Історія економічних вчень - Навчальний посібник (В.В. Кириленко)

1. еволюція класичної політичної економії в англії

 

1.1. Історичні передумови трансформації класичної політичної економії у ХІХ ст.

 

Перша половина ХІХ ст. характеризувалася значними соціально- економічними змінами. У цей період в більшості країн Західної Європи завершився процес первинного нагромадження капіталу, відбулася промислова революція. В результаті бурхливого розвитку ринкових відносин, машинного виробництва, демографічних зрушень, посилення майнового розшарування суттєво змінилася економічна ситуація. Разом із швидким соціально- економічним розвитком почались і:

• ускладнення господарського механізму;

• загострення соціальних суперечностей;

• періодичні кризові потрясіння економік розвинених країн;

• міжнародні чвари з приводу зовнішніх джерел збуту товарів.

Традиційна класична політична економія не завжди була здатна пояснити

ці зміни і надати рекомендації для подолання проблем, які виникали у суспільстві. Нова соціальна-економічна ситуація вимагала трансформації класичної політичної економії, адаптації її теорій до нових реалій. Нове покоління вчених економістів – прихильників класичної політичної економії (Д. Рікардо, Ж. Б. Сей, Т. Мальтус, Н. Сеніор, Дж. С. Міль, Г. Ч. Кері та інші) зробило багато для збереження класичної традиції. Було критично переглянуто теоретичні положення, які  втратили  актуальність, розроблено нові  погляди, ідеї, які зберегли і збагатили класичну політичну економію.

 

1.2. Економічна система Д. Рікардо

Давід Рікардо (1772 – 1823) – один з яскравих представників класичної політичної економії, послідовник і водночас активний опонент А. Сміта. Народився Д. Рікардо в Лондоні в родині заможного комерсанта. Працював в торговельній конторі батька і на біржі, займався самостійною комерційною діяльністю, був членом керівного комітету Лондонської біржі. У 1812 р. він припинив комерційну діяльність, став багатим рантьє і землевласником, розпочав наукову діяльність. Захоплювався не лише політичною економією, а й фізикою, хімією, математикою та іншими природничими науками.

Інтерес вченого до політичної економії стимулювало його знайомство з творами А. Сміта, дружба з відомими вченими-економістами Т. Мальтусом, Ж. Б. Сеєм, Дж. МакКулохом, Дж. Міллем та ін.

Економічні ідеї Д. Рікардо знашлі відображення у багатьох працях. Головна з них – „Начала політичної економії та оподаткування” (1817), де найбільш повно і критично були проаналізовані економічні явища і процеси,

викладена його система економічних поглядів. У цій праці на основі принципів економічного лібералізму досліджуються економічні закони, які забезпечують рівновагу ринкової економіки та сприяють зростанню матеріального багатства

суспільства. Особлива увага приділяється пошуку закону розподілу багатства між класами (землевласниками, капіталістами, найманими робітниками),

виявленню впливу на ріст виробництва способу розподілу багатства на доходи: ренту, прибуток і заробітну плату.

Книга „Начала політичної економії та оподаткування” складається із 32 глав, які можна згрупувати у 3 частини. У першої частині (гл. І – ХІІ) досліджуються основи економічної теорії, у другій (гл. ХIII – ХІХ) – питання

ефективного оподаткування, у третій (ХХ – ХХХІІ) дається критичний аналіз основних економічних теорій того часу.

Найважливіші ідеї економічної теорії Д. Рікардо знайшли відображення у

трудової теорії вартості, теорії капіталу та грошей, теорії розподілу доходів, теорії відносних (порівняльних) переваг у міжнародній торгівлі, теорії оподаткування і т.д.

Трудова теорія вартості посідає одне з чільних місць у дослідженнях Д. Рікардо. Суть цієї теорії полягає в тому, що вартість завжди визначається тільки працєю, витраченою на виробництво товару, незалежно від того, у

якому стані розвитку знаходиться суспільство – у примітивному чи розвиненому. Критикуючи „догму Сміта”, Д. Рікардо писав, що вартість первинна і не може визначатися доходами. Визначення вартості робочим

часом розглядається як абсолютний, загальний закон, а співвідношення між кількістю необхідної праці при придбанні різних товарів видається єдиним засобом, який може озброїти людей правилом обміну цих товарів [52, с. 405 –

406].

