Торгове право - Навчальний посібник (Полтавский О.В.)

Вступ

Формування громадянського суспільства, розбудова України як правової, демократичної, соціальної держави пов’язані із активним впровадженням інститутів ринкової економіки. За останні роки в ході ринкових перетворень торговельна діяльність стала одним із найпоширеніших видів господарської (підприємницької) діяльності. У ринкових умовах господарювання, що базуються на принципах свободи підприємництва та договору, торговельна діяльність охопила складну систему економічних відносин, пов’язаних із рухом товарів від виробників до споживачів. Ця діяльність має розповсюдження як серед суб’єктів малого підприємництва, так і серед великих підприємців.

Ефективне функціонування цієї системи економічних відносин потребувало створення належного законодавства, яке, з одного боку, повинно сприяти розвитку торговельної діяльності, а з іншого, – упорядковувати відносини, які виникають при здійсненні торговельної діяльності. Відносини, пов’язані з товарним обігом в Україні, також потребували їх спеціальної правової регламентації, оскільки норм цивільного права, які охоплюють матеріальні відносини, не завжди було достатньо для вирішення певних питань, що постають як перед суб’єктами торгівлі, так і перед контролюючими органами. Такими спеціальними нормами стали норми, що містяться у різноманітних правилах торгівлі, а також спеціальних законах, пов’язаних зі здійсненням права на торговельну діяльність.

У свою чергу, створення законодавства у сфері торговельної діяльності обумовило формування в межах господарського законодавства спеціальної галузі законодавства про торговельну діяльність, яка отримала назву «торгове право», що регулює відносини, пов’язані зі здійсненням торгівлі.

На сьогодні питання організації та здійснення торговельної діяльності достатньо ґрунтовно регламентовані торговельним законодавством. Запорукою досягнення головної мети торговельної діяльності – отримання прибутку, є додержання вимог законодавства, яким детально регламентовано порядок здійснення торговельної діяльності. Порушення у процесі здійснення торговельної діяльності вимог законодавства, що досить часто відбувається через його незнання, призводить до застосування до суб’єктів торговельної діяльності з боку державних органів заходів юридичної відповідальності. Важливою умовою успіху суб’єктів торговельної діяльності та отримання від своєї праці жаданих результатів є знання законодавства, яким регламентовано порядок здійснення зазначеної діяльності. Це дозволить особам, що здійснюють торговельну діяльність, забезпечити ефективну організацію своєї праці і уникнути застосування з боку держави небажаних заходів юридичної відповідальності за порушення вимог торговельного законодавства.

У роботі подано загальну характеристику торговельної діяльності за законодавством України, розглянуто основні питання юридичного супроводження торговельної діяльності, порядок її легалізації та вибору організаційно-правових форм здійснення, патентування та ліцензування торговельної діяльності, організаційно-правові форми суб’єктів вказаної діяльності, порядок здійснення розрахункових операцій, сертифікацію товарів, захист прав споживачів, порядок здійснення окремих видів торговельної діяльності тощо. Дані теми розкривають Загальну частину торгового права. Особлива частина викладена у відповідних правилах торгівлі, прийнятих та затверджених у встановленому чинним законодавством порядку.

Знання торговельного законодавства є необхідним при організації та здійсненні торговельної діяльності. Тому вивчення основних вимог торговельного законодавства є необхідним і невід’ємним елементом у підготовці висококваліфікованих фахівців–юристів. Поряд із цим знання торгового законодавства може бути корисним працівникам комерційних організацій, які здійснюють діяльність, пов’язану із торгівлею, а також у деяких випадках працівникам контролюючих органів, що здійснюють нагляд за належним здійсненням торговельної діяльності.

Деякі питання, викладені у цій роботі, можуть бути дискусійними і викликати критичні зауваження. Це обумовлено тим, що деякі положення законодавства у сфері торговельної діяльності, так само як і положення законодавства в інших сферах господарської діяльності, через свою недосконалість можуть формувати різні погляди стосовно їх змісту та порядку застосування, що є досить поширеним у праві. У зв’язку із цим автори будуть вдячні зробленим зауваженням та висловленим побажанням. Адже обмін поглядами дозволить з’ясувати недосконалість деяких норм торговельного законодавства, віднайти шляхи їх удосконалення та виробити єдину практику їх застосування, що є запорукою вдосконалення та розвитку законодавства у сфері торговельної діяльності з подальшим підвищенням ефективності практичної діяльності.