Торгове право - Навчальний посібник (Полтавский О.В.)

4. порядок придбання і використання торгового патенту

Торговий патент видається суб'єкту торговельної (підприємницької) діяльності під розписку державними податковими органами в триденний термін з дня подачі заявки за місцезнаходженням цих суб'єктів або місцезнаходженням їх структурних (відособлених) підрозділів, суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють торговельну діяльність або надають побутові послуги (крім пересувної торговельної мережі), – за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту надання побутових послуг, а суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю через пересувну мережу, – за місцем реєстрації цих суб'єктів.

Заявка на придбання торгового патенту містить наступні реквізити: найменування суб'єкта підприємницької діяльності; витяг з установчих документів щодо юридичної адреси суб'єкта підприємницької діяльності, а у випадках, якщо патент придбавається для структурного (відособленого) підрозділу, – довідка органу, який погодив місцезнаходження структурного (відособленого) підрозділу, з вказівкою цього місця; вид підприємницької діяльності, здійснення якої потребує придбання торгового патенту; найменування документа про повну або часткову сплату вартості торгового патенту.

Торговий патент заповнюється уповноваженим на те посадовцем державного податкового органу за місцезнаходженням суб'єктів або місцезнаходженням їх структурних (відособлених) підрозділів. Підписується патент керівником державного податкового органу або його заступником (п. 2 Порядку заповнення торгового патенту, затверджений Наказом Головної державної податкової інспекції України від 25.04.1996 р. № 33).

Як наголошувалося, торговий патент видається в триденний термін за умови, що при його придбанні внесена одноразова платня у розмірі вартості такого патенту за один місяць для здійснення торговельної діяльності, торгівлі готівковими валютними цінностями, надання побутових послуг і за три місяці – за надання послуг у сфері грального бізнесу.

У разі втрати торгового патенту орган державної податкової служби видає безвідплатно його дублікат на підставі письмової заяви суб'єкта підприємницької діяльності і довідки органу МВС.

Торговий патент, як і будь-який подібний документ, має важливе правове значення і свідчить про виконання торговцем – суб'єктом підприємницької діяльності встановлених чинним законодавством вимог для заняття обраним видом діяльності. Як носій відповідної інформації, торговий патент, виходячи з його реквізитів, свідчить про самого власника і торгове місце або засіб, за допомогою якого така підприємницька діяльність здійснюється (гральне місце), про легальність заняття діяльністю. Враховуючи специфіку діяльності, грошову готівку, досить великий обсяг товару, а відповідно і можливість порушень прав споживачів, у патенті указується орієнтир для скарг і звертань споживачів про допущені порушення їх прав до вповноважених органів. Таким чином, торговий патент є свідоцтвом легальності бізнесу.

У зв'язку з цим Закон про патентування (ст. 7) встановлює спеціальний порядок користування торговим патентом. Ці правила носять імперативний характер і повинні дотримуватися всіма суб'єктами торговельної (підприємницької) діяльності.

Ці правила зводяться до таких вимог:

1) суб'єкт торговельної (підприємницької) діяльності може займатися лише тим видом діяльності, який вказаний у патенті;

2) не дозволяється виходити за межі терміну дії торгового патенту. Невчасна сплата чергових платежів, відсутність відмітки про їх сплату, закінчення строку їх дії припиняє дію і самого патенту;

3) торговий патент повинен бути відкритим і доступним для ознайомлення з ним зацікавлених осіб – споживачів, відвідувачів і контролюючих органів. З цією метою він повинен бути відповідним чином розміщений:

– на фронтальній вітрині магазина, а у разі її відсутності – біля касового апарату;

– на фронтальній вітрині малої архітектурної форми;

– на табличці – для автокрамниць, розвозок і інших видів пересувної торговельної мережі, а також для лотків, прилавків і інших видів торгових точок, відкритих у відведених для торговельної діяльності місцях;

– у пунктах обміну іноземної валюти;

– у приміщеннях для надання послуг у сфері грального бізнесу і надання побутових послуг;

4) торговий патент повинен бути в оригіналі (допускається також нотаріально завірена копія, але тільки у разі знаходження оригіналу торгового патенту в пунктах торгівлі або в місцях надання послуг. Оригінал торгового патенту обов'язковий для пред'явлення на вимогу посадовців державної податкової інспекції і органів МВС);