Аналізуючи проблему вартості, Д. Рікардо:

– виокремив поняття „вартість” і „багатство”. Вартість – це праця,

яка залежить від важкості чи легкості виробництва. Багатство – це різноманітні споживчі вартості, що знаходяться у розпорядженні людей. На думку

Д.Рікардо, багатство збільшується з зростанням кількості споживних вартостей,

з розвитком виробництва та підвищенням продуктивності праці;

– критично поставився до висновку А. Сміта на теорію вартості. Д.

Рікардо розмежував споживну і мінову вартість товару. Вчений підкреслив,

що корисність, хоча і є необхідним підґрунтям мінової вартості, але не може бути її мірилом;

–   сформулював положення про те, що вартість товару прямо пропорційна кількості праці, витраченої на його виготовлення й обернено пропорційна продуктивності цієї праці. При цьому Д. Рікардо підкреслював, що вартість товару регулюється не фактично затраченою працею окремого виробника, а працею, суспільно необхідною для виробництва товару за найгірших умов. Тобто він розмежував працю на індивідуальну і суспільно

необхідну;

 

–  розмежував працю на живу і уречевлену у засобах виробництва. На відміну від А. Сміта, затрати капіталу Д. Рікардо розглядав як раніше витрачену працю, включаючи її у вартість товару;

 

– обгрунтував зв’язок між природною і ринковою ціною. Д. Рікардо стверджував, що за умов конкуренції ринкова ціна, коливаючись навколо природної ціни під впливом попиту і пропозиції, забезпечує перелив капіталу. В результаті цього відбувається повернення ринкових цін до природних. На основі цього Д. Рікардо пояснив роль ринку у розподілі капіталу між галузями народного господарства в точно визначеній пропорції.

 

Багато уваги Д. Рікардо приділяв теорії капіталу та грошей. Капітал вчений розглядав як „частину багатства країни, яка використовується у виробництві й складається з їжі, одягу, інструментів, сировини, машин, всього необхідного щоб привести в рух працю” [52, c. 455]. На думку вченого, капітал

– категорія вічна, а тому знаряддя праці первісної людини також є капіталом.

Капітал  розглядається  як  головний  фактор  розвитку  продуктивних  сил суспільства.

 

Розвиваючи теорію капіталу, Д. Рікардо:

 

–   обгрунтував висновок про правомірність існування прибутку. Д. Рікардо стверджував, що через відмінності у величині прибутку виникають переміщення капіталу із однієї сфери застосування до іншої. Це означало розкриття механізму міжгалузевої конкуренції капіталів;

 

– зробив крок вперед у порівнянні з його попередниками у трактуванні основного та оборотного капіталів, визначенні критеріїв їх поділу (класифікації). „Залежно від того, як швидко зношується капітал і як часто він вимагає відтворення, – зазначав Д. Рікардо, – капітал зараховується до оборотного або до основного” [52, c. 421].

 

У теорії грошей Д. Рікардо розвиває погляди попередників на суть грошей і грошового обігу. Необхідність в цьому була пов’язана із тим, що

наприкінці ХVIII ст. в Англії встановилась система золотого стандарту, яка означала закріплення за золотом монопольної ролі грошей.

 

З початку своєї наукової діяльності Д. Рікардо трактував гроші з позиції теорії трудової вартості. Згідно неї, гроші – це особливий товар (золото і срібло), вартість якого пропорційна кількості праці, необхідної для його виробництва і доставки на ринок. Вони є мірою вартості усіх інших товарів і засобом обігу. Кількість грошей в обігу має відповідати вартості товарної маси на ринку.

 

Однак пізніше в своїй основній праці Д. Рікардо відійшов від такого трактування суті грошей, став прихильником кількісної теорії грошей. Згідно з цієї теорії, вартість грошей (золота і срібла) встановлюється у сфері обігу і залежить від їх кількості. На основі кількісної теорії грошей Д. Рікардо зробив відкриття, яке є важливим внеском його в економічну науку. Мається на увазі виявлення законів, які управляють обігом товарів і грошей в міжнародних економічних стосунках.

