, рік.

Практична  обробка  облікових  операцій  пристосована  головним  чином для отримання місячних звітних даних і не дає оперативної інформації, необхідної для ухвалення оперативних управлінських рішень при виявленні тих або інших недоліків в роботі.

На практиці, інформаційне забезпечення бухгалтерського обліку корпо- рацій працює в середньому з добовою, а іноді з тижневою точністю. Тільки по деяких інформаційних потоках досягається точність до декількох годин, це стосується виробничих операцій. Саме тому, потрібні нові методичні і організаційні рішення, що дозволяють обліку надавати поточні і звітні показники   за   коротші   терміни,   але   при   збережені   основ   системності

бухгалтерського обліку.

Мета  обліково-інформаційного забезпечення корпоративного  управління

—        створити   на  основі   існуючої   методології,   гнучку   і   пристосовану  до спеціальних умов комп’ютерну інформаційну систему обліку (КІСО) діяльності корпорацій, яка б відповідала вимогам ефективного менеджменту і логіці побудови інформаційних систем .

Для вирішення даної проблеми можливі два напрямки:

— перегляд методологічних аспектів обліку по схемі: “безпосередньо від вимог комп’ютеризації обліку до його методології”;

— комплексний перегляд теоретичних і методологічних основ бухгалтер-

ського обліку діяльності корпоративних підприємств.