Торгове право - Навчальний посібник (Полтавский О.В.)

2. загальний порядок реєстрації торговців – суб’єктів підприємницької діяльності

Як правило, торговельну діяльність здійснюють торговці, які зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності у встановленому чинним законодавством порядку.

Отже, процедура легалізації майбутніх суб'єктів підприємницької діяльності починається з державної реєстрації. Реєстрація одночасно є початком офіційних публічно-правових відносин майбутнього підприємця з державними органами. Причому якщо при державній реєстрації перші є носіями прав, то другі (реєстраційні органи) є носіями обов'язків і при дотриманні всіх передбачених законом вимог не мають права відмовити в реєстрації особі, яка в установленому порядку за цим звернулася. При цьому держава при реєстрації має на меті наступне: внесення підприємця в Реєстр суб'єктів підприємницької діяльності, отримання інформації про підприємця і можливість встановлення певного контролю за ним, розробка стратегії підприємництва (політики того або іншого виду підприємницької діяльності (торговельної діяльності) і т. ін.

Як вже згадувалося, державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15 травня 2003 р. № 755-IV (далі – Закон про реєстрацію) та ст. 58 ГК України.

Згідно зі ст. 5 Закону про реєстрацію державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи – підприємця.

За проведення державної реєстрації справляється відповідний реєстраційний збір, який відповідно до ст. 10 Закону про реєстрацію має такий розмір:

1) десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – за проведення державної реєстрації юридичної особи;

2) два неоподатковуваних мінімума доходів громадян – за проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця.

За проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, державної реєстрації зміни імені або місця проживання фізичної особи – підприємця справляється реєстраційний збір у розмірі тридцяти відсотків реєстраційного збору, встановленого частиною першою цієї статті.

За заміну свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням та за видачу дубліката оригіналу установчих документів та змін до них, засвідчених державним реєстратором, справляється реєстраційний збір у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Документом, що підтверджує внесення реєстраційного збору, є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку.

Розглянемо порядок державної реєстрації фізичної особи, яка має намір отримати статус суб’єкта підприємництва.

Відповідно до ст. 42 Закону про реєстрацію для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має намір стати підприємцем та має ідентифікаційний номер, або уповноважена нею особа (далі – заявник) повинна подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу державному реєстратору за місцем проживання такі документи:

– заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця;

– копію довідки про включення заявника до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів;

– документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця;

– нотаріально посвідчену письмову згоду батьків (усиновлювачів) або піклувальника, або органу опіки та піклування, якщо заявником є фізична особа, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю.

Якщо документи для проведення державної реєстрації подаються заявником особисто, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт. Фізична особа, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади, повинна особисто пред'явити державному реєстратору паспорт із відповідною відміткою. Уповноважена особа повинна пред'явити свій паспорт та документ, що засвідчує її повноваження.

Документи, які подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом) заявнику з відміткою про дату надходження документів.

Згідно з ч. 3 ст. 43 Закону про реєстрацію строк державної реєстрації фізичної особи – підприємця не повинен перевищувати два робочих дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця.

Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця повинно бути оформлено державним реєстратором і видано (надіслано рекомендованим листом) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації фізичної особи – підприємця.

Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації фізичної особи – підприємця зобов'язаний передати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлення про проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця для взяття фізичної особи – підприємця на облік.

Згідно зі ст. 44 Закону про реєстрацію підставами для відмови у проведенні державної реєстрації фізичної особи – підприємця є:

а) невідповідність відомостей, які вказані у реєстраційній картці на проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця, відомостям, які зазначені у документах, що подані для проведення державної реєстрації;

б) наявність обмежень на зайняття підприємницькою діяльністю, які встановлені законом, щодо фізичної особи, яка має намір стати підприємцем;

в) наявність в Єдиному державному реєстрі запису, що заявник є підприємцем.

Відмова у проведенні державної реєстрації фізичної особи – підприємця з інших підстав не допускається.

Відповідно до ст. 45 Закону про реєстрацію для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, а саме зміни щодо імені фізичної особи, місця її проживання, ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків або номера та серії паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади і має відмітку у паспорті, фізична особа – підприємець подає державному реєстратору особисто (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:

– заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – підприємця;

– оригінал свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця;

– документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору за державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу – підприємця;

– копію довідки про зміну ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків.

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця здійснюється за процедурами, передбаченими для проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця.

Державна реєстрація юридичної особи в цілому проходить практично у такому ж порядку, як і державна реєстрація фізичної особи. Відповідно до ст. 24 Закону про реєстрацію для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ним особа повинна особисто подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі обов’язкові документи:

– заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;

– примірник оригіналу або нотаріально посвідчену копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;

– два примірники установчих документів;

– документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи.

У випадках, що передбачені законом, крім зазначених вище обов’язкових документів, додатково подається (надсилається) копія рішення органів Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб'єктів господарювання.

У разі державної реєстрації юридичної особи, для якої законом встановлено вимоги щодо формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу), крім зазначених вище обов’язкових документів, додатково подається документ, що підтверджує внесення засновником (засновниками) вкладу (вкладів) до статутного фонду (статутного або складеного капіталу) юридичної особи в розмірі, який встановлено законом.

У разі державної реєстрації відкритих акціонерних товариств, крім зазначених вище обов’язкових документів, додатково подається звіт про проведення підписки на акції, який засвідчено Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України.

У разі державної реєстрації фермерського господарства, крім зазначених вище обов’язкових документів, додатково подається копія Державного акта на право приватної власності засновника на землю або копія Державного акта на право постійного користування землею засновником, або нотаріально посвідчена копія договору про право користування землею засновником, зокрема на умовах оренди.

У разі державної реєстрації юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа, крім зазначених вище обов’язкових документів, додатково подається документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру, який відповідає вимогам ч. 6 ст. 8 цього Закону.

Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється його паспорт.

Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється її паспорт та надається документ, що засвідчує її повноваження.

Документи, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом) засновнику або уповноваженій ним особі з відміткою про дату надходження документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 25 Закону про реєстрацію строк державної реєстрації юридичної особи не повинен перевищувати три робочих дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Згідно зі ст. 26 Закону про реєстрацію державний реєстратор у день державної реєстрації юридичної особи зобов'язаний передати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи.

Підставою для взяття юридичної особи на облік в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування є надходження до цих органів відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи.

Відповідно до ст. 27 Закону про реєстрацію підставами для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи є:

а) невідповідність відомостей, які вказані в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи, відомостям, які зазначені в документах, що подані для проведення державної реєстрації юридичної особи;

б) невідповідність установчих документів вимогам ч. 3 ст. 8 цього Закону;

в) порушення порядку створення юридичної особи, який встановлено законом, зокрема:

г) наявність обмежень на зайняття відповідних посад, встановлених законом щодо осіб, які зазначені як посадові особи органу управління юридичної особи;

д) невідповідність відомостей про засновників (учасників) юридичної особи відомостям щодо них, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

е) наявність обмежень щодо вчинення засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженою ними особою юридичних дій, які встановлені в Законі про реєстрацію;

ж) наявність в Єдиному державному реєстрі найменування, що тотожне найменуванню юридичної особи, яка має намір зареєструватися;

з) використання у найменуванні юридичної особи приватного права повного чи скороченого найменування органу державної влади або органу місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або історичного державного найменування, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відмова у проведенні державної реєстрації юридичної особи з інших підстав не допускається.

Згідно зі ст. 29 Закону про реєстрацію для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридична особа повинна подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:

– заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

– примірник оригіналу або нотаріально посвідчену копію рішення про внесення змін до установчих документів;

– оригінали установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію або документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату оригіналів установчих документів;

– два примірники змін до установчих документів юридичної особи у вигляді окремих додатків або два примірники установчих документів у новій редакції;

– документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів.

Проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи здійснюється за загальною процедурою, передбаченою для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Процедура державної реєстрації закінчується видачею заявнику свідоцтва про державну реєстрацію. Відповідно до ст. 9 Закону про реєстрацію у бланку свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи зазначаються: найменування юридичної особи; ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; місцезнаходження юридичної особи; місце проведення державної реєстрації; дата проведення державної реєстрації та номер запису в Єдиному державному реєстрі; прізвище та ініціали державного реєстратора; підстава, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про заміну свідоцтва про державну реєстрацію (у разі проведення заміни свідоцтва).

У бланку свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця зазначаються: ім'я фізичної особи – підприємця; ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків та інших обов'язкових платежів з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів (далі – ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків) або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті); місце проживання фізичної особи – підприємця; дата проведення державної реєстрації та номер запису в Єдиному державному реєстрі; місце проведення державної реєстрації; прізвище та ініціали державного реєстратора; підстава, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про заміну свідоцтва про державну реєстрацію (у разі проведення заміни свідоцтва).

Свідоцтво про державну реєстрацію підписується державним реєстратором та засвідчується його печаткою.