 

У теорії розподілу доходів Д. Рікардо розвивав погляди А. Сміта на дану проблему. Суть цієї теорії полягає у розкритті механізму розподілу доходу нації між трьома класами суспільства (власниками землі, власниками грошей або капіталу, необхідного для її обробітку, і власниками робочої сили тобто найманими робітниками), виявленні частки доходу кожного із них (ренти, прибутку і заробітної плати) на різних стадіях суспільного розвитку. У теорії розподілу Д. Рікардо велике значення має кількісна сторона проблеми – пропорції поділу національного продукту.

 

На основі трудової теорії вартості Д. Рікардо здійснив глибокий аналіз природи і динаміки усіх складових національного доходу: ренти, прибутку і заробітної плати.

 

Визначаючи ренту  як  частку  „продукту землі  (вільного  дара природи), яка виплачується землевласнику за користування нею”, Д. Рікардо:

 

–   показав, що її джерелом є не сама природа, а людська праця, зростанню продуктивності якої сприяють сили природи на кращих і середніх ділянках землі;

 

–   зробив висновок, що величина її постійно зростає. На думку Д. Рікардо, це пов’язується залученням до обробітку усе більших обсягів гірших земельних ділянок в силу зростання кількості населення та потреби у продуктах харчування.

 

Визначаючи заробітну плату як дохід робітника, плату за працю, Д.

Рікардо:

 

–   вирізняв, як і його попередники, природну і ринкову ціну праці. Природну ціну вчений визначав як суму життєвих засобів, необхідних для існування робітника та членів його сім’і. Ринкову ціну – як суму грошей, що

дійсно сплачується під впливом попиту і пропозиції. На основі цього аналізу Д. Рікардо вийшов на номінальну зарплату як грошовий вираз ціни праці і реальну зарплату як її натуральний вираз;

 

–          вважав,  що  рух  заробітної  плати  має  регулюватися  виключно

„природним   законом”,   а   не   державним   регулюванням.   Перевищення ринкової ціни праці над природної ціною (фізіологічно прожитковим мінімумом)  може  призвести  до  швидкого  розмноження  населення  і  як наслідок – до погіршення його життя;

 

–  зробив висновок, що із розвитком капіталізму заробітна плата має тенденцію до зменшення, а становище робітників – до погіршення.

 

Прибуток Д. Рікардо вважав основною формою доходу, розглядав з двох сторін. З одного боку, прибуток – це частина (або надлишок) вартості, яка залишається після вирахування від неї заробітної плати. З іншого, прибуток – це дохід підприємця на вкладений у виробництво капітал. На основі аналізу прибутку Д. Рікардо зробив такі висновки:

 

– робітник своєю працією створює більшу вартість, ніж отримує;

 

–   прибуток   залежить   від   розміру   заробітної   плати.   Залежність обернена, при збільшенні прибутку зменшується заробітна плата і навпаки;

 

–  прибуток має природну тенденцію до зниження через дію закону спадної  родючості  землі.  На  думку  Д.  Рікардо,  з  падінням  природної родючості ґрунтів, ціни на продовольство і працю зростають, а величина прибутку відповідно зменшується;

 

–   існують фактори, які протидіють падінню норми прибутку. Д. Рікардо вважав, що падінню прибутку сприяють вдосконалення машин, що застосовуються у виробництві предметів споживання, а також відкриття в агрономічної науці. На основі цього зберігається частина праці і знижуються ціни предметів споживання.

 

Теорія порівняльних переваг у міжнародній торгівлі є важливим здобутком класичної політичної економії на шляху її розвитку. Згідно з теорії порівняльних переваг Д. Рікардо, якщо країни спеціалізуються на виробництві тих товарів, які вони здатні виробляти з відносно меншими витратами у порівнянні з іншими країнами, то торгівля між ними буде взаємовигідною для обох країн незалежно від того, чи є виробництво в одній з них абсолютно ефективним, ніж в інший.

