Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції

ДослІдження впливу зовнІшнІх факторІв на оцІнку ІнвестицІйноЇ привабливостІ будІвельних пІдприЄмств

 

Карпушенко   М.Ю., Михайленко  А.В.,   Харківська      національна   академія міського господарства

 

На сьогодні , в умовах світової економічної кризи, дуже гостро постає проблема ефективного інвестування. На цей час кризовими явищами можна назвати   низький   приток   інвестицій;   низький   рівень   бюджетних   внесків;

невідповідність сучасних законодавчих основ; недоліки кредитно-фінансових механізмів; відсутність єдиних для всіх підприємств методів оцінки ефективно- сті проектів.

Як показує світова практика, розвиток ринкових відносин неможливий без активізації таких соціально-економічних процесів, як стабілізація економіки та її ефективна структурна перебудова, забезпечення функціонування та розвитку будівельних підприємств, які, у свою чергу, сприяють забезпеченню

насиченості ринку.

У підвищенні рівня економіки нашої держави велику роль відіграє акти- візація інвестиційної діяльності. Для підвищення конкурентоспроможності будівельних підприємств застосовується стратегія управління інвестиційною діяльністю. Інвестиційна сфера в Україні потребує глибокого дослідження, оскільки вона відіграє ключову роль в економіці нашої країни. Проте за останні

роки в Україні були дуже низький  рівень іноземних інвестицій. При швидкій втраті інвестицій спостерігається недосконала структура джерел їх формування. Для України сьогодні є дуже важливим реформування банківської системи, створення  сприятливого  клімату  для  притоку  іноземних  інвестицій  та залучення їх. Для інтеграції економіки країни та підвищення її конкурентосп- роможності відносно світового ринку потрібно збільшити приток іноземних інвестицій  саме у національний будівельний комплекс .

Існуюча на цей час система оцінки інвестиційної привабливості будіве- льних підприємств характеризується відсутністю диференціації інформаційної бази та ключових показників оцінки діяльності підприємств. Окрім цього, на сьогоднішній день чітко й однозначно не встановлено, якими саме характерис- тиками визначається інвестиційна привабливість, які її рівні (ступені) існують, як з’ясувати (обчислити) чи відповідає інвестиційна привабливість підприємст-

ва, регіону тощо достатньому рівню чи ні.

Оцінка привабливості підприємства лише на основі його фінансової звітності без врахування зовнішнього середовища, зокрема,  галузі, до якої воно належить, ринку та регіону, де воно функціонує, є неповною та односторон- ньою. Тож аналіз інвестиційної привабливості підприємства необхідно проводити у комплексі з аналізом інвестиційної привабливості ринку, галузі та регіону, до яких воно належить. До того ж, слід зазначити, що всі елементи цієї

складної системи є однаково важливими.

Сучасні зовнішні макро- та мікроекономічні фактори створюють нега- тивні умови   для функціонування будівельних підприємств. Кризисні явища, з якими зіштовхнулися підприємства  будівельної галузі, і, перш за все, проблеми фінансування, повернули будівельну галузь на рівень 2002-2003 років, а деякі будівельні   підприємства   привели   до   банкрутства.   Все   це   обумовлює

необхідність звернути першочергову увагу на фактори зовнішньої середи, які для інвесторів починають грати найважливіше значення. Саме ці фактори постають вирішальними при прийманні інвестиційних рішень.

Серед найважливіших зовнішніх факторів, що впливають на діяльність будівельних підприємств, необхідно виділити наступні фактори:

- стан економіки держави;

- політична ситуація в країні;

- система законодавчого та нормативного регулювання діяльності буді-

вельних підприємств, кількість погоджуючих процедур;

- фінансове та банківське регулювання в країні;

- податковий тиск;

- конкурентна середа;

- сприятливі умови для іноземних інвесторів;

- ринок праці.

Саме ці фактори можуть негативно або позитивно впливати на діяль- ність будівельних підприємств, а, відповідно, і на приймання рішень відносно можливості інвестування у підприємства.

Отже, зараз в усьому світі і в Україні, зокрема, гостро постало питання створення  універсальної  моделі  оцінки  інвестиційної  привабливості,  яка  б

враховувала не тільки кількісні та якісні характеристики об’єкта інвестування, нівелювала розбіжності в методах та параметрах аналізу інвестиційної привабливості експертами з різних країн світу, а й враховувала фактори впливу зовнішньої середи.