Історія економічних вчень - Навчальний посібник (В.В. Кириленко)

Англійське посткейнсіанство

 

Представниками „лівого” кейнсіанства були учні і соратники Кейнса Ніколас Калдор (1908 – 1986), П’єро Сраффа (1898 – 1903), Джоан Вайолет Робінсон (1903 – 1983) та ін. Саме Н. Калдор та П. Сраффа ще в 40 – 50-х рр. раніше за всіх виступили з критикою кейнсіанства, а Дж. В. Робінсон стала визнаним лідером цього напрямку. „Лівим” останній називається тому, що його представники особливу увагу приділяли проблемам заробітної плати як одного з головних чинників ефективного попиту, обмеженню влади монополій та проведенню ряду соціальних реформ. Також певний вплив на формування поглядів, зокрема Дж. В. Робінсон окрім кейнсіанського мало марксистське економічне вчення.

Дж. В. Робінсон і її прихильники виступили з критикою теорії граничної корисності,  однієї  з  основ  неокласичної  політичної  економії.  Зокрема  П.

Сраффа в своїй праці „Виробництво товарів за допомогою товарів” (1960) запропонував метод за допомогою якого можна знайти ціну виробництва особливого товару, який, в свою чергу, може бути мірилом цінності усіх інших

товарів. Ця теорія цінності в певній мірі розвивала теорію вартості Д. Рікардо.

„Ліві” кейнсіанці запропонували нову теорію нагромадження капіталу, економічного зростання та розподілу суспільного продукту. Так, Дж. В. Робінсон зробила спробу поєднати короткостроковий аналіз ефективного попиту з довгостроковим аналізом факторів нагромадження капіталу, технічного прогресу та розподілу доходів і на основі цього виявити основні чинники, що впливають на тривале економічне зростання та причини, за якими відбуваються відхилення від останнього.

Дж. В. Робінсон виділила сім груп факторів економічного зростання: технічні умови; інвестиційна політика; умови заощадження; умови конкуренції; формування рівня заробітної плати; фінансові умови; початкові запаси товарів виробничого призначення і стан очікувань на основі попереднього досвіду.

Проблема економічного зростання, нагромадження капіталу тісно взаємопов’язана з проблемами розподілу доходів і реалізується через існуючі інститути, які визначають прагнення підприємців до нагромадження і боротьбу робітників за відповідну частку в суспільному продукті.

Услід  за  К.  Марксом Дж.  В.  Робінсон поділяє все  суспільне виробництво на два сектори: сектор інвестиційних товарів та споживчих благ. Проте, розглядає розподіл не сукупного суспільного а саме кінцевого продукту. Вартість кінцевого продукту (Y) кожного сектора складається з заробітної плати (W) та квазіренти (Q), остання в свою чергу розпадається на прибуток і амортизацію.

I.  Y1=W1+Q1

II. Y2=W1+Q2

Припустивши,           що       прибуток        повністю        використовується     на

нагромадження капіталу,  Джоан  Робінсон  робить  висновок,  що  фонд заробітної плати та зайнятість в І секторі повністю залежить від величини квазіренти в ІІ секторі. Відповідно, для того щоб відбулося інвестування, потрібно щоб збільшилась зайнятість і виробництво в І секторі. Умовою цього може бути або зниження реальної заробітної плати, або відповідне зростання  квазіренти  в  ІІ  секторі.  Таким  чином,  нагромадження, зайнятість і споживання є взаємопов’язані величини.

Джоан Робінсон також формулює ідеальні умови економічного зростання, так званого „золотого віку”:

1.  Нейтральний технічний прогрес, в межах якого продуктивність праці,

заробітна  плата  і  капіталоозброєність праці  зростають  однаковими темпами, а норма прибутку залишається незмінною;

2.  Гнучкість і рухливість заробітної плати, що зростає в міру зростання

продуктивності праці;

3.  Вільна конкуренція;

4.  Нагромадження капіталу, що  залежить лише  від  темпів технічного прогресу і зростання зайнятості.

Порушення цих умов стає причиною економічної нестабільності. Межа

багатства задається не технічними умовами, а послабленням конкуренції та відсутністю зростання заробітної плати. Саме поглиблення нерівності в розподілі національного доходу, що пов’язане з явищами монополізму і є головним чинником порушення економічної рівноваги. Посилення влади монополій  породжує  явище  недоспоживання,  низький  рівень  заробітної плати.