 

Виходячи з теорії порівняльних переваг, необхідною умовою існування міжнародної торгівлі виступає виробництво однакових товарів з різними альтернативними витратами. Торгуючи між собою, країни можуть реалізувати свої відносні (порівняльні) переваги, відмовившись від виробництва менш ефективного товару, спеціалізуючись на виробництві більш ефективного. Теорія обґрунтована на прикладі двох країн – Англії і Португалії і двох видів товарів – сукна і вина.

Побудована теорія порівняльних переваг у міжнародній торгівлі Д. Рікардо на основі фритредерських поглядів її прихильників, тобто на принципах  вільної  зовнішньої  торгівлі,  без  обмежень  з  боку  держави. Завдання цієї теорії – сприяти розвитку міжнародної торгівлі.

 

Теорія оподаткування є розвитком поглядів прихильників політичної економії на відносини між державою і населенням. Вона підкреслює недоцільність втручання уряду у процеси суспільного виробництва та розподілу.

 

Визначивши  податок  як   „ту   частку  продукту  праці  та   землі,  яка надходить у розпорядження уряду”, Д. Рікардо:

 

–          продовжував розвивати принципи оподаткування, започатковані А.

Смітом;

 

– обстоював необхідність оподаткування доходу, а не капіталу.

 

1.3. Економічне вчення Т. Мальтуса

 

Томас Роберт Мальтус (1766 – 1834) – священик, професор, відомий вчений, представник англійської класичної політичної економії. Народився поблизу Лондона у сім’ї англійського дворянина. У 1788 р. він закінчив Джезус-коледж Кембріджського університету, став англіканським пастором в Олбері. З 1805 р. і до кінця життя Т. Мальтус – завідувач кафедри сучасної історії та економії в коледжі Ост-Індської компанії.

Основні ідеї Т. Мальтуса найшли відображення у таких його найбільш відомих працях як „Дослідження про закон народонаселення” (1798),

„Дослідження про наслідки хлібних законів” (1814), „Дослідження про природу

і зростання ренти” (1815), „Основи політичної економії” (1820), „Міра цінності” (1823), „Визначення в політичної економії” (1827). Усі праці Т. Мальтуса

полемічні, основним його опонентом був Д. Рікардо, який до поглядів Т.

Мальтуса ставився скептично.

Вивчаючи демографічні проблеми суспільства, Т. Мальтус заснував і збагатив багато теорій класичної політичної економії. Однак в історію економічної думки він увійшов насамперед як автор теорії народонаселення, концепції мальтузіанства.

У теорії народонаселення Т. Мальтус заклав ідею залежності добробуту

суспільства від чисельності і темпів приросту населення. Вона зводить причину бідності до простого співвідношення темпу приросту населення з темпом

приросту життєвих благ, які визначають прожитковий мінімум.

Теорія народонаселення базується на наступному:

– теорії рівноважного стану;

– закону спадної родючості ґрунтів, що розробив Анн Тюрго;

– біологічного закону розмноження;

– закону спадної віддачі ресурсів, який сам сформулював.

Згідно теорії рівноважного стану:

– суспільство знаходиться у рівноважному стані, якщо виробляє достатню кількість продовольства для споживання відповідною чисельністю населення;

– при порушенні у суспільстві цієї рівноваги підключаються регулятивні сили природи (хвороби, війни тощо), які повертають його до рівноважного стану. Знаючи про катастрофічні наслідки природного

регулювання (злигодні, голод тощо), суспільство може і повинно втручатись і регулювати самий процес зростання народонаселення. Для стримання процесу зростання населення Т. Мальтус пропонував використовувати економічні важелі та різноманітні превентивні заходи – примусові та

упереджувальні;

– ціни всіх товарів визначаються співвідношенням попиту і пропозиції.

Розвиваючи закон спадної родючості ґрунтів А. Тюрго, згідно якого

кожне додаткове вкладення праці й капіталу в обробіток землі з певного моменту супроводжується зниженням додаткової врожайності, Т. Мальтус дав

йому своє трактування. За міркуванням вченого, суть закону спадної

родючості землі полягає в тому, що додаткові вкладення праці й капіталу в обробіток землі за певною межею не супроводжуються відповідним зростанням кількості сільськогосподарської продукції, їх ефективність, навпаки, знижується. На підставі цього Т. Мальтус зробив висновок, що земля не зможе прогодувати населення планети, яке швидко зростає.

