Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Причини І наслІдки свІтовоЇ фІнансовоЇ кризи в контекстІ глобалІзацІйних процесІв
Читать: ПроблемнІ аспекти облІково-ІнформацІйного забезпечення корпоративного управлІння
Читать: Розробка та впровадження корпоративних стандартІв як складова забезпечення ефективностІ дІяльностІ пІдприЄмства
Читать: Проблеми формування корпоративноЇ звІтностІ
Читать: ОсобливостІ формування корпоративноЇ культури банку
Читать: Контроль фІнансовоЇ звІтностІ у контекстІ корпоративного управлІння
Читать: МІжнароднІ тендери, як  рІзновид  органІзованих ринкІв
Читать: ОрганІзацІйнІ  пІдходи   до  облІку  І  аудиту  банкІвських операцІй
Читать: До питання аналІзу економІчноЇ ефективностІ виробництва
Читать: ДослІдження впливу зовнІшнІх факторІв на оцІнку ІнвестицІйноЇ привабливостІ будІвельних пІдприЄмств
Читать: РеалІзацІя окремих функцІй бухгалтерського облІку та Їх мІсце  в системІ облІку
Читать: ТеоретичнІ пІдходи до використання лІзингу як джерела фІнансування структурноЇ переорІЄнтацІЇ зовнІшньое- кономІчноЇ дІяльностІ пІдприЄмства
Читать: Проблеми та перспективи застосування мсфз в украЇнІ
Читать: Законодавчо-правова база розвитку лІзингу в украЇнІ
Читать: Порядок врегулювання податкових суперечок в украЇнІ та свІтІ
Читать: ОсобливостІ фІнансовоЇ звІтностІ суб’ЄктІв малого пІдприЄмництва
Читать: ДослІдження системи облІку витрат по наданню маркетингових послуг
Читать: Проблеми перебудови стратегІЇ господарського облІку для ефективного функцІонування в кризових  умовах
Читать: Проблеми  бюджетноЇ  децентралІзацІЇ та  дІЇ  по збІльшенню  ЇЇ  ефективностІ
Читать: Влияние амортизационной политики на воспроизводственные процессы предприятия
Читать: ПроблемнІ питання визначення причин погІршення фІнансового стану пІдприЄмства
Читать: МоделІ      дІагностики     фІнансового     стану      житлово-комунальних пІдприЄмств
Читать: Адаптування      методичного     ІнструментарІю         вартІсно- орІЄнтованого корпоративного управлІння до сучасноЇ украЇнськоЇ дІйсностІ: критерІЇ принадностІ альтернативних вартІсних вимІрникІв
Читать: ОбҐрунтування принципІв ведення  податкового облІку
Читать: The economic value added management concept: critical applying to ukrainian economics
Читать: АналІз галузевоЇ матрицІ Іро: сучаснІ тенденцІЇ
Читать: ОсобливостІ управлІння дебІторською заборгованІстю
Читать: Методи  оцІнки ефективностІ дІяльностІ корпорацІй
Читать: ВнутрІшнІй аудит в системІ корпоративного управлІння: органІзацІйно-методологІчнІ засади
Читать: Моделирование и прогнозирование капитальных вложений на обновление основных фондов
Читать: Функционально-стоимостной  анализ   как   инструмент обеспечения интересов заказчика  в системе корпоративного управления: возможности, опыт,  перспективы
Читать: Розвиток творчого потенцІалу працІвникІв вищих навчальних закладІв
Читать: Концептуально-методологІчнІ засади пІдвищення прозоростІ та ІнформативностІ фІнансовоЇ звІтностІ
Читать: Розвиток системи фІнансовоЇ звІтностІ: сучаснІ виклики
Читать: ОрганІзацІйнІ витрати  фІрм І Їх оптимІзацІя в умовах обмеженостІ ресурсІв
Читать: Использование бухгалтерских информационных систем при учете  основных средств  предприятия
Читать: Новий погляд  на амортизацІю необоротних активІв пІдприЄмств залІзничноЇ галузІ
Читать: ОрганІзацІя ефективноЇ системи внутрІшнього контролю правлІння ІнвестицІями на пІдприЄмствІ
Читать: До питання методики проведення аналІзу зобов’язань
Читать: МетодологІя облІку І аналІзу  логІстичних витрат  в глобальних ланцюгах фІнансово-виробничих вІдносин
Читать: ОрганІзацІйно-правовІ засади реформування системи фІнансування охорони здоров’я
Читать: До питання дІяльностІ кредитних спІлок пІд час кризи
Читать: ІнформацІйний  ІнструментарІй   встановлення  цІни   на трубну  продукцІю
Читать: ТериторІальний розподІл ресурсІв банкІвських установ