Вихід  вбачався  в  реформуванні  економічної  системи  розвинутих країн і, перш за все в усуненні нерівності в розподілі доходів на користь працівників.   Цьому   повинна   сприяти   прогресивна   система   державного

регулювання економіки, звільнення економіки від гніту монополій, попередження кризи перевиробництва, стримування інфляції і забезпечення повної зайнятості. Завдяки цьому, на думку Дж. В. Робінсон, все ж таки можна знайти такі оптимальні темпи нагромадження капіталу, за яких зростання ефективного попиту буде супроводжуватися зростанням виробництва. Провідна роль в цьому відводилася профспілкам, які розглядалися як головний чинник, що паралізує тенденцію до монополізації і забезпечує усунення глибокої нерівності в розподілі доходів в суспільстві.

 

4.2. Калецькіанське посткейнсіанство

 

В 70-х рр. ХХ ст. в таких країнах як Англія, Канада, Італія та ін. формується так зване калецькіанське посткейнсіанство. Воно отримало свою назву від прізвища відомого польського вченого-економіста Міхала Калецького (1899-1970), який іще на початку 30-х рр., досліджуючи проблеми заощаджень, інвестицій і зайнятості, прийшов до висновків, які в більшості випадків  були  аналогічними  до  економічного  вчення  Дж.  М.  Кейнса,  а  в окремих – значно глибшими і змістовнішими. Саме творчий доробок М. Калецького   разом   із   вченням   Дж.   Кейнса   справив   значний   вплив   на формування посткейнсіанства.

М. Калецький виступив з різкою критикою неокласичної теорії ціноутворення і запропонував свою альтернативну теорію. На його думку, головним чинником ціни виступає не процес оптимізації на основі граничних величин, а ринкова (монопольна) влада фірми. Монопольна влада ж залежить від інтенсивності нецінових чинників, перебігу ділового циклу, сили і згуртованості профспілок. Теорія ціноутворення М. Калецького стала основою для багатьох сучасних неортодоксальних теорій ціни.

Досліджуючи фактори, що впливають на розміри фірм, М. Калецький приходить до висновку, що вони визначаються не стільки об’ємами ринків збуту (класична теорія) чи економією на масштабах виробництва (неокласична теорія), скільки величиною власного капіталу власників (власника) фірми. А отже – найголовнішою умовою становлення підприємництва є саме розмір власного капіталу, „підприємницькі здібності” відіграють значно меншу роль ніж прийнято вважати.

Альтернативною       до        некласичної   є          і           теорія  розподілу       доходів           М.

Калецького. Згідно його теорії робітники фактично не роблять заощаджень,

а вся їхня заробітна плата витрачається на споживання. Величина прибутків підприємців визначається їх інвестиційною активністю. Тому робітники витрачають те, що отримують, а підприємці отримують те, що витрачають. Інвестиційна активність, в свою чергу, зростає із часовим лагом (певним відставанням у часі) під впливом розширення обсягу заощаджень, зростання прибутків та скорочення капітальних запасів. Прибутки ж із часовим лагом залежать від інвестицій.

Діловий, а  отже  і  економічний цикл  визначається, з  одного боку,

взаємодією    інвестицій    і    прибутків,    що    є    причиною    економічної

нестабільності (збільшується амплітуда коливань), а з іншого – взаємодією між  інвестиціями  і  капітальним  запасом  –  чинник  стабілізації (обмежується амплітуда циклічних коливань).

Для подальшого аналізу фаз циклу вводяться нові макроекономічні змінні, що безпосередньо пов’язані з інвестиційним процесом – інвестиційні замовлення, та амортизація. Конкретні фази циклу характеризуються співвідношенням між І – обсягами інвестицій, D – інвестиційними замовленнями та U – амортизацією:

А) фаза пожвавлення: D>U, I<U;

Б)  фаза  буму:  I>U, це  веде  до  зростання  капітальних  запасів,  що  з часовим лагом породжує скорочення інвестицій;

В) фаза рецесії: D<U, I>U;

Г) фаза депресії: I<U, це призводить до зменшення капітального запасу,

що з часовим лагом породжує розширення інвестицій.