Згідно біологічного закону розмноження, збільшення засобів

існування сприяє розмноженню живих істот і навпаки, зменшення засобів існування – стримує. На думку Т. Мальтуса, існує „постійне прагнення, притаманне всім живим істотам, плодитися швидше, ніж це допускається кількістю засобів існування, що знаходяться в їх розпорядженні” [36, c. 113]. Виходячи з біологічного закону розмноження, здатність рослин і тварин до безмежного розмноження стримується нестачею місця для проживання і харчів. З точки зору цього закону надлишок населення об’єктивно приречений на злидні, голод та вимирання.

Суть сформульованого Т. Мальтусом закону спадної віддачі ресурсів

полягає в тому, що в умовах обмеженості можливостей кожен додатковий приріст одного з виробничих ресурсів (капіталу, праці, землі) за незмінної кількості інших з певного моменту призводить до зменшення приросту виробленого продукту. Таке має місце і тоді, коли приріст всіх ресурсів відбувається непропорційно. Вирощуючи, наприклад, пшеницю, фермер з 1 га землі без культивації ґрунту отримує 30 ц зерна. Перший обробіток ґрунту дасть змогу підняти урожай до 40 ц з 1 га; другій – до 45, третій – до 48, четвертий до 50. Подальший обробіток забезпечить незначну, навіть нульову віддачу, отже, внесок у продуктивність землі знизиться.

Зменшення приросту продукту пов’язується з тим, що зростаючий обсяг кожного з виробничих ресурсів поєднується з фіксованим обсягом інших.

Отже, згідно цього закону зростаюча віддача ресурсів, тобто зростання їх

корисного ефекту, можлива лише за умов їх якісного поліпшення і зростання ефективності виробництва.

На основі теорії народонаселення Т. Мальтус сформулював однойменний закон, який на його думку, є загальним, великим і вічним, та тісно пов’язаним із

людською природою. Суть закону народонаселення полягає в тому, що за

сприятливих обставин, зростання населення відбувається у геометричній прогресії, тоді як засобів існування – в арифметичній. За розрахунками Т. Мальтуса,  якщо  населення  буде  зростати  кожні  25   років  у   2   рази  (в геометричній прогресії – 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256    ), а виробництво продовольства – в арифметичній прогресії (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9    ), то в результаті через два сторіччя кількість населення буде співвідноситись до засобів існування як 256 до 9, через три сторіччя – як 4096 до 13, а по завершенню 2000 років це відношення було б безмежним і незліченим [36, c.

14].

Графічне відображення цього закону подано на рис. 1. На осі ординат представлено зростання народонаселення і продовольства, а на осі абсцис – роки. Використовуючи розрахунки Т. Мальтуса отримуємо дві лінії. Лінія ОА характеризує зростання народонаселення, лінія ОВ – зростання продуктів харчування. У першому і другому році вони майже співпадають, а потім дуже швидко віддаляються одна від однієї.

 

А

16

 

Подпись: Народонаселення.
Продукти харчування
Різниця (розрив)        В

 

8

 

ОА - Лінія приросту

6          населення (США)

 

4

 

ОВ - Лінія приросту

2          продуктів харчування

 

О         1          2          3          4          5          6          7          8          Роки

 

Рис. 1. Графічне відображення теорії народонаселення Т. Мальтуса

Виходячи з міркувань Т. Мальтуса,

головна і постійна причина бідності – у несприйманні суспільством природних законів і в людських пристрастях, у надмірно швидкому розмноженні людей;

розв’язання проблеми бідності не залежить від суспільної системи, способу розподілу майна, допомогти не можуть ніякі революції і соціальні реформи;

подолати бідність можна лише за рахунок скорочення чисельності населення, регулювання природної рівноваги між кількістю населення і відповідними засобами існування. Засобами проти надмірного розмноження можуть бути або „моральне приборкання” (свідоме утримування від шлюбів незаможних, відмову бідного населення від народжування дітей ), або – пороки і всілякі нещастя (виснажлива праця, голод, злиденність, хвороби, стихійні лиха, епідемії, війни тощо).

