Діловодство в банківських установах - Навчальний посібник (Боровський В.Н., Прадун В.П., Друзін Р.В.)

3.2. положення

Положення — це правовий  акт, що визначає порядок ство- рення, права, обов’язки й організацію  роботи підприємств,  ор- ганізацій,  установ,  фірм,  їх структурних підрозділів,  а також підпорядкованих їм підприємств,  організацій,  установ, фірм.

Положення належать до організаційних документів. За змістом розрізняють такі положення:

Š   про підприємство, організацію, установу, фірму і т.д., їх структурні  підрозділи  — комісії, бюро, групи і т.д. з регламен- тацією  порядку   їх  утворення,   структури,   функцій,   компе- тенції, обов’язків і організації роботи;

Š   регулюючу   сукупність   організаційних,  трудових   та

інших відносин з конкретних  питань;

Š   про організацію і проведення  різних заходів — культур-

них і спортивно-масових, конкурсів, оглядів і т.п.; структуру  і зміст таких положень визначають установи, які є організато- рами заходів.

Положення є типові й індивідуальні. Типові положення розробляють вищі органи для системи підприємств, ор- ганізацій, установ, фірм, а індивідуальні створюються  за вказівкою  керівництва на підставі  типових  положень  безпосе- редньо на підприємствах, в установах, організаціях,  фірмах. Проект положення підписує керівник  структурного  підрозділу, а затверджує  керівник вищого рангу, якому безпосередньо підпорядковується даний  підрозділ.  На  другому  екземплярі у разі потреби оформляють реквізити  узгодження  і відмітку про виконавця.

Положення про  підприємство затверджується розпоряд- ницьким  документом  вищого органу.

Положення набуває сили з дня його затвердження (або да- ти, зазначеної  в розпорядницькому документі,  яким  затверд- жені положення).

Положення оформляють на загальних  або спеціальних бланках формату А4. Якщо положення не виходить  за межі підприємства,  то його можна  оформляти на чистих  аркушах паперу.

Заголовок до тексту може поєднуватися з назвою виду до- кумента, наприклад:  “Положення про психологічну службу сис+ теми освіти України”, “Положення про Міністерство фінансів України”.

Текст положення,  як правило, поділяють  на розділи, кож- ний з яких може мати підрозділи, пункти, підпункти, які нуме- рують арабськими  цифрами.  Іноді в тексті відзначають  лише пункти.