Теорія інвестиційної активності та циклів М. Калецького в багатьох аспектах, таких як врахування прибутку, капітального запасу, амортизації, є більш багатшою ніж теорія Дж. М. Кейнса. Проте, вона не враховувала невизначеність майбутніх періодів та, зокрема, очікувань ділових кіл, які, в свою чергу, чинять значний вплив на інвестиційну активність.

 

Монетарне посткейнсіанство

 

Американське монетарне кейнсіанство сформувалося на межі 60-70-х рр. ХХ ст. зусиллями таких американських економістів, як Р. Клауер, Аксель Лейонхуфвуд (1933), П. Девідсон, Хайман Філіп Мінскі (1919 – 1996), Сідні Вайнтрауб (1914 – 1986), В. Чік, Л. Р. Рей, Ф. Ерестіс та ін.

Засадничим положенням вчення монетарних кейнсіанців стала „теорія грошової економіки”, основи якої були закладені ще Дж. М. Кейнсом. Суть

теорії грошової економіки полягала в наступному. Ринкова економіка – це економіка виробництва. Процес виробництва займає досить тривалий період

часу. Ринкова економіка рухається в одному напрямку - від незмінного і відомого минулого до невідомого і невизначеного майбутнього. З метою

мінімізації невизначеності майбутнього господарюючі суб’єкти створюють певні інституції, в першу чергу такі, як форвардні угоди і гроші. Форвардні угоди          усувають   невизначеність  майбутніх   поставок,   продаж,   платежів   і поступлень. Але для їх нормального виконання необхідно загальновизнаний засіб їх виміру і погашення. Там засобом і активом є гроші. Тому гроші мають

„контрактну природу”. Оскільки гроші – єдиний засіб погашення контрактних зобов’язань,  вони  найкращим  чином  захищають  економічних  суб’єктів  в періоди економічної нестабільності. Проте контракти і гроші не усувають невизначеність, а лише зменшують її ступінь. Невизначеність головним чином пов’язана з рішеннями в сфері реального (фізичного) інвестування, а також в сфері формування портфелів цінних паперів.

Циклічні коливання породжуються змінами в виборі активів довгострокового використання – головним чином основного капіталу і високоліквідних активів (грошей та їх замінників). Так збільшення попиту на капітальні блага і відповідно зменшення попиту на гроші веде до піднесення і економічного буму. Зменшення попиту на капітальні блага і збільшення попиту на гроші викликає економічний спад і депресію. Вибір активів тривалого користування залежить перш за все від очікувань майбутніх доходів і мірою впевненості в цих очікуваннях.

Монетарні кейнсіанці – майже єдина школа макроекономіки, яка вважає, що маса грошей визначається не зовнішніми (екзогенними) по відношенню до приватного сектора чинниками (Центральним банком), а формується ендогенно – створюється всередині економіки за рахунок взаємодії економічних суб’єктів приватного сектору, перш за все корпорацій і комерційних банків.

Ендогенність грошової маси відіграє велику роль, не лише тому, що знижує ефективність грошової політики, але й тому, що збільшує можливість боргового фінансування промисловим сектором своїх інвестицій. Це позначається на збільшенні амплітуди коливань ділової активності. Дане положення знайшло своє відображення в найбільш відомій посткейнсіанській теорії економічної динаміки – „гіпотезі фінансової нестабільності” ринкової економіки. Цю гіпотезу висунув один із найекстравагантніших економістів ХХ ст. Хайман Філіп Мінскі. Згідно неї, ринкова  економіка  породжує  фінансову  структуру,  що  постійно  зазнає криз. Економічна динаміка значним чином визначається тим, як підприємницький сектор  фінансує  свої  інвестиції. На  думку  Х.  Мінські, існує три типи фінансування: забезпечене, спекулятивне і „Понці- фінансування”. Забезпечене фінансування – це таке фінансування, коли поточних грошових потоків достатньо для погашення заборгованості і виплати процентів за позиками. Спекулятивне – грошових потоків вистачає лише для сплати відсотків, а для погашення боргових зобов’язань використовуються все нові і нові позики. „Понці-фінансування” нагадує собою фінансові піраміди, коли нові позики використовуються як для погашення попередніх позик так і для сплати відсотків.

