Історія економічних вчень - Навчальний посібник (В.В. Кириленко)

2.  методи вивчення історії економічних вчень

 

Історія економічних вчень вивчається за допомогою певних методів пізнання. Метод – це спосіб, своєрідний інструмент пізнання об'єктивної дійсності.

Вивчення курсу передбачає використання системи взаємопов'язаних та взаємодоповнюючих методів:

1. Діалектичний метод – метод пізнання, який базується на використанні законів і принципів філософії, зміст яких полягає в зв'язку і взаємозалежності

економічних явищ та процесів.

2. Метод наукової абстракції пізнає реальні економічні процеси шляхом відокремлення  основних  та  найважливіших  (абстрагованих)  ознак  певного

явища.

3.Історичний та логічний методи досліджують економічні процеси в єдності. Історичний метод вивчає виникнення, розвиток, зміну процесів в історичній  послідовності.  Логічний  метод  досліджує  економічні  процеси  в

логічній послідовності [112, с. 13].

4. Системний. Сприяє усвідомленню еволюції економічної науки як цілісного  системного  процесу  в   усій   різноманітності  його   внутрішніх  і

зовнішніх зв'язків, структурних елементів та рівнів.

Сукупність  методів,  що  застосовується  для  вивчення  є  методологією.

Основними методологічними засадами вивчення дисципліни є такі:

-           поступовий, послідовний процес  нагромадження наукових  досягнень,

продовження та розвитку ідей попередників;

-           висування гіпотез та їх спростування в процесі емпіричних перевірок

(шляхом експерименту або спостереження);

-  зміна парадигми (фундаментальної картини предмета наукового аналізу)

науковими революціями;

- співіснування          та         конкурентна  боротьба         кількох           науково-дослідних програм [101, с. 25].