Торгове право - Навчальний посібник (Полтавский О.В.)

Аннотация

 

Міністерство внутрішніх справ України

Харківський національний університет внутрішніх справ

 

О. В. Полтавський, С. В. Томчишен

 

ТОРГОВЕ ПРАВО

Навчальний посібник

 

Харків

2008

 

УДК 347.7

ББК 67.304. 6

 П 49

Рекомендовано до друку Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ 30.11.2007 р., протокол № 13

Рецензенти: Кройтор В. А. – канд. юрид. наук, доц., нач. кафедри цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ;

Сергієнко В. В. – канд. юрид. наук, зав. кафедри правового регулювання економіки Харківського національного економічного університету

Автори:          О. В. Полтавський (тема 1: п. 3, 4; тема 2: п. 1, 2; теми 3, 4, 5; тема 6: п. 4; тема 8: п. 6-8);

С. В. Томчишен (тема 1: п. 1, 2; тема 2: п. 3–6; тема 6: п. 1–3; тема 7; Тема 8: п. 1–5).

За заг. ред. О.В. Полтавського

П 49 Торгове право: Навч. посібник. – Х.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 168 с.

ISBN 978–966–610–170–2

Навчальний посібник містить загальну характеристику торговельної діяльності за законодавством України та розкриває основні питання порядку легалізації торговельної діяльності та вибору організаційно-правових форм її здійснення, патентування та ліцензування, організаційно-правових форм суб’єктів торговельної діяльності, порядку здійснення розрахункових операцій, сертифікації товарів, захисту прав споживачів, порядку здійснення окремих видів торговельної діяльності тощо. Зазначені теми у повному обсязі висвітлюють Загальну частину торгового права та частково його Особливу частину.

Посібник розрахований на наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів вищих юридичних навчальних закладів, а також на підприємців та юристів, що практикують, зокрема тих, хто займається юридичним супроводженням торговельної діяльності.

ББК 67.304. 6

 

ISBN 978–966–610–170–2

© Полтавський О. В., Томчишен С. В., 2008