Теорія народонаселення Т. Мальтуса була сприйнята в суспільстві неоднозначно. Одні економісти її критикують, називають цинічною,

людиноненависницькою, недостатньо коректною, інши розвивають. Критики (в основному, це марксисти) вважають, що теорія Т. Мальтуса сфальсифікована:

– геометрична прогресія виводиться із статистичних даних зростання

населення у США в ХVI – XVIII ст. Вона ігнорує те, що зростання відбувалося насамперед за рахунок імміграції з Європи, а не народжуваності;

– арифметична прогресія зорієнтована виключно на екстенсивні можливості у зростанні виробництва предметів споживання, і не враховує

досягнення науково-технічного прогресу у землеробській галузі.

Вчення Т. Мальтуса щодо народонаселення отримало назву

мальтузіанство, а її сучасних прихильників називають неомальтузіанцями.

Спираючись на статистичні дані сучасні мальтузіанці стверджують, що ситуація у світі постійно погіршується. Ще сто років тому чисельність населення Землі була трохи більше 1,5 мільярда, а у 2007 р. – становила майже

6,6 мільярда, тобто зросла майже вчетверо. Найбільше жителів в Китаї

(приблизно 20\%, або 1,3 мільярда) та Індії (17\% – 1,1 мільярда).

За даними Німецького фонду світового народонаселення, через шість років людство вперше перейде 7-мільярдний рубіж. За прогнозами експертів ООН, до

2025 р. на планеті житиме 7,9 мільярда жителів, а до 2050 р. їхня чисельність сягне 9,1 млрд. Щодня на світ з’являються 365 тисяч малюків, 57\% їх

народжуються в Азії, 26\% – в Африці, 9\% – у Латинській Америці, 5\% – у Європі, 3\% – у Північній Америці і менш ніж 1\% – в Австралії та Океанії. Половина щорічного приросту припадає на шість країн: Індію (21\%), Китай (12\%), Пакистан (5\%), Нігерію (4\%), Бангладеш (4\%) та Індонезію (3\%). Тобто,

найбільший приріст населення відбувається в тих країнах, де люди не можуть забезпечити нове покоління всім потрібним.

На думку неомальтузіанців, треба негайно обмежити процес зростання

народонаселення. Вважається, що є тільки два шляхи, які можуть стримати процес зростання населення. Перший – великий підйом смертності (СНІД,

загроза війни з використанням зброї масового знищення, штучно викликаних епідемій, екологічних катастроф тощо). Альтернативний шлях – зменшення народжуваності. Це головне завдання державної політики зайнятості, спосіб саморегуляції, причому більш гуманний. Китай, наприклад, пішов саме таким шляхом; тут завдяки тому, що діє державна програма скорочення народжуваності, у відповідності з якою проводиться лінія „Одна дитина в родині”, коефіцієнт народжуваності упав до 1,3. За другу і кожну наступну дитину треба заплатити державі разовий податок в розмірі 30 тис. юаней (приблизно $3600). Крім цього, починаючи з другої дитини, у батьків збільшується на 5\% податок і до робочого графіка на підприємстві додається півтори години неоплачуваного часу. Однак, в деяких селах діє закон, згідно якого якщо перша дитина – дівчинка, то можна народжувати наступного малюка без податку – до появи сина”. В Індії також почали здійснювати національну програму планування родини.

Досліджуючи проблеми народонаселення, Т. Мальтус зробив суттєвий внесок в теорію вартості, теорію заробітної плати, теорію нагромадження, теорію реалізації (недоспоживання), теорію „третіх осіб”.

У своєї теорії вартості Т. Мальтус:

– піддав критиці трудову теорію вартості Д. Рікардо, спирався на ідею

А. Сміта щодо визначення вартості працею, яка купується. Т.Мальтус

стверджував, що вартість утворюється всіма факторами виробництва, які витрачаються. До останніх зараховував живу та уречевлену працю і прибуток на авансований капітал. Ідея, за якою величина вартості товару визначається витратами його виробництва, лягла в основу теорії витрат виробництва;

– прибуток безпосередньо не пов’язував з працею, розглядав як результат продуктивної здатності авансованого капіталу, частину витрат виробництва.

