Історія економічних вчень - Навчальний посібник (В.В. Кириленко)

3. основні етапи розвитку економічної науки

 

Основні етапи розвитку економічної науки включають:

1.         Докласичний етап (IV тис. до. н. е.  –  XVII ст. н. е.). В своєму історичному розвитку охоплює добу рабовласництва та феодалізму.

2.         Класичний етап (XVII – XIX ст.).

3.         Неокласичний (XIX – перша половина XX ст.).

4.         Посткласичний етап. Сучасний розвиток економічної думки.

Щодо основних напрямів та наукових шкіл, які відомі в історії економічної думки, то вони розглядаються в історико-логічній послідовності

за схемою: економічні погляди мислителів та населення стародавнього світу, економічні погляди мислителів античності, економічні вчення середньовіччя, теорії меркантилістів та зародження класичної політичної економії,

економічна теорія фізіократів, класична школа в політичній економії, завершення традицій та критика класичної політичної економії, соціалістичні економічні теорії та їх еволюція, історична школа і соціальний напрям в

політичній економії, економічні теорії граничності, новітні теорії моделювання добробуту та економічного зростання, неолібералізму, монетаризму, інституціоналізму. Дані напрями та школи впорядковують

процес пізнання розвитку економічної науки від давнини до сучасності, процес еволюції та нагромадження нових якісних елементів, що сприятимуть посиленню знань з даної дисципліни.