На  початку  економічного  піднесення  переважає  забезпечене фінансування. Та по мірі пожвавлення ділової активності, зменшення ризиків і посилення впевненості ділові кола все частіше вдаються до спекулятивного фінансування. Згодом поступове зростання процентних ставок трансформує спекулятивне   фінансування   в   „Понці-фінансування”.  Це,   в   свою   чергу, збільшує економічну нестабільність, створює загрозу неминучих масових банкрутств та економічної кризи. Рано чи пізно настає момент, коли фірми, що застосовують фінансові піраміди для кредитування своїх проектів, не зможуть отримати нові кредити для погашення попередніх боргових зобов’язань. Таке трапляється або через зростання недовіри кредиторів, або через нестачу фінансових ресурсів. Тому, періодичні економічні кризи виникають не лише через коливання впевненості та очікувань господарюючих суб’єктів, але і

через неспроможність підприємницького сектору економіки погашати свої боргові зобов’язання перед фінансовим сектором. Саме фінансова нестабільність і є однією з важливих причин економічних криз в умовах розвинутої     ринкової економіки. Зарадити їй  може  уряд  шляхом проведення експансіоністської грошової політики в фазі економічного спаду. Додаткові вливання непрямим шляхом збільшуватимуть грошові поступлення боржників, а це – запобігатиме масовим банкрутствам.

Американський економіст шведського походження Аксель Лейонхуфвуд вніс значний внесок в формування вчення про „економіку нерівноваги”. Зокрема він аналізує поведінку ринків в умовах незадоволеного попиту, коли економічні агенти перебувають поза, а не на кривих попиту чи пропозиції. Аналіз нерівноваги став загальновизнаним елементом сучасної макроекономічної теорії.

Монетарні кейнсіанці виступають за активне макроекономічне регулювання.    Але,    оскільки    кризи    виникають    внаслідок    фінансової

нестабільності, то фіскальна і грошова політика повинні бути спрямовані

не стільки на стимулювання сукупного попиту, скільки на забезпечення адекватної структури і обсягів фінансових потоків в цілому в народному господарстві. Важливою є не лише фіскальна політика, що підтримує відповідний рівень прибутковості окремих компаній, але і діяльність Центрального банку, який як кредитор останньої інстанції гарантує фінансові поступлення комерційних банків.

 

4.4. Новітнє кейнсіанство

 

В 70 – 80-х рр. ХХ ст. виникає новітнє (нове) кейнсіанство. Його представниками стали Грегорі Менкью, Девід Ромер, Джозеф Стігліц, Ассар Ліндбек, Стенлі Фішер, Олів’є Бланшар та ін.

Нове кейнсіанство народилося із спроби пристосувати кейнсіанство до стандартів   сучасної   ринкової   економіки,   довести,   що   безробіття   є

іманентним ринковій економіці явищем, а макроекономічна політика повинна носити постійний характер. Нові кейнсіанці доводять, що вимушене безробіття  є   наслідком  негнучкості  цін   та   заробітної  плати.  Коливання сукупних витрат має за наслідок зміну перш за все кількісних параметрів, тобто рівня зайнятості, а не цін. Жорсткість цін і заробітної плати є результатом фундаментальної недосконалості ринкових структур. При чому, не лише не макрорівні але і на мікрорівні. Ця недосконалість породжується двома чинниками:

–          різнорідністю кінцевих продуктів і факторів виробництва;

–          асиметричністю інформації.

Вирішальну роль відіграє нерівномірний розподіл інформації серед учасників ринкових угод та наявність інформаційних переваг лише у однієї з

сторін. Що, в свою чергу, породжує дві ситуації – несприятливий вибір і моральний ризик  і,  як  наслідок, не  оптимальність поведінки на  мікрорівні.

Несприятливий         вибір   –   це   така   ринкова   ситуація,   коли   фінансується придбання далеко не кращих ресурсів, товарів, активів. Продавці мають інформаційні переваги, знаючи які товари кращої якості, а які ні. У покупців така інформація відсутня. Тому, як наслідок, – має місце несприятливий для покупця вибір. Останній сплачує ціну, що знаходиться в інтервалі між ціною хорошого товару і ціною поганого товару.

Моральний ризик пов’язаний з такою ситуацією, за якої виникають стимули до нечесної поведінки, результати якої потім видаються за звичайний

збіг обставин.

З метою подолання несприятливого вибору і морального ризику суб’єкти ринкових відносин намагаються зробити ціни більш жорсткими, а це, в свою

чергу, робить безробіття звичайним станом ринкової економіки.

