Історія економічних вчень - Навчальний посібник (В.В. Кириленко)

Передмова

 

Історія економічних вчень посідає важливе місце серед дисциплін, які вивчаються в економічному вузі. Опанування цієї науки озброює знанням об’єктивних законів господарського життя на різних етапах розвитку людства, розумінням необхідності удосконалення суспільних відносин . Знання її основ у сучасних умовах забезпечує науковий підхід до регулювання національної економіки, слугують джерелом до пізнання сутності економічних явищ і процесів, до розуміння соціально-економічних перспектив розвитку суспільства.

Курс  лекцій  підготовлено  на  основі  навчальної  програми  затвердженої,

Міністерством освіти і науки України. Він враховує зміни у навчальному процесі, що пов’язані з його вдосконаленням у зв’язку з реалізацією системою вищої освіти України ідей та принципів, сформульованих у Болонській декларації (1999 р.) та іншими документами Болонського процесу.

Мета курсу лекцій – полегшити студентам процес опанування дисципліни історії економічних вчень, глибоко засвоїти основи економічних теорій різних

шкіл і напрямів, активізувати свою участь при обговоренні сучасних проблем, які розглядаються на заняттях у відповідності з навчальної програмою та вимогами,  передбаченими  ідеями   та   принципами,  що   сформульовано  у

документах, пов’язаних з Болонськім процесом.

Лекції з історії економічних вчень являють собою докладний і ґрунтовний виклад матеріалу, який є максимально наближеним до вимог дистанційного навчання.

Курс лекцій складається з чотирьох частин та 13 розділів, в яких послідовно досліджуються передумови виникнення, теоретичні та методологічні аспекти історичного розвитку різних економічних думок,

поглядів, теорій, напрямів і шкіл.

Авторський колектив вдячній рецензентам, усім, хто брав участь в обговоренні підручника у процесі його підготовки.