5) торговий патент дійсний на території:

– органу, який здійснив реєстрацію суб'єкта торговельної (підприємницької) діяльності (за місцем видачі торгового патенту);

– органу, з яким погоджено місцезнаходження структурного (відособленого) підрозділу суб'єкта торговельної (підприємницької) діяльності (за місцем видачі торгового патенту);

– України, якщо він виданий для здійснення торговельної діяльності з використанням пересувної торговельної мережі (автокрамниці, розвозки і т. ін.);

6) передача торгового патенту суб'єкту торговельної (підприємницької) діяльності або іншому структурному (відособленому) підрозділу суб'єкта торговельної (підприємницької) діяльності не дозволяється.

Недотримання даних вимог має ряд негативних наслідків і, в першу чергу, тягне за собою адміністративну відповідальність:

– за порушення термінів сплати або неповне внесення чергових платежів нараховується пеня на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій при їх наявності) з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України на день виникнення такого податкового боргу або на день його (частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою за кожен календарний день прострочення у його сплаті;

– за порушення порядку використання торгового патенту, передбаченого ч. 1 ст. 7 Закону про патентування, сплачується штраф у розмірі вартості торгового патенту за один календарний місяць;

– за здійснення операцій, передбачених цим Законом, без отримання відповідних торгових патентів або з порушенням порядку користування торгового патенту, передбаченого ч. 2 ст. 7 Закону про патентування, сплачується штраф у подвійному розмірі вартості торгового патенту за повний термін діяльності суб'єктів підприємницької діяльності із зазначеним порушенням;

– за здійснення операцій з реалізації товарів, визначених ч. 6 – 9 ст. 7 Закону про патентування, без отримання пільгового торгового патенту або з порушенням порядку отримання і використання пільгового торгового патенту, передбаченого ч. 2 ст. 7 Закону про патентування, сплачується штраф у п'ятикратному розмірі вартості пільгового торгового патенту;

– за здійснення торговельної діяльності без придбання короткострокового патенту сплачується штраф у подвійному розмірі вартості короткострокового патенту за повний термін діяльності суб'єктів підприємницької діяльності з даним порушенням.

Дані штрафи, передбачені ст. 8 Закону про патентування, підлягають сплаті в п'ятиденний термін. До дня сплати штрафів, а також до придбання торгового патенту або оформлення пільгового торгового патенту діяльність відповідних суб'єктів торговельної (підприємницької) діяльності припиняється.

5. Вартість і терміни дії торгових патентів

Важливе значення в патентуванні має визначення вартості торгового патенту. Вона повинна відображати вид торговельної (підприємницької) діяльності, місце її здійснення і вибір певного виду патенту.

Так, відповідно до п.  4 ст. 3 Закону про патентування, вартість торгового патенту на здійснення торговельної діяльності встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від місцезнаходження пункту продажу товарів і асортиментного переліку товарів.

Встановлюється вартість торгового патенту за календарний місяць у рамках наступних граничних рівнів:

– на території міста Києва, обласних центрів – від 60 до 320 гривень;

– на території міста Севастополя, міст обласного підпорядкування (крім обласних центрів) і районних центрів – від 30 до 160 гривень;

– на території інших населених пунктів – до 80 гривень.

Якщо пункти продажу товарів розташовані в курортних місцевостях або на територіях, прилеглих до митниць, інших пунктів переміщень через митний кордон, органи місцевого самоврядування, до бюджетів яких спрямовується плата за торговий патент, можуть прийняти рішення про збільшення плати за торговий патент, але не більше 320 гривень за календарний місяць*. Разом з тим залежно від прибутковості торговельної точки ці ж органи мають право знижувати вартість торгового патенту.

Оплата вартості торгового патенту на здійснення торговельної діяльності проводиться щомісячно до 15 числа місяця (тобто останнім днем сплати за торговий патент є 14 число місяця), який передує звітному. На суму, сплачену при придбанні торгового патенту, зменшується розмір плати за торговий патент, яка підлягає внесенню в останній місяць його дії**.

Торговий патент на здійснення торгівлі готівковими валютними цінностями суб'єктом торговельної (підприємницької) діяльності або його структурними підрозділами в пунктах обміну іноземної валюти видається і оплачується в тому ж порядку, що і для роздрібної торгівлі. Його вартість фіксована – 960 гривень за календарний місяць і платиться щоквартально, до 15 числа місяця, що передує звітному кварталу (ст. 4 Закону про патентування).