Живу працю найманих робітників вчений трактував як джерело лише заробітної плати, іншої частини вартості товару.

У теорії заробітної плати Т. Мальтус використовував оплату праці як

важливий економічний чинник обмеження приросту населення. Згідно з розробленим ним залізним законом заробітної плати, стабільна рівновага населення у суспільстві підтримується природним рівнем фонду оплати праці, який забезпечує робітникам фізично необхідний мінімум засобів існування. Необхідність постійного збереження низького рівня заробітної плати в суспільстві, на думку вченого, пов’язана з недопущенням приросту населення та дією закону спадної родючості ґрунтів. В теорії заробітної плати Т. Мальтус стверджував, що природний рівень заробітної плати:

– може забезпечити найоптимальнішу пропорцію між зростанням населення і збільшенням виробництва предметів споживання. Зростання попиту на працю, стверджував Т. Мальтус, призведе до збільшення заробітної плати до розміру, який перевищує прожитковий мінімум. Створення умов сприятливих для зростання чисельності населення в свою чергу призведе до збільшення пропозиції праці. Результатом цього стане зменшення заробітної плати і обмеження зростання населення в наступному періоді;

– у різних країнах може суттєво відрізнятися. При цьому в країнах, де найменший фізично необхідний мінімум засобів існування – найгірші умови життя. Для прикладу були взяті Англія, де основу харчування робітників складала пшениця і Ірландія, де основним продуктом харчування була картопля. Виходячи з того, що ринкова ціна пшениці вища від ринкової ціни картоплі, то заробітна плата англійського робітника була вищою, ніж ірландського. Результатом цього, вважав вчений, є „ірландські халупи та лахміття”;

– визначається не номінальною заробітною платою (абсолютною сумою грошей), яку отримує робітник, а реальною, яка залежить від ціни засобів існування, тобто саме такою кількістю необхідних засобів існування, яку він

може придбати на свою номінальну заробітну плату;

– не допускає зрівняльності у доходах. Т. Мальтус вважав, що „Рівність не створює достатньо сильного мотиву до праці та не сприяє перемозі над

природними лінощами. Неминучою є бідність, до якої дуже швидко має привести будь-яка система рівності”.

На основі аналізу можливостей збільшення продуктивності

сільськогосподарської праці в умовах обмеженості природних ресурсів Т. Мальтус дійшов висновку, що перехід до обробітку гірших ґрунтів внаслідок збільшення чисельності населення став причиною виникнення додаткового доходу (диференційної ренти І) власників більш родючих земельних угідь. Вчений розрізняв диференційну ренту І від диференційної ренти ІІ. Диференційну ренту І вчений визначав як додатковий дохід від вкладення капіталу в земельні ділянки кращої якості. Розглядаючи проблему ефективності використання капіталів у землеробстві, Т. Мальтус обгрунтував існування додаткового доходу, тобто ренти іншого виду – диференційної ренти ІІ. Додатковий дохід другого виду привласнюють ті, хто вкладає капітал, здійснює інтенсифікацію виробництва.

Аналізуючи спосіб розподілу сукупного продукту та взаємозв’язок між попитом, споживанням і заощадженням, Т. Мальтус виокремив

платоспроможний попит як важливий фактор вирішення проблем реалізації,

висунув свою теорію реалізації (недоспоживання). Згідно цієї теорії, у межах суспільства, що складається лише з капіталістів та найманих робітників,

неможливо повністю реалізувати сукупний продукт, оскільки попит завжди буде недостатнім для придбання усієї маси товарів. Внаслідок цього

виникає проблема реалізації тієї частини сукупного продукту, у якій втілено

прибуток. Тому Т.Мальтус не поділяв оптимізму „закону ринків” Ж. Б. Сея і визнавав можливість загальних криз надвиробництва, пов’язуючи їх з труднощами реалізації виготовленого продукту.

Розв’язання проблеми реалізації створеного надлишкового продукту Т.