Читать: Закон украЇни  "про акцІонернІ товариства": новІ правила врегулювання корпоративних вІдносин
Читать: ФІнансовий ринок  украЇни:  проблеми та перспективи розвитку
Читать: Інтегративна оцІнка  конкурентоспроможностІ пІдприЄмств
Читать: Роль  внутрІшнього аудита в банку в системІ управлІння ризиками
Читать: АналІз кадрового потенцІалу пІдприЄмства
Читать: Основа  инновационного развития  донецкой области — функционирование свободных экономических зон и территорий приоритетного развития
Читать: Застосування методІв  ІнтегральноЇ оцІнки для обҐрунтування органІзацІйних рІшень щодо пІдвищення ефективностІ функцІонування холдингових компанІй
Читать: Про  деякІ  ІнституцІональнІ  аспекти  подолання фІнансовоЇ кризи в украЇнІ
Читать: Чинники впливу на величину плати за кредит
Читать: До питання про фІнансову Інфраструктуру та впливу  на ЇЇ розвиток ІнститутІв конкуренцІЇ й управлІння
Читать: Моделювання системи рІшень  по  фІнансуванню будІвельних проектІв
Читать: ЗарубІжний досвІд органІзацІЇ мІсцевих фІнансІв
Читать: ФІнансовий контролІнг у системІ управлІння комерцІйним банком:  зарубІжний досвІд
Читать: Проблеми визначення фІнансового ризику  у роздрІбнІй торгІвлІ
Читать: Оценка  рисков  и будущего состояния компаний 
Читать: Методические аспекты антикризисного управления предприятием
Читать: ІнформацІйний контролІнг як Інструмент забезпечення якІсноЇ ІнформацІйноЇ пІдтримки на пІдприЄмствІ
Читать: Функциональные изменения института корпоративного управления в условиях   трансформационной экономики
Читать: ІнвестицІйна полІтика вІддІлень корпорацІй та ЇЇ удосконалення
Читать: ТеоретичнІ засади впровадження бюджетування на пІдприЄмствІ
Читать: Проблеми фІнансового забезпечення ІнновацІйного розвитку нацІональноЇ економІки украЇни
Читать: Экономический механизм  адаптивного управления
Читать: ОсновнІ результати дослІдження процедури впровадження системи ключових показникІв дІяльностІ як Інструменту контролІнгу в управлІннІ торговельними мережами
Читать: СитуацІя прийняття пІдприЄмницьких рІшень
Читать: Real option models to evaluate managerial flexibility
Читать: Переваги впровадження комп’ютерних технологІй процесу бухгалтерського облІку
Читать: Аспекти формування облІково–аналІтичного забезпечення  корпоративного контролю
Читать: ОцІнка  кандидата на членство в наглядовІй радІ
Читать: ІнформацІйне забезпечення облІку витрат за операцІйними центрами Їх локалІзацІЇ
Читать: РеалІзацІя банкІвськоЇ застави як метод погашення кредитноЇ заборгованостІ
Читать: Поняття ефекту: сутнІсть та залежнІсть вІд свІдомостІ у суспІльствІ
Читать: Переваги та недолІки сучасних моделей корпоративного управлІння
Читать: Забезпечення ІнформацІЄю процесу управлІння соцІально-економІчним розвитком пІдприЄмства
Читать: ЗарубІжний  та  вІтчизняний  досвІд   реалІзацІЇ  грошово-кредитноЇ полІтики в умовах кризи
Читать: Проблеми соцІально-економІчного розвитку І фІнансування малих мІст украЇни
Читать: Разработка, внедрение и управление системой бюджетов на предприятии
Читать: Проблемы управления результатами деятельности на основе построения системы сбалансированных показателей (bsc) в практике украинских девелоперских компаний
Читать: The international education standards for professional accountants: perspectives for ukraine
Читать: ІнтеграцІя збалансованоЇ системи показникІв в концепцІю вартІсно-орІЄнованого корпоративного управлІння
Читать: ДивІдендна  полІтика як складова  вартІсно-орІЄнтованоЇ корпоративноЇ стратегІЇ акцІонерних товариств
Читать: Нова парадигма  корпоративного управлІння системою винагороди вищого  керІвництва акцІонерних товариств
Читать: ФІнансування процесу оновлення  основних засобІв  на прикладІ вугледобувних пІдприЄмств украЇни
Читать: ІнвестицІйна привабливІсть як  вІддзеркалення здатностІ компанІЇ  генерувати гудвІл
Читать: