Торгове право - Навчальний посібник (Полтавский О.В.)

5. особливості здійснення торговельної діяльності із сплатою фіксованого податку

Порядок здійснення торговельної діяльності із сплатою фіксованого податку визначено Декретом Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян» від 26 грудня 1992 р. При цьому слід враховувати те, що з прийняттям Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22 травня 2003 р. № 889-IV вказаний Декрет частково втратив чинність, крім розд. IV, який на сьогодні застосовується у частині оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю до прийняття спеціального закону з питань оподаткування фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності.

Відповідно до ст. 14 Декрету «Про прибутковий податок з громадян» право самостійно обрати спосіб оподаткування доходів, одержаних від торговельної діяльності, за фіксованим розміром податку шляхом придбання патенту належить фізичним особам, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи. Обирати спосіб оподаткування доходів, одержаних від торговельної діяльності, за фіксованим розміром податку можуть лише фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, якщо вони відповідають встановленим у цьому Декреті вимогам.

По-перше, кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах з таким суб’єктом підприємницької діяльності, включаючи членів його сім’ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності, не перевищує п’яти осіб. По-друге, валовий доход такого суб’єкта підприємницької діяльності від самостійного здійснення торговельної діяльності або з використанням найманої праці за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю придбання патенту, не перевищує семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. По-третє, такий суб’єкт підприємницької діяльності здійснює підприємницьку діяльність з продажу товарів і надання супутніх такому продажу послуг на ринках та є платником ринкового збору згідно із законодавством.

Разом із цим щодо торговельної діяльності за фіксованим податком законодавством встановлено ряд обмежень. Зокрема доходи особи, яка обрала спосіб оподаткування доходів, одержаних від торговельної діяльності, за фіксованим розміром податку, одержані від здійснення інших видів підприємницької діяльності за межами території ринку, оподатковуються у загальному порядку. При цьому не дозволяється застосування фіксованого податку при здійсненні торгівлі лікеро-горілчаними та тютюновими виробами.

Для придбання патенту, який надає право здійснювати торговельну діяльність на території ринку за фіксованим податком, фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності має подати до податкового органу за місцем проживання заяву, складену в довільній формі, що повинна містити інформацію про місце здійснення підприємницької діяльності, перелік осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, та їх ідентифікаційні номери або членів його сім’ї, які беруть участь у здійсненні підприємницької діяльності, і їх ідентифікаційні номери, а також інформацію про доходи платника фіксованого податку від здійснення підприємницької діяльності за останні 12 місяців або про неотримання таких доходів.

Поряд із відповідною заявою подається документ, що засвідчує сплату фіксованого податку. Такий документ є підставою для видачі податковим органом патенту, у якому зазначаються: прізвище та ім’я цього громадянина; його ідентифікаційний номер; строк дії патенту; перелік осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, або членів його сім’ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності; місце здійснення підприємницької діяльності; назва органу, що видав патент.

Податковий орган зобов’язаний видати патент протягом трьох робочих днів з дня прийняття вказаної заяви від платника податку, оформленої належним чином. Попередня перевірка достовірності даних, зазначених у заяві про доходи громадянина від здійснення підприємницької діяльності, або даних про їх неотримання податковим органом не здійснюється. Відповідальність за достовірність таких даних несе платник податку відповідно до законодавства України.

Розміри фіксованого податку встановлюються відповідною місцевою радою залежно від територіального розташування місця торгівлі і не можуть бути менше ніж 20 гривень та більше ніж 100 гривень за календарний місяць для громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність самостійно. Для одержання патенту на здійснення підприємницької діяльності на всій території України фіксований податок встановлюється у розмірі 100 гривень.

У разі коли платник податку здійснює підприємницьку діяльність з використанням найманої праці або за участю у підприємницькій діяльності членів його сім’ї, розмір фіксованого податку збільшується на 50 відсотків за кожну особу. У такому випадку платник фіксованого податку має право самостійно доплатити 50 відсотків суми встановленого фіксованого податку з розрахунку на кожну додаткову особу та повідомити про це податковий орган, який зобов’язаний внести відповідні зміни до патенту в строки, передбачені для його видачі.

Патент, що посвідчує право на торговельну діяльність із сплатою фіксованого податку, видається на строк від одного до дванадцяти календарних місяців за вибором платника фіксованого податку. У разі коли протягом строку дії патенту відповідною місцевою радою змінюється розмір фіксованого податку, перерахунок його не здійснюється.

Доходи громадянина, одержані від здійснення підприємницької діяльності, що оподатковуються фіксованим податком, не включаються до складу його сукупного оподатковуваного доходу за підсумками звітного року, а сплачена сума фіксованого податку є остаточною і не включається до перерахунку загальних податкових зобов’язань такого платника податку або осіб, які перебувають з ним у трудових відносинах, чи членів його сім’ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності. Крім цього, у разі сплати фіксованого податку платник такого податку звільняється від ведення обов’язкового обліку доходів і витрат.

Особи, які здійснюють торговельну діяльність із сплатою фіксованого податку, а також особи, які перебувають з ним у трудових відносинах, а також члени його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності, звільняються від сплати нарахувань на фонд оплати праці, відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування України, встановлених відповідно до Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», податку на промисел, а також придбання торгового патенту згідно із Законом України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» тощо.

У випадку порушення особою порядку здійснення торговельної діяльності патент, який надає право здійснювати торговельну діяльність із сплатою фіксованого податку, може бути скасований (з його вилученням) за рішенням керівника податкового органу до закінчення строку його дії. Зокрема патент підлягає скасуванню з його вилученням у разі, якщо за дорученням або від імені суб’єкта торговельної діяльності, який є платником фіксованого податку, торгівля здійснюється особою, відомості про яку не внесені до патенту. У цьому випадку громадянин-підприємець позбавляється права застосовувати фіксовану ставку податку протягом 12 календарних місяців, наступних за місяцем вчинення порушення, та сплачує штраф у розмірі повної суми фіксованого податку в розрахунку за місяць за кожну особу, відомості про яку не внесені до патенту. Патент підлягає скасуванню також у разі, якщо суб’єкт торговельної діяльності або особи, які перебувають з ним у трудових відносинах, а також члени його сім’ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності, здійснюють торгівлю лікеро-горілчаними та тютюновими виробами.