Жорсткість заробітної плати С. Фішер і Дж. Тейлор пояснюють також

існуванням довгострокових контрактів між працівником і працедавцем, в яких заробітна плата фіксується на достатньо тривалий період часу.

Асиметричність інформації особливо гостро проявляється на фінансових ринках. Як вказують Дж. Стігліц та Б. Грінуолд кредитори не володіють всією інформацією про фінансові можливості позичальників і тому орієнтиром для них є поточні фінансові поступлення останніх та динаміка економічної  кон’юнктури  в  цілому.  Внаслідок  цього  позичковий  процент

нижчий в фазі економічного піднесення ніж в фазі спаду. Це веде, в свою чергу, до зростання витрат фірм саме в останньому періоді. Тому вони віддають перевагу зниженню рівнів виробництва та зайнятості а не цін.

Нові кейнсіанці внесли значний вклад в теорію природного рівня безробіття. Була запропонована концепція гистерезу (запізнювання). Згідно неї високий і тривалий рівень циклічного безробіття може через певний проміжок часу вплинути на підвищення природного рівня безробіття. Чим триваліше безробіття, що викликане циклічним спадом, тим в більшій мірі працівники втрачають кваліфікацію і професійні навички. Саме тому певній частині таких безробітних важко працевлаштуватися за спеціальністю в період економічного піднесення. Отже природній рівень безробіття є функцією циклічного безробіття. І саме тому дискреційна (стабілізуюча) грошово- кредитна та фінансово-бюджетна політика держави спроможна впливати на рівень природного безробіття, що суперечить положенням монетаризму та нових класиків.

Ідея гистеризу позбавляє будь якого сенсу розмежування короткострокового і довгострокового періодів. Ринкова економіка немає тривалого періоду, в якому збуваються всі сподівання і очікування. Параметри

„тривалого періоду” насправді визначаються змінними „короткого періоду”. А отже, скорочення сукупного попиту, викликане песимізмом господарюючих суб’єктів породжує не лише циклічне падіння, але і звуження виробничих можливостей економіки через „проїдання” капітальних запасів та декваліфікацію працівників.

Теорія  нових  кейнсіанців  поширюється  і   на   мікрорівень.  Вона охоплює аналіз поведінки економічних суб’єктів як  у  виробництві так і  на

відповідних   ринках.   Враховується   роль   договірних   відносин,   очікувань, ризиків. Суттєва увага приділяється проблемам ціноутворення, зокрема в умовах недосконалої конкуренції, коли порівняно повільна зміна цін не викликає зміну співвідношення попиту і пропозиції, а тому, не супроводжується „розчисткою ринку”. Досліджуються і проблеми співвідношення заробітної плати і цін. Згідно з теорією ціноутворення нових кейнсіанців, економічні суб’єкти на зміну цін реагують саме змінами обсягів виробництва, а не зниженням заробітної плати. Внаслідок цього можливі тривалі відхилення від стану рівноваги і значне недовикористання виробничих потужностей і робочої сили. Мала рухомість цін відповідає специфічному  типу  економічних  відносин,  які  складаються  на  основі контрактів та угод в, так званій, трансакційній або контрактній економіці.

Як       і           інші     представники           кейнсіанської традиції         нові     кейнсіанці обґрунтовують            необхідність   активного     втручання      держави          в

макроекономічні     процеси     і,     зокрема,     проведення     стабілізуючої,

дискреційної політики. Але головними проблемами вважають проблеми:

–          як  перетворити  макроекономічну  політику  із  регулювання  сукупного попиту     в   ефективний   інструмент   стабілізації   в   умовах   значного

державного боргу;

–                      яким чином стимулювати зростання виробництва, не  посилюючи при цьому інфляційних тенденцій;

–          як  поєднати  боротьбу  з  інфляцією  із  підтриманням  належних  темпів економічного      зростання  та  не  стимулювати  при  цьому  скорочення зайнятості.

Нові кейнсіанці визнають небезпеку існування значного державного боргу і дефіциту державного бюджету, адже саме це робить неможливим використання бюджетного дефіциту в якості інструмента реалізації антициклічної політики. Також, на відміну від інших течій кейнсіанства, нові кейнсіанці велике значення приділяють різного роду інституційним реформам. Таким, що змінюють рамки та структурують взаємодію господарюючих суб’єктів, зменшують монопольну владу і т.д.