Торгове право - Навчальний посібник (Полтавский О.В.)

4. порядок розміщення об’єктів торговельної мережі

Відповідно до ст. 17 Декрету Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки i збори» від 20.05.93 р. № 56-93 для розміщення торговельного об’єкта суб’єкт торговельної діяльності має отримати дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі. За видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі до місцевого бюджету стягується збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі (плата за оформлення та видачу дозволів на торгівлю у спеціально відведених для цього місцях).

Порядок сплати збору за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі визначається органами місцевого врядування шляхом затвердження положення про вказаний збір.

Порядок розміщення торговельної мережі визначений класом споруди: мала архітектурна форма чи споруда торговельно-побутового призначення.

Мала архітектурна форма

Відповідно до п.4 Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. № 198, мала архітектурна форма для провадження підприємницької діяльності – це невелика (площею до 30 кв. м.) споруда торговельно-побутового призначення, яка виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без спорудження фундаменту.

 Малі архітектурні форми можуть бути пересувними та стаціонарними.

Пересувна мала архітектурна форма – споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, – торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності.

Стаціонарна мала архітектурна форма – одноповерхова споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей площею до 30 кв. м., – кіоск, одноповерховий павільйон тощо.

Відповідно до Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1984 р. № 198, розміщення малих архітектурних форм провадиться за дозволами, що видаються:

– у межах червоних ліній міських вулиць і доріг – відповідними виконавчими органами міських рад, а у містах Києві та Севастополі – міськими державними адміністраціями за погодженням з Державтоінспекцією, дорожньо-експлуатаційними та іншими заінтересованими організаціями;

– у межах смуг відчуження автомобільних (позаміських) доріг – відповідними дорожньо-експлуатаційними організаціями за погодженням з Державтоінспекцією.

Споруди торговельно-побутового призначення

Для здійснення торговельної діяльності дозволяється використовувати споруди, будівництво яких закінчено та які прийняті в експлуатацію у встановленому порядку за наявності матеріалів технічної інвентаризації, підготовлених бюро технічної інвентаризації.

 Відповідно до Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 7 лютого 2002 р. № 7/5, право власності юридичних та фізичних осіб на споруди, будівництво яких закінчено, підлягає реєстрації у бюро технічної інвентаризації. Не підлягають реєстрації тільки тимчасові споруди, а також споруди, не пов'язані фундаментом із землею.

Відповідно до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 833, суб'єкти господарювання повинні забезпечити наступне: відповідність приміщення (місця) для провадження діяльності у сфері торгівлі і ресторанного господарства необхідним санітарним нормам, а технічного стану приміщення (місця), будівлі та устаткування – вимогам нормативних документів щодо зберігання, виробництва та продажу відповідних товарів, а також охорони праці; наявність на видному та доступному місці куточка покупця, у якому розміщується інформація про найменування власника або уповноваженого ним органу, книга відгуків та пропозицій, адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів; розміщення торговельного патенту, ліцензії відповідно до встановлених законодавством вимог; продаж товарів згідно з установленими правилами і нормами.

На фасаді торговельного об'єкта розміщується вивіска із зазначенням найменування суб'єкта господарювання. Біля входу до торговельного об'єкта на видному місці розміщується інформація про режим роботи.

У разі здійснення виїзної (виносної) торгівлі, а також продажу товарів з використанням інших нестаціонарних засобів на робочому місці продавця встановлюється табличка із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові продавця, а також відомості про суб'єкта господарювання, що організував торгівлю: для юридичної особи – найменування, адреса і номер телефону; для фізичної особи-підприємця – прізвище, ім’я та по батькові, номер свідоцтва про державну реєстрацію та найменування органу, що здійснив таку реєстрацію. Усі зазначені відомості повинні бути оформлені відповідно до законодавства про мови.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Загальна характеристика торговельної мережі.

2. Поняття та види торговельної мережі.

3. Поняття та види торговельних об’єктів.

4. Порядок розміщення торговельних об’єктів.

5. Поняття роздрібної торговельної мережі.

6. Види об’єктів роздрібної торговельної мережі.

7. Поняття оптової торговельної мережі.

8. Види об’єктів оптової торговельної мережі.

9. Поняття торговельно-виробничої мережі.

10. Види об’єктів торговельно-виробничої мережі.

Нормативно-правові акти

Конституція України від 28 червня 1996 р.  // ВВР України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р.  № 436-IV // Офіційний вісник України. – 2003. –   № 11. – Ст. 462.

Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» від  19 жовтня 2000 р.  №  2063-III // ВВР України. –  2000. – №  51–52. – Ст. 447.

Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. №  1576-XII // ВВР України. –  1991. – №  49. – Ст. 682. 

Закон України «Про товарну біржу» від 10 грудня 1991 р.  № 1956-ХІІ  // ВВР України. – 1992. – № 10. – Ст. 139.

Декрет Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки i збори» від 20.05.93 р. № 56-93 // ВВР України. –  1993. – №  30. – Ст. 336. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування населення»  від 15 червня 2006 р.  № 833 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 25. – Ст. 1818.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони» Постанова правління Укоопспілки від 06 січня 1994 р.  № 2 «Про Інструкцію про книгу відгуків і пропозицій в об’єктах роздрібної торгівлі та громадського харчування споживчої кооперації» // www.liga.n et.

від 30 березня 1994 р. №198 // Зібрання постанов Уряду України. – 1996. – № 21. – Ст. 596.

Постанова правління Укоопспілки від 27 грудня 1993 р.  №  200 «Про затвердження нормативних документів, що регламентують порядок роботи об’єктів громадського харчування споживчої кооперації України» // www.liga.net.

Наказ Державного комітету України у справах захисту прав споживачів «Про затвердження Інструкції про порядок опломбовування виробничих, складських, торговельних та інших приміщень, а також неправильних, несправних і таких, що не мають відповідного клейма, чи з порушеними термінами повірки вимірювальних приладів» від 13 лютого 1996 р.  № 5 // www.liga.net.

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України «Про затвердження Правил торгівлі на ринках» від 26 лютого 2002 р.  № 57/188/84/105 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 13. –  Ст. 681.

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України «Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства» від 24 липня 2002 р.  № 219 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 34. – Ст. 1633.

Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження Рекомендацій щодо організації продажу товарів методом самообслуговування» від 20 липня 2000 р.  № 153 // Юридичний вісник України. – 2005. – 03. –  №  11.

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України «Про затвердження Інструкції про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування» від 04 січня 1997 р.  № 2 // Офіційний вісник України. –  1997. –  № 1,  2,  3. – Ст.  118.

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків торгівлі України «Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі» від 8 липня 1996 р.  № 369 // www.rada.gov.ua.

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно» від 7 лютого 2002 р. №  7/5 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 8. – Ст. 383.

Лист Державної Податкової Адміністрації «Про визначення деяких термінів» від 27 травня 1998 р.  № 6240/10/23-31// www.rada.gov.ua.