Мальтус пов’язував з теорією „третіх осіб”. Суть теорії „третіх осіб” в тому, що проблеми реалізації та загальних криз надвиробництва за умов капіталізму можуть бути вирішені за рахунок невиробничого споживання так званих „третіх осіб”, до яких були віднесені державні службовці, землевласники, священики, військові. Ці соціальні верстви населення

купляють, нічого не виробляючи, і тим самим роблять можливим реалізацію прибутку капіталістів. Вони отримують доходи і створюють додатковий попит на вироблені у суспільстві товари та послуги.

 

1.4. Економічні погляди Н. Сеніора

 

Насау Вільям Сеніор (1790 – 1864) – відомий англійський економіст, представник класичної політичної економії. Народився в Англії у сім’ї сільського священика. Освіту здобув у Оксфорді, працював чиновником канцелярського суду. З часом відмовився від кар’єри адвоката. Серйозно зацікавився економічною наукою, спілкувався і дискутував з багатьма видатними економістами свого часу. У 1825 р. Н. Сеніор був обраний на посаду професора утвореної в Оксфордському університеті кафедри політичної економії. Згодом став членом Французької академії наук.

Економічні погляди Н. Сеніора були викладені у працях: „Нариси з політичної економії” (1836), „Листи про дію фабричного акта в

бавовноткацькій промисловості” (1837), „Політична економія” (1850) тощо.

Н. Сеніор увійшов у історію економічної науки як автор багатьох оригінальних ідей, які збагатили класичну політичну економію. Вчений був:

– прихильником „чистої політичної економії”. Вчений, як і Д. Рікардо і Т. Мальтус, обмежував предмет політичної економії як науки вивченням природи виробництва та розподілу багатства;

–          автором          суб’єктивно-психологічної  теорії   „утримання”

(стримування), що спирається на вартість витрат виробництва побудованої на двох елементах – праці та капіталі. Згідно теорії стриманості, власники найманої праці і капіталу свідомо себе обмежують на користь певних інтересів. Праця найманого робітника розглядається вченим як втрата власного дозвілля спокою і здоров’я, а капітал – як жертва капіталіста, якій відмовляє         собі   в   радощах   споживання,   перетворюючи   частину   свого особистого доходу в засоби виробництва. Стримання само по собі не створює багатства, але дає можливість отримати винагороду. Винагородою „жертв” робітника виступає заробітна плата, а капіталіста – прибуток;

–  дослідником закономірності ціноутворення. У теорії „утримання” Н. Сеніор зводить витрати на виробництво до грошового виразу і робить їх на основі цього порівняльними. Витрати виробництва вчений розглядає лише як

„регулятор” цін, остаточне визначення яких завершує попит та пропозиція;

–   першим, хто розмежував капітал-власність від капіталу-функції і обгрунтував існування двох видів доходів: підприємницькій дохід (плату за  працю,  підприємницькі  здібності)  і   процент  як  плату  за  капітал

(своєрідна платня  капіталістові, якій  утримався від  негайного споживання грошей);

– автором теорії „останньої години”. Згідно цієї теорії, не можна

скорочувати робочій день тривалістю 11,5 годин (такою була тривалість його в Англії у 30-х роках ХІХ ст.) на одну годину, тому що за перші 10,5 годин відшкодовується вартість авансованого капіталу, і лише в останню

годину створюється прибуток. Звідси виходило, що скорочення робочого дня до 10 годин, за що велась посилена агітація в країні, мало б своїм результатом повне зникнення прибутку, а з ним і стимулів у підприємців до розвитку господарської діяльності. Теорія „останньої години” піддавалась економістами критиці, а згодом була визнана помилковою й самим автором. Пізніше Н. Сеніор зрозумів, що пропорції між заробітною платою та прибутком можуть змінюватись не тільки при скороченні робочого дня, а і через зростання продуктивності праці;

– одним із перших критиків теорії народонаселення Т. Мальтуса. На думку Н. Сеніора, прагнення людини до збереження та поліпшення добробуту є таким само потужним спонукальним мотивом, як і прагнення до

продовження роду. Згідно міркувань вченого, зростання життєвого рівня

населення може стати автоматичним обмежувачем збільшення його чисельності.