Вартість торгового патенту на надання послуг у сфері грального бізнесу встановлюється у фіксованому розмірі на рік залежно від виду даного бізнесу:

– для користування гральним автоматом з грошовим або майновим виграшем – 4200 гривень;

– для користування гральним столом з кільцем рулетки – 192000 гривень;

– для користування іншими гральними столами (спеціальними столами для казино, крім столів для більярда) – 144000 гривень за кожний стіл;

– для користування кегельбанами, що приводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, – 6000 гривень за кожен ігровий жолоб (доріжку);

– для використання столів для більярду, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярду, використовуваних для спортивних аматорських змагань, – 1800 гривень за кожен стіл для більярду;

– для провадження інших видів грального бізнесу, включаючи розиграші з видачею грошових виграшів у готівковій формі поза банківські установи або у майновій формі на місці, – 7200 гривень за кожний окремий вид (місце) грального бізнесу (ст. 5 Закону про патентування).

На суму, сплачену при придбанні торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу (у розмірі вартості торгового патенту за 3 місяці), зменшується розмір плати за торговий патент, що підлягає внесенню в останній квартал його дії.

Щомісячне (щоквартальне) внесення плати за торговий патент відображається органом державної податкової служби за місцем його придбання в особовому рахунку платника.

Податок на прибуток власника патенту, що підлягає сплаті до бюджету, зменшується на вартість придбаних ним торгових патентів. Цей факт підтверджує положення про те, що торговий патент є одним з видів фіксованого податку або обов'язкового платежу, який суб'єкти підприємництва зобов'язані виплачувати для отримання легальності у сфері торговельної діяльності.

Терміни дії торгових патентів визначені Законом про патентування і становлять:

– на здійснення торговельної діяльності і діяльності з надання побутових послуг – 12 календарних місяців;

– на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями – 36 календарних місяців;

– на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу – 60 календарних місяців.

Відповідно до заключних положень Закону про патентування контроль за дотриманням вимог законодавства про патентування здійснюється державними податковими органами та органами Міністерства внутрішніх справ України.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Поняття і значення патентування торговельної (підприємницької) діяльності.

2. Правові підстави здійснення патентування торговельної (підприємницької) діяльності.

3. Об'єкти патентування торговельної (підприємницької) діяльності.

4. Види торговельної (підприємницької) діяльності, які не підлягають патентуванню.

5. Суб'єкти патентування торговельної (підприємницької) діяльності.

6. Поняття торгового патенту і його види.

7. Порядок придбання торгового патенту.

8. Документи, що необхідні для отримання патенту, і вимоги до них.

9. Порядок використання торгового патенту.

10. Особливості патентування грального бізнесу.

11. Терміни дії патентів.

12. Відповідальність за порушення законодавства про патентування торговельної (підприємницької) діяльності.

Нормативно-правові акти та література

Конституція України від 28 червня 1996 р.  // ВВР України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р.  № 436-IV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 462.

Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльно­сті» від 23 березня 1996 р.  № 98/96-ВР // ВВР України. – 1996. – № 20. – Ст. 82.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання і реалізацію торгових патентів» від 13 липня 1998 р. № 1077 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 28. – Ст. 1049.

Наказ Головної державної податкової інспекції України «Про затвердження форм торгового патенту та Порядку заповнення торгового патенту» від 25 квітня 1996 р.  № 33 // www.liga.№ et.

Лист державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва  «Про розгляд листа щодо діяльності спортивних більярдних клубів» від 25 квітня 2003 р.  № 2635 // Вісник законодавства України. – 2003. – 05. –  №  22

Лист Державної податкової адміністрації України «Про застосування окремих норм податкового законодавства» від 23 червня 1999 р.  № 3630/6/15-1316 // Бізнес. –  1999. – 07. –  №  29.

Предпринимательское право Украины: Учебник/ Р. Б. Шишка, А.М. Сытник, В.Н. Левков и др./ Под общей ред. канд. юрид. наук Р.Б. Шишки. – Х.: Эспада, 2001.

Хозяйственное (предпринимательское) право Украины: Учебник / Под общ. ред. Р.Б. Шишки и Я.А. Чапичадзе. – Х.: Эспада, 2